หรือคุณหมายถึง emptineß?
Search result for

emptiness

(21 entries)
(0.1294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emptiness-, *emptiness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emptiness    [N] ความว่างเปล่า

English-Thai: Nontri Dictionary
emptiness(n) ความว่างเปล่า,ความหิว,ความเปล่าประโยชน์,ความไม่มี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความว่างเปล่า    [N] emptiness, See also: nothingness, Syn. ความไม่มีตัวตน, ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร, Ant. ความเต็มเปี่ยม, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้ เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Thai definition: สภาพที่ไม่มีอะไร
อากาศธาตุ    [N] emptiness, Syn. ความว่างเปล่า, Example: งานวิจัย และพัฒนาจำนวนมาก ถ้าไม่ซ้ำซ้อนกัน ก็สูญสลายเป็นอากาศธาตุ เพราะปราศจากการถ่ายทอดความจริง
ความว่าง    [N] emptiness, See also: vacantness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Thai definition: ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPTINESS    EH1 M P T IY0 N AH0 S
EMPTINESS    EH1 M T IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emptiness    (n) (e1 m p t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n,adj-no) emptiness; vacuum; blank; (P) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
空き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P) [Add to Longdo]
空虚[くうきょ, kuukyo] (adj-na,n) emptiness; vacancy; (P) [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
空即是色[くうそくぜしき, kuusokuzeshiki] (n) {Buddh} (See 色即是空) emptiness is form; illusion of the reality of matter [Add to Longdo]
空諦[くうたい, kuutai] (n) {Buddh} (See 三諦) truth of emptiness (holding that all things are void) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emptiness \Emp"ti*ness\, n. [From {Empty}.]
   1. The state of being empty; absence of contents; void space;
    vacuum; as, the emptiness of a vessel; emptiness of the
    stomach.
    [1913 Webster]
 
   2. Want of solidity or substance; unsatisfactoriness;
    inability to satisfy desire; vacuity; hollowness; as, the
    emptiness of earthly glory.
    [1913 Webster]
 
   3. Want of knowledge; lack of sense; vacuity of mind.
    [1913 Webster]
 
       Eternal smiles his emptiness betray. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The sins of emptiness, gossip, and spite.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emptiness
   n 1: the state of containing nothing [ant: {fullness}]
   2: having an empty stomach
   3: an empty area or space; "the huge desert voids"; "the
     emptiness of outer space"; "without their support he'll be
     ruling in a vacuum" [syn: {void}, {vacancy}, {emptiness},
     {vacuum}]
   4: the quality of being valueless or futile; "he rejected the
     vanities of the world" [syn: {vanity}, {emptiness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top