Search result for

southern

(103 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -southern-, *southern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
southern[ADJ] ในทางภาคใต้, See also: ที่ตั้งอยู่ทางใต้, ซึ่งหันหน้าไปทางใต้, Syn. in the south, southerly
southerner[N] คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
southernmost[ADJ] ทางใต้สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
southern(เซา'เธิร์น) adj. ไปยังทิศใต้ n. ชาวใต้,ชาวปักษ์ใต้,ภาษาปักษ์ใต้
southern hemispheren. ซีกโลกใต้ระหว่างขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตร
southernern. ชาวปักษ์ใต้,ประชาชนที่อยู่ในภาคใต้,
southernlyadj. =southerly (ดู)
southernmostadj. ใต้สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
southern(adj) ทางใต้,ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Southern African Customs Unionสหภาพศุลกากรแอฟริกาใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ บอตสวานา เลโซโธ นามิเบีย แอฟริกาใต้ และสวาซิแลนด์ [การทูต]
Southern African Development Communityประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ " จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 ประกอบด้วย 14 ประเทศ คือ อังโกลา บอตสวานา เลโซโธ มาลาวี มอริเชียส โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย แซมเบีย ซิมบับเว สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเซเชลส์ " [การทูต]
Southern Common Market (Mercado Común del Sur : MARCOSUR หรือ Mercado Commun do Sul : MERCOSUL)กลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2534 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย โดยมีโบลิเวียและชิลีเป็นสมาชิกสมทบ [การทูต]
Southern oscillationความผันแปรของระบบอากาศบริเวณซีกโลกใต้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Southern oscillationความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ [TU Subject Heading]
Southern Statesสหรัฐอเมริกา (ภาคใต้) [TU Subject Heading]
Southern Thai languageภาษาไทยใต้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย The Itch (2008)
# Subterranean southern man now ## Subterranean southern man now # Pilot (2008)
Viper, gather the southern farmers. Mantis, the north.เจ้างู ไปทางทิศใต้ ตั๊กแตน ไปทางเหนือ Kung Fu Panda (2008)
Four years before, on my wedding day- which also happened to be the day of the worst freak spring blizzard... in the history of southern Michigan.4 ปีก่อนหน้านั้น ในวันแต่งงานของผม ซึ่งกลายเป็นวันที่เกิดพายุหิมะ รุนแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมิชิแกนตอนใต้ Marley & Me (2008)
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
To trade northern coffee for southern tobacco.ได้เอากาแฟจากทางเหนือมาแลกกับยาสูบทางใต้ The Price (2008)
box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตกล่ะมั้ง? Goemon (2009)
That box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตก... Goemon (2009)
The southern barbarian's...อา~ ใช่ ใช่ อิชิคาวะ? Goemon (2009)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
I confirmed with my people at Caltech that in the last 36 hours we had basically zero earthquake activity in Southern California which is very rare.คาเทค นั่นมันก็ 36 ชั่วโมงแล้วที่ เกิดแผ่นดินไหวศูนย์ครั้ง ในเซ้าเทิร์นแคลิฟรอเนียร์ ซึ่งเป้นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมาก 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
southernAs the house has a southern aspect, it is very sunny.
southernHe lives in the southern part of the city.
southernI bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home.
southernIn the Southern region, sales were up 47 percent.
southernPast the west coasts of Europe and Africa to the tip of southern Africa.
southernThe house has a southern aspect.
southernThe Southern Cross is not to be seen in Japan.
southernThey arrived in Southern Rhodesia, and there was a choice of an immigrants' camp, consisting of mud huts with a communal water supply, or a hotel; and they chose the hotel, being what are known as people of means.
southernThey were speaking in a Southern dialect.
southernTraveling to the southern states during the winter will be costlier than it is now.
southernYoung people flocked to southern California.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักษ์ใต้[N] southern part, Syn. ภาคใต้, Example: ตัวผมนั้นซาบซึ้งในนาฎศิลปของปักษ์ใต้มากเป็นพิเศษ อาหารชาวใต้ผมก็ชอบ, Thai definition: ภูมิภาคที่อยู่ตรงข้ามกับภาคเหนือ
โรตี[N] kind of Indian food made of flour, See also: southern flat bread, Thai definition: อาหารแขกชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีนวดแล้วแผ่เป็นแผ่นทอดหรือปิ้ง
ทักษิณายัน[N] southern direction, See also: southern way, Syn. ทางใต้, Example: พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปทางทักษิณายัน, Notes: (สันสกฤต)
ทางทิศใต้[N] the south, See also: southern part, Syn. ทางใต้, Ant. ทางทิศเหนือ, Example: ทางทิศใต้ของไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย
ทางใต้[N] southern part, See also: south, Syn. ตอนใต้, Ant. ทางเหนือ, Example: นกบินมาจากทางใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ดาวว่าว[n. prop.] (dāo Wao) EN: Southern Cross   FR: Croix du Sud [f[
แกงเหลือง [n. exp.] (kaēng leūang) EN: kaeng lueng ; Southern-style sour and spicy soup   
คนใต้[n. exp.] (khon Tāi) EN: Thai southerner   FR: Thaï du sud [m] ; Thaïe du sud [f]
เลียงผา[n.] (līengphā) EN: Southern Serow ; Mountain Goat   FR: chamois [m]
ลองกอง[v.] (løngkøng) EN: Southern langsat   
ปักษ์ใต้[n. exp.] (paktāi) EN: South ; southern part   FR: Sud [m] ; partie sud [f]
ภาคใต้[n. prop.] (Phāk Tāi) EN: South (of Thailand) ; Southern Region (of Thailand) ; Southern Thailand   FR: région du Sud (de la Thaïlande) [f] ; sud de la Thaïlande [f]
ภาษาไทยถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā Thai thin tāi) EN: Southern Thai Dialect ; Southern dialect   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUTHERN    S AH1 DH ER0 N
SOUTHERN'S    S AH1 DH ER0 N Z
SOUTHERNER    S AH1 DH ER0 N ER0
SOUTHERNERS    S AH1 DH ER0 N ER0 Z
SOUTHERNNET    S AH1 DH ER0 N EH0 T
SOUTHERNMOST    S AH1 DH ER0 N M OW2 S T
SOUTHERNNET'S    S AH1 DH ER0 N EH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
southern    (j) (s uh1 dh @ n)
southerner    (n) (s uh1 dh @ n @ r)
southerners    (n) (s uh1 dh @ n @ z)
southernmost    (j) (s uh1 dh @ n m ou s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Südhalbkugel {f}southern hemisphere [Add to Longdo]
Südlage {f}southern exposure [Add to Longdo]
Silbersturmvogel {m} [ornith.]Southern Fulmar [Add to Longdo]
Rotaugenente {f} [ornith.]Southern Pochard [Add to Longdo]
Graubrust-Schlangenadler {m} [ornith.]Southern Banded Snake Eagle [Add to Longdo]
Bronzekiebitz {m} [ornith.]Southern Lapwing [Add to Longdo]
Breitschopfcoua [ornith.]Southern Crested Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Kaffernhornrabe {m} [ornith.]Southern Ground Hornbill [Add to Longdo]
Südlicher Gelbschnabeltoko [ornith.]Southern Yellow-billed Hornbill [Add to Longdo]
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet [Add to Longdo]
Gelbkehl-Krummschnabel {m} [ornith.]Southern Bentbill [Add to Longdo]
Weißaugen-Borstentyrann {m} [ornith.]Southern Bristle Tyrant [Add to Longdo]
Blauschwalbe {f} [ornith.]Southern Martin [Add to Longdo]
Südliche Rauhflügelschwalbe {f} [ornith.]Southern Rough-winged Swallow [Add to Longdo]
Flötenwürger {m} [ornith.]Southern Boubou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
みなみじゅうじ座;南十字座[みなみじゅうじざ, minamijuujiza] (n) Southern Cross [Add to Longdo]
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans) [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
コイサン[, koisan] (n) Khoisan (Khoikhoi and San peoples of Southern Africa) [Add to Longdo]
サザンクロス[, sazankurosu] (n) Southern Cross; (P) [Add to Longdo]
サザンソウル[, sazansouru] (n) southern soul [Add to Longdo]
サザンビーフ[, sazanbi-fu] (n) "southern" beef (i.e. produced in Australia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南亚[nán Yà, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ, / ] southern Asia [Add to Longdo]
南半球[Nán bàn qiú, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, ] Southern hemisphere [Add to Longdo]
南卡[Nán kǎ, ㄋㄢˊ ㄎㄚˇ, ] Southern California, US state; abbr. for 南卡羅來納|南卡罗来纳 [Add to Longdo]
南唐[Nán Táng, ㄋㄢˊ ㄊㄤˊ, ] Southern Tang [Add to Longdo]
南方周末[Nán fāng Zhōu mò, ㄋㄢˊ ㄈㄤ ㄓㄡ ㄇㄛˋ, ] Southern Weekend (newspaper) [Add to Longdo]
南朝[nán cháo, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ, ] southern dynasty; the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈; common term for Southern Song, Qi, Liang and Chen dynasties of 5th and 6th century [Add to Longdo]
南欧[Nán Ōu, ㄋㄢˊ ㄡ, / ] Southern Europe [Add to Longdo]
南涼[Nán Liáng, ㄋㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, ] Southern Liang of the Sixteen Kingdoms (397-414) [Add to Longdo]
南汉[Nán Hàn, ㄋㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] Southern Han [Add to Longdo]
南燕[nán yān, ㄋㄢˊ ㄧㄢ, ] Southern Yan of the Sixteen Kingdoms (398-410) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Southern \South"ern\, n.
   A Southerner. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Southern \South"ern\ (?; 277), a. [AS. s[=u][eth]ern. See
   {South}.]
   Of or pertaining to the south; situated in, or proceeding
   from, the south; situated or proceeding toward the south.
   [1913 Webster]
 
   {Southern Cross} (Astron.), a constellation of the southern
    hemisphere containing several bright stars so related in
    position as to resemble a cross.
 
   {Southern Fish} (Astron.), a constelation of the southern
    hemisphere ({Piscis Australis}) containing the bright star
    Fomalhaut.
 
   {Southern States} (U.S. Hist. & Geog.), the States of the
    American Union lying south of Pennsylvania and the Ohio
    River, with Arkansas, Louisiana, and Texas. Before the
    Civil War, Missouri also, being a slave State, was classed
    as one of the Southern States.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 southern
   adj 1: in or characteristic of a region of the United States
       south of (approximately) the Mason-Dixon line; "southern
       hospitality"; "southern cooking"; "southern plantations"
       [ant: {northern}]
   2: situated in or oriented toward the south; "a southern
     exposure"; "took a southerly course" [syn: {southerly},
     {southern}]
   3: situated in or coming from regions of the south; "the
     southern hemisphere"; "southern constellations" [ant:
     {northern}]
   4: from the south; used especially of wind; "a hot southerly
     wind"; "southern breezes"; "the winds are southerly" [syn:
     {southerly}, {southern}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top