Search result for

null

(113 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -null-, *null*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
null[ADJ] ไม่มีค่า, See also: ไม่สำคัญ, Syn. invalid, vain
nullify[VT] ทำให้ไม่มีค่า, See also: ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ, Syn. annul, invalidate
nullity[N] ความไม่มีค่า, See also: การไร้ผล
null and void[IDM] โมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับ
null and void[IDM] ไม่มีผลตามกฎหมาย, See also: เป็นโมฆะ
nullification[N] การไม่มีผลบังคับ, See also: การเป็นโมฆะ, Syn. negation, revocation, voiding, Ant. confirmation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual
null modemการต่อโดยไม่ใช้โมเด็มหมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้โมเด็ม
nullification(นัลลิฟิเค'เชิน) n. การทำให้โมฆะ,การทำให้ไร้ผล, See also: nullificator n.
nullify(นัล'ลิไฟ) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ., See also: nullifier n.
nullity(นัล'ลิที) n. ความไม่ได้ผล,ความไม่มีอะไร,ความโมฆะ,สิ่งที่เป็นโมฆะ,สิ่งที่ไม่มีผลบังคับ, Syn. cancel void,kill

English-Thai: Nontri Dictionary
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล
nullity(n) สิ่งไร้ค่า,สิ่งที่เป็นโมฆะ,ความไม่ได้ผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nullว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nullว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
null and voidไม่มีผลและเป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
null hypothesisสมมุติฐานว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null matrix; zero matrixเมทริกซ์ศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null sequenceลำดับลู่เข้าศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null set; empty set; void setเซตว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null spaceปริภูมิสู่ศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
null vector; zero vectorเวกเตอร์ศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nulla poena sine lege (L.)ไม่มีโทษถ้าไม่มีกฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
null and voidเป็นโมฆะ ยกเลิกตามกฎหมาย [การทูต]
null setเซตว่าง, ดู empty set [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
null vector [zero vector]เวกเตอร์ศูนย์, เวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Threat nullified.ทริคง่ายๆ.. Bolt (2008)
The database is null-key encrypted.ฐานข้อมูลเป็นรหัส The Dark Knight (2008)
The "boyfriend of the b.f.f." Clause is officially null and void. So she brought it on herself.เรื่องการใส่ความกันในเว็บใช่มั้ย? Carrnal Knowledge (2009)
Null and void.เป็นอันเป็นโมฆะสินะ Na Triobloidi (2009)
if something illegal transpires during the adoption process, the court nullifies it, the child gets returned to the closest blood relative.ระหว่างขั้นตอนการรับเลี้ยงดู คำสั่งศาลก็ไม่มีผลบังคับใช้ เด็กจะถูกนำกลับไปสู่ญาติ ที่มีความใกล้ชิดทางสายเลือดมากที่สุด ฮ่า... Cradle to Grave (2009)
Our truce... null and void.สงบศึกของพวกเราชั่วคราว... เป็นอันเป็นโมฆะ Oiled (2010)
That's a semantically null sentence.นั่นเป็นประโยคที่ไม่มีความหมาย The Psychic Vortex (2010)
With the friendship clause of our roommate agreement nullified you are no longer entitled to accompany me to go swimming at Bill Gates' house should I be invited.เมื่อมาตรามิตรภาพของข้อตกลง เพื่อนร่วมห้องของเราเป็นโฆษะ นายหมดสิทธิ์ไปว่ายน้ำที่ บ้าน Bill Gates กับฉัน ถ้าฉันได้รับเชิญ The Large Hadron Collision (2010)
They can be nullified by their opposite--พวกมันสามารถลบล้างได้ โดยคลื่นที่อยู่ตรงข้ามกัน... The Man from the Other Side (2010)
Most likely to finalize the contract nullification.ที่เขามาคงอยากจะทำสัญญาให้มันเสร็จๆไปมากกว่า Episode #1.11 (2010)
I'll live without knowing it. [Contract Nullification Agreement 1. Parties Involved- a.[ลบล้างข้อตกลงสัญญา 1. Episode #1.11 (2010)
You're fired and my contract is nullified.เธอถูกไล่ออกและสัญญาของฉันไม่มีผลบังคับ Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nullThis bond is null and void.
nullHow is Null expressed as a regular expression?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆกรรม[N] null and void act, Syn. โมฆะกรรม, Thai definition: นิติกรรมที่เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย ไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าขึ้นกล่าวอ้างก็ได้, Notes: (กฎหมาย)
เสื่อม[V] negate, See also: nullify, Example: ผู้ที่ถูกมนตร์สะกด หากได้รดน้ำมนตร์แล้วอาจจะทำให้มนตร์นั้นเสื่อมไปได้, Thai definition: ถอยความขลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เลย[adv.] (mai loēi) FR: nullement ; pas du tout
ไม่มีแล้งที่จะไป[xp] (mai mī laēng thī ja pai) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go   FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีที่อื่น[xp] (mai mī thī eūn) EN: nowhere else ; not found anywhere else   FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
ไม่มีที่ไหน[X] (mai mī thīnai) FR: nulle part
ไม่ไปไหน[v. exp.] (mai pai nai) EN: not going anywhere   FR: n'aller nulle part
ไม่สักที่เดียว[X] (mai sak thī dīo) EN: nowhere   FR: nulle part
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective   FR: caduc ; nul et non avenu
มุมศูนย์องศา[n. exp.] (mum sūn ongsā) EN: null angle ; zero angle   FR: angle nul [m]
เซตว่าง[n. exp.] (set wāng) EN: empty set ; null set   FR: ensemble vide [m]
ทำให้เป็นโมฆะ[v.] (thamhai pen mōkha) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo   FR: invalider

CMU English Pronouncing Dictionary
NULL    N AH1 L
NULLIFY    N AH1 L AH0 F AY2
NULLIFIED    N AH1 L AH0 F AY2 D
NULLIFIES    N AH1 L AH0 F AY2 Z
NULLIFYING    N AH1 L AH0 F AY2 IH0 NG
NULLIFICATION    N AH2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
null    (j) (n uh1 l)
nullify    (v) (n uh1 l i f ai)
nullity    (n) (n uh1 l i t ii)
nullified    (v) (n uh1 l i f ai d)
nullifies    (v) (n uh1 l i f ai z)
nullifying    (v) (n uh1 l i f ai i ng)
nullification    (n) (n uh2 l i f i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Null {f} [math.] | Nullen {pl} | nicht Null | über Null | unter Null | mit Nullen auffüllen | führende Nullzero | zeros | non-zero | above zero | below zero | to zeroize | leading zero [Add to Longdo]
Null {f} | Nullen {pl}null | nulls [Add to Longdo]
Null {f}nil [Add to Longdo]
Null {f} | Nullen {pl}naught [Am.]; nought | naughts [Add to Longdo]
Nullen {pl}nobodies [Add to Longdo]
Null-Leiter {m} [electr.]neutral lead; neutral conductor; zero conductor [Add to Longdo]
Null-Messungen {pl}zero measurements [Add to Longdo]
Nullabweichung {f}zero deviation [Add to Longdo]
Nulladresse {f}zero address [Add to Longdo]
Nulllast {f}; Nullast {f} [alt]no-load [Add to Longdo]
Nullauffüllung {f}zerofill [Add to Longdo]
Nulldivision {f}zero division [Add to Longdo]
Nulldurchgang {m}zero-crossing [Add to Longdo]
Nulleichung {f}zero adjust [Add to Longdo]
Nullelement {n} [math.]zero element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
ナル文字列[ナルもじれつ, naru mojiretsu] (n) {comp} null string [Add to Longdo]
ヌル[, nuru] (n,adj-no) null [Add to Longdo]
ヌルバイト[, nurubaito] (n) {comp} null byte [Add to Longdo]
ヌルパタン[, nurupatan] (n) {comp} null pattern [Add to Longdo]
ヌルフィールド[, nurufi-rudo] (n) {comp} null field [Add to Longdo]
ヌルポインター[, nurupointa-] (n) {comp} null pointer [Add to Longdo]
ヌルモデム[, nurumodemu] (n) {comp} null modem [Add to Longdo]
ヌルリスト[, nururisuto] (n) {comp} null list [Add to Longdo]
ヌル型;ナル型[ヌルがた(ヌル型);ナルがた(ナル型), nuru gata ( nuru kata ); naru gata ( naru kata )] (n) {comp} null type [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナル文字列[なるもじれつ, narumojiretsu] null string [Add to Longdo]
ヌル[ぬる, nuru] null (a-no) [Add to Longdo]
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte [Add to Longdo]
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern [Add to Longdo]
ヌルフィールド[ぬるふぃーるど, nurufi-rudo] null field [Add to Longdo]
ヌルポインター[ぬるぽいんたー, nurupointa-] null pointer [Add to Longdo]
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem [Add to Longdo]
ヌルリスト[ぬるりすと, nururisuto] null list [Add to Longdo]
ヌル型[ぬるがた, nurugata] null type [Add to Longdo]
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] NULL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Null \Null\, v. t. [From null, a., or perh. abbrev. from annul.]
   To annul. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Null \Null\, n. [Etymol. uncertain.]
   One of the beads in {nulled work}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Null \Null\, a. [L. nullus not any, none; ne not + ullus any, a
   dim. of unus one; cf. F. nul. See {No}, and {One}, and cf.
   {None}.]
   1. Of no legal or binding force or validity; of no efficacy;
    invalid; void; nugatory; useless.
    [1913 Webster]
 
       Faultily faultless, icily regular, splendidly null,
       Dead perfection; no more.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a value of zero; as, of null utility.
    [PJC]
 
   3. (Math.) Empty; having no members; as, the null set.
    [PJC]
 
   4. (Computers) Unassigned or meaningless; -- a special value
    given to variables, especially pointers or logical
    variables, indicating that it is meaningless and cannot be
    used in computation; as, an uninitialized pointer in "C"
    is given a null value. The actual value that is stored in
    memory to indicate the null condition may vary with the
    computer language used.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Null \Null\, n.
   1. Something that has no force or meaning.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has no value; a cipher; zero. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Null method} (Physics.), a zero method. See under {Zero}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 null
   adj 1: lacking any legal or binding force; "null and void" [syn:
       {null}, {void}]
   n 1: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
      ever seen before"; "reduced to nil all the work we had
      done"; "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for
      naught"; "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing},
      {nil}, {nix}, {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher},
      {goose egg}, {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 null [nul]
   nil
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Null [nul]
   nothing
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 null [nul]
   zero
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Null [nul] (n) , s.(f )
   naught; nil; nought; null; zero
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Null... [nul]
   neutral
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top