ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศูนย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศูนย์-, *ศูนย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศูนย์ควบคุมการบิน(n) Air Traffic Control Centre
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม(org) Transport Safety Center

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์(n) centre, Count Unit: ศูนย์
ศูนย์(n) zero
ศูนย์(v) disappear, See also: lose, Syn. หาย, สูญสิ้น, หมดไป
ศูนย์(n) center, See also: heart, core, centre, Syn. จุดกลาง, จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: ถึงแม้ในหมู่บ้านจะมีศูนย์อนามัย แต่ชาวบ้านไม่ค่อยไปใช้บริการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์(v) disappear, See also: vanish, be lost, Syn. สูญสิ้น, หาย, หมดไป, Thai Definition: หายสิ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์(n) naught, See also: nothing, nought, nil, emptiness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีน่ะ มันเริ่มต้นมาจากศูนย์เท่านั้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์(n) zero, See also: nought, nil, cipher, Syn. ตัวเลข 0, Example: ในเลขฐานสิบ เราจะมีตัวเลขจาก 0 ถึง 9 ซึ่งมีค่าจากศูนย์ถึงเก้าโดยที่ค่าของตัวเลขถัดไปคือค่าสิบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์กลาง(n) junction, See also: center, centre, hub, Example: ประติมากรรมสมัยอู่ทอง เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร, Thai Definition: จุดกลางซึ่งเป็นที่รวม
ศูนย์กลาง(adj) central, See also: middle, Example: ผู้ที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์กลางระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ จะเห็นสุริยุปราคาหมดดวง, Thai Definition: เกี่ยวกับจุดกลางซึ่งเป็นที่รวม
ศูนย์ข่าว(n) news agency, See also: press agency, Example: ในช่วงนี้ ศูนย์ข่าวภาคใต้จะมีการรายงานข่าวปัญหาชายแดนภาคใต้ทุกวัน, Thai Definition: จุดที่มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละท้องที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศูนย์กลางน. แหล่งกลาง เช่น กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการค้าขาย, ศูนย์ ก็ว่า.
ศูนย์การค้าน. แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้า เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหาร.
ศูนย์ชุมชนน. หน่วยงานถาวรที่เป็นศูนย์กลางในการวางแผนปฏิบัติงานและประสานงานบริการของหน่วยราชการและองค์การต่าง ๆ โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะเลือกคณะกรรมการขึ้นทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารงาน.
ศูนย์ถ่วงน. จุดซึ่งถือว่าแนวน้ำหนักของวัตถุผ่านลงที่จุดนั้น เช่น ตุ๊กตาล้มลุกมีศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำ.
ศูนย์บริการสาธารณสุขน. สถานีอนามัยในเขตเมือง ได้แก่ เขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งเป็นเมืองพิเศษ.
ศูนย์พ่าห์น. พระเคราะห์ที่นำหน้าลัคนา อยู่ในราศี ๒.
ศูนย์สัมบูรณ์น. อุณหภูมิที่ตํ่าสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 °K) หรือ -๒๗๓.๑๕ °ซ.
ศูนย์สูตรน. ชื่อเส้นสมมุติที่ลากรอบโลก แบ่งโลกออกเป็น ๒ ซีก คือ ซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ จุดทุกจุดบนเส้นศูนย์สูตรอยู่ห่างจากขั้วโลกทั้ง ๒ เท่ากัน.
ศูนย์หน้าน. ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งกลางของแถวหน้าในการเล่นฟุตบอลทำหน้าที่ยิงประตูเป็นสำคัญ บางครั้งอาจลงมาช่วยเซนเตอร์ฮาล์ฟซึ่งอยู่ในตำแหน่งกลางของแถวกลางและพาลูกขึ้นไปในแดนฝ่ายตรงข้ามด้วย.
ศูนย์เยาวชนน. สถานที่ซึ่งจัดไว้ให้เยาวชนไปประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ศูนย์เยาวชนไทย–ญี่ปุ่น ดินแดง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zeroศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nought; naughtศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
naught; noughtศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre; centerศูนย์, ศูนย์กลาง [ ศัพท์ที่มีคำ center ประกอบ ดูที่ centre, ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
center; centreศูนย์, ศูนย์กลาง [ ศัพท์ที่มีคำ center ประกอบ ดูที่ centre, ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre; centerศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
center; centreศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
wire centerศูนย์กลางข่ายสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similitude; centre of similarity; centre of similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similarity; centre of similitude; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Industrial productivity centreศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
National Electronics and Computer Technology Centerศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Metal and Materials Technology Centerศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technical Information Access Centerศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Science and Technology Knowledge Servicesศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Share depositoryศูนย์รับฝากหลักทรัพย์, Example: หน่วยงานที่ให้บริการเป็นศูนย์กลางรับฝากและถอนหลักทรัพย์ให้สมาชิก รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การโอน และงานทะเบียนผู้ถือหุ้น การทำหน้าที่ดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อ ขายกัน เนื่องจากสมาชิกทุกรายต่างก็มีบัญชีฝากหุ้นอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ การส่งมอบหุ้นที่ซื้อขายกันสามารถ กระทำได้โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทำการโอนจำนวนหุ้นในบัญชีของสมาชิกผู้ขายไปเข้าบัญชีของสมาชิกผู้ซื้อ ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียเวลาและมีภาระในการส่งมอบรับมอบใบหุ้นระหว่างกัน สถาบันที่ทำหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Securities Depository Co., Ltd. หรือ TSD ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดทุน]
Zero (The number)ศูนย์ (จำนวน) [TU Subject Heading]
Youth centersศูนย์เยาวชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Zero.ศูนย์ The Damage a Man Can Do (2008)
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
Hurry up with the plug, I'll align the sights...ฉันจะจัดศูนย์ปืน ใช่ Help! (1965)
I don't know your name but I'd like you to have my camera.แต่ฉันต้องการให้คุณมีกล้อง ของฉัน สั่งซื้อศัตรูข้อมูลศูนย์ How I Won the War (1967)
Which puts the score at God 7, you 0.ซึ่งแปลว่าพระเจ้าได้ 7 คะแนน คุณศูนย์ Oh, God! (1977)
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล! Suspiria (1977)
- Let's go to the first-aid centre.-รีบไปศูนย์ปฐมพยาบาล. Suspiria (1977)
At the convention centre.ที่ศูนย์ประชุม. โอเค. Suspiria (1977)
Code 7, eight-six, eight-one, eight-zero.รหัส 7, 8-6, 8-1, แปดศูนย์ Mad Max (1979)
Tell all dispatchers to remain at their posts.บอกศูนย์วิทยุให้ประจำที่ไว้ ยังมีงานต้องทำอีกเยอะ Airplane! (1980)
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส The Blues Brothers (1980)
The army had to take over the telegraph or we'd be cut off from the world.ทัพบกดูแลศูนย์โทรเลขอยู่ ไม่งั้นเราถูกตัดขาดจากโลกเลยครับ Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์[sūn] (num) EN: zero ; nought ; nil ; cipher  FR: zéro [ m ]
ศูนย์[sūn] (n) EN: centre = center (Am.) ; heart ; core  FR: centre [ m ] ; foyer [ m ]
ศูนย์กลาง[sūnklāng] (n) EN: centre ; center (Am.) ; middle ; epicenter  FR: centre [ m ] ; coeur [ m ] ; milieu [ m ] ; épicentre [ m ]
ศูนย์กลางการค้า[sūnklāng kānkhā] (n, exp) EN: trade centre
ศูนย์การค้า[sūnkānkhā] (n, exp) EN: shopping center ; trade center ; shopping mall ; mall  FR: centre commercial [ m ]
ศูนย์การประชุม[sūn kān prachum] (n, exp) EN: convention hall ; convention center  FR: centre de congrès [ m ] ; palais des congrès [ m ]
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ = ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์[Sūn Kān Prachum Haengchāt Sirikit = Sun Prachum Haengchāt Sirikit] (org) EN: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)  FR: Centre national des congrés Reine Sirikit [ m ]
ศูนย์การเรียนรู้[sūn kān rīenrū] (n, exp) EN: learning center  FR: centre d'apprentissage [ m ]
ศูนย์กีฬา[sūn kīlā] (n, exp) EN: sport complexe  FR: centre sportif [ m ] ; complexe sportif [ m ]
ศูนย์ข่าว[sūnkhāo] (n) EN: news agency ; press agency  FR: agence de presse [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
epicenter(n, name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
America Online(n) ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
capital(n) ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง
center(n) ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
center(n) ศูนย์การค้า, Syn. mall, plaza, shopping center
center(n) ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
center(n) ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention
center(n) ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, Syn. centre, nerve center, nerve centre
center(n) สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
centre(n) ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
centre(n) ศูนย์การค้า, Syn. mall, plaza, shopping center

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
allolaliaการพูดที่บกพร่องเนื่องจากศูนย์ควบคุมการพูดบกพร่อง
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)

English-Thai: Nontri Dictionary
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาด, ความสามารถ
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
center(n) ศูนย์กลาง, ใจกลาง, เป้า, หัวใจ, จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง, เกี่ยวกับศูนย์กลาง, ส่วนกลาง, สำคัญ, เป็นหัวใจ, ตรงกลาง
centre(n) ศูนย์กลาง, ใจกลาง, เป้า, หัวใจ, จุดสำคัญ
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลาง
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
cypher(n) เลขศูนย์, รหัส
diameter(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Business Information Centre(n) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
occupational centreศูนย์ฝึกอาชีพ
rear sight(n) ศูนย์ (เล็ง) หลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中心[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物流センター[ぶつりゅうせんたー, butsuryuusenta] (n) ศูนย์กระจายสินค้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] TH: ศูนย์กลาง  EN: centre
センター[せんたー, senta-] TH: ศูนย์(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต, See also: Erlaubnis, Syn. Genehmigung
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.

French-Thai: Longdo Dictionary
zéro(numéro) ศูนย์, 0

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top