ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonexistence

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonexistence-, *nonexistence*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the tanks roll in and my employer starts stripping this place into nonexistence, the commander will know, finally, that I beat him.เมื่อรถถังวิ่งเข้ามา นายจ้างของผมก็จะเริ่ม ปอกลอกที่นี่ จนเหี้ยน ท้ายที่สุด ผู้พันก็จะรู้ Within (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏有[うゆう, uyuu] (n) nonexistence [Add to Longdo]
無有[むう, muu] (n) (See 有無) nonexistence or existence; absence or presence [Add to Longdo]
有り無し[ありなし, arinashi] (n) (1) existence or nonexistence; presence or absence; (2) consent or refusal; yes or no [Add to Longdo]
有無[うむ(P);ゆうむ(ok), umu (P); yuumu (ok)] (n) (1) (See 有り無し) existence or nonexistence; presence or absence; (2) consent or refusal; yes or no; (3) {comp} flag indicator; presence or absence marker; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nonexistence \Non`ex*ist"ence\, n.
   1. The state of not existing; absence of existence; the
    negation of being; -- usually used with reference to
    existince in the real world, or logical possiblity; as,
    the nonexistence of vaporware does not go unnoticed long.
    --A. Baxter.
 
   Syn: nonentity[1].
     [1913 Webster +PJC]
 
   2. A thing that has no existence. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonexistence
   n 1: the state of not existing [syn: {nonexistence},
      {nonentity}] [ant: {being}, {beingness}, {existence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top