ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mons

   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mons-, *mons*, mon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monsoon[N] ลมมรสุม, See also: มรสุม, พายุ, Syn. typhoon, hurricane
monsoon[N] ฤดูมรสุม, See also: หน้ามรสุม
monster[N] สัตว์ประหลาด, See also: อสูรกาย, Syn. beast, giant, jumbo
monster[N] คนโหดร้าย, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน, Syn. beast, demon, devil
monster[ADJ] ใหญ่โตมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, Syn. huge, enormous, gigantic
monsieur[N] นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
Monsieur[N] นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
monsieur[N] คำเรียกสุภาพบุรุษ, See also: นาย, ท่าน, Syn. sinor
Monsignor[N] คำเรียกที่ใช้กับพระ, See also: พระคุณเจ้า
monsoonal[ADJ] เกี่ยวกับมรสุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mons(มอนซฺ) n. ส่วนนูน,ปุ่มตุ่ม,โหนก pl. montes
mons pubisหัวเหน่า
monseigneur(มอนซิเนอร์') n. fr. ฝ่าพระบาท,ใต้เท้า,พระคุณเจ้า,เจ้าชาย,พระราชาคณะ pl. messeineurs, Syn. monseigneur
monsieur(มะเซอร์') n.,Fr. นาย,ท่าน pl. messieurs, Syn. man,gentleman
monsignor(มอนซี'เนอ) n. พระคุณเจ้า,ท่าน,คำเคารพที่ใช้เรียกพระ,พระ,พระราชาคณะ., Syn. monsignor,Monsignore
monsoon(มอนซูน') n. ลมมรสุม,ลมฝน,ฤดูลมมรสุม,
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
monstrosity(มอนสทรอล'ซิที) n. ความเป็นอสูรกาย,ความมีลักษณะคล้ายสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, Syn. monster
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)

English-Thai: Nontri Dictionary
monsoon(n) ลมมรสุม,ฤดูฝน,ฤดูมรสุม
monster(n) สัตว์ประหลาด,อสุรกาย
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
monstrous(adj) ใหญ่โต,น่ากลัว,โหดร้าย,มหึมา,ผิดปกติ
commons(n) กลุ่มสามัญชน,สภาผู้แทนของอังกฤษ
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mons pubis; mons venerisเนินหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mons veneris; mons pubisเนินหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monster; terasทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mons Pubisเนินหัวหน่าว, เนินสามเหลี่ยม, หัวเหน่า [การแพทย์]
Mons Venerisหัวเหน่า [การแพทย์]
monsoonมรสุม, สภาพลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณกว้าง มีช่วงเวลาในการเกิดนาน และเกิดขึ้นตามฤดูในแต่ละปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Monsoon fogหมอกมรสุม [อุตุนิยมวิทยา]
Monsoon Rain ฝนมรสุม
ฝนที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุม (monsoon trough) [สิ่งแวดล้อม]
Monsoon seasonฤดูมรสุม [อุตุนิยมวิทยา]
Monsoonsมรสุม [TU Subject Heading]
Monstersสัตว์ประหลาด [TU Subject Heading]
Monstersสัตว์ประหลาด, ทารกรูปวิปริต, (ลูก)รูปวิการ, (ลูก)วิรูป [การแพทย์]
Monsters in motion picturesสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-What a monster!สิ่งที่มอนสเตอร์! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Uh, two big monsters... with big green eyes!ใช่. Pinocchio (1940)
- Why, I- - I-- - Monsters?ทำไมฉันฉันมอนสเตอร์? Pinocchio (1940)
- A whale? - A whale named Monstro. - Oh, he's--ปลาวาฬชื่อ โมนสทโร โอ้เขา Pinocchio (1940)
But this Monstro, I've heard of him.แต่ โมนสทโร นี้ฉันเคยได้ยิน จากเขา Pinocchio (1940)
Can't a fellow, uh- - I was only-- We were only looking for Monstro.เพียง แต่เราเป็นเพียงการมองหา โมนสทโร Pinocchio (1940)
Uh... can you tell me where we can find Monstro?คุณสามารถบอกฉันที่เรา สามารถหา โมนสทโร? Pinocchio (1940)
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
Could any of you tell me where to find Monstro?ใด ๆ ที่คุณสามารถบอกฉัน การที่จะหา โมนสทโร? โว่ว! Pinocchio (1940)
If the monster doesn't wake up soon, I--หากมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ตื่น ขึ้นมาเร็ว ๆ นี้ฉัน Pinocchio (1940)
Monstro!โมนสทโร! Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monsThe building is a monstrous structure.
monsThat ugly butcher resembles that fictional monster.
monsA monster was believed to live in the cave.
monsBelieve it or not, a monster emerged from the cave.
monsNo sooner had the girl caught sight of the monster than she ran away.
monsA monster lay on a rock near the top of the mountain.
monsSmall children often like books about dragons and other monsters.
monsFighting with monsters all over the world ... I just can't wait.
monsHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
monsHearing the monster's footsteps, they began running in all directions.
monsI'm about to kill the biggest monster.
monsEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรสุม[N] monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
พัดหลวง[N] monsoon, Syn. ลมตะโก้, ลมพัดหลวง, Example: ในช่วงเดือนตุลาคมลมพัดหลวงจะพัดผ่านเข้ามา, Thai definition: ชื่อลมทะเลพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มักมีในปลายฤดูฝน
ลมมรสุม[N] monsoon, Example: ในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งที่ใช้ทำการเพาะปลูกประสบปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากลมมรสุมและน้ำทะเลหนุน
สัตว์ประหลาด[N] monster, Syn. ตัวประหลาด, อสูรกาย, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเห็นสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาในทะเลสาบ, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, สัตว์ที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก
ตะโก้[N] monsoon, See also: name of an oceanic wind blowing from the northwest to the southeast, wind blowing during t, Syn. ลมตะโก้, ลมพัดหลวง, Example: เรือสินค้าของพวกแขกอาศัยลมตะโก้ช่วยเดินเรือจากตะวันตกไปสู่ตะวันออก, Thai definition: ชื่อลมทะเลพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มักมีในปลายฤดูฝน
ทานพ[N] monster, See also: class of demons, Syn. ทานา, Count unit: ตน, Thai definition: อสูรจำพวกหนึ่งในนิยาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
ชายชั่ว[n.] (chāi chūa) EN: evil man   FR: démon [m] ; monstre [m]
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
การบินสาธิต[n. exp.] (kānbin sāthit) EN: demonstration flight   FR: vol de démonstration [m]
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MONSOD    M AA1 N S AA0 D
MONSON    M AA1 N S AH0 N
MONSKY    M AA1 N S K IY0
MONSEN    M AA1 N S AH0 N
MONSEY    M AA1 N Z IY0
MONSOON    M AA0 N S UW1 N
MONSOUR    M AA1 N S ER0
MONSTER    M AA1 N S T ER0
MONSEES    M AA1 N S IY2 Z
MONSOONS    M AA0 N S UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monsoon    (n) mˈɒnsˈuːn (m o1 n s uu1 n)
monster    (n) mˈɒnstər (m o1 n s t @ r)
Monsieur    (n) mˈəsjˈɜːʴr (m @1 s y @@1 r)
monsoons    (n) mˈɒnsˈuːnz (m o1 n s uu1 n z)
monsters    (n) mˈɒnstəz (m o1 n s t @ z)
Monsignor    (n) mˈɒnsˈiːnjər (m o1 n s ii1 n y @ r)
monstrous    (j) mˈɒnstrəs (m o1 n s t r @ s)
Monsignors    (n) mˈɒnsˈiːnjəz (m o1 n s ii1 n y @ z)
monstrance    (n) mˈɒnstrəns (m o1 n s t r @ n s)
monstrances    (n) mˈɒnstrənsɪz (m o1 n s t r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪物[guài wu, ㄍㄨㄞˋ ˙, ] monster; freak; eccentric person, #7,342 [Add to Longdo]
妖怪[yāo guài, ㄧㄠ ㄍㄨㄞˋ, ] monster; devil, #16,506 [Add to Longdo]
季风[jì fēng, ㄐㄧˋ ㄈㄥ, / ] monsoon, #32,426 [Add to Longdo]
光怪陆离[guāng guài lù lí, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] monstrous and multicolored; grotesque and variegated, #54,008 [Add to Longdo]
妖物[yāo wù, ㄧㄠ ˋ, ] monster, #70,129 [Add to Longdo]
阴阜[yīn fù, ㄈㄨˋ, / ] mons veneris, #195,736 [Add to Longdo]
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous), #669,118 [Add to Longdo]
怪物似[guài wù sì, ㄍㄨㄞˋ ˋ ㄙˋ, ] monstrous [Add to Longdo]
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monster {n}monster [Add to Longdo]
Monsterfilm {m}; Mammutfilm {m}monster film [Add to Longdo]
Monsterjagd {f}monster hunt [Add to Longdo]
Monsun {m}monsoon [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum) [Add to Longdo]
イッシー[, isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda) [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
ガオー[, gao-] (n) roar; sound made by monsters [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
季節風[きせつふう, kisetsufuu] Monsun [Add to Longdo]
怪獣[かいじゅう, kaijuu] Monstrum, Ungeheuer [Add to Longdo]
紋章[もんしょう, monshou] Familienwappen, -Wappen [Add to Longdo]
門歯[もんし, monshi] Schneidezahn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mons
   n 1: a mound of fatty tissue covering the pubic area in women
      [syn: {mons}, {mons veneris}, {mons pubis}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 mons
  mountain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top