Search result for

hurricane

(49 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurricane-, *hurricane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurricane[N] พายุเฮอริเคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurricane(เฮอ'ระเคน) n. พายุเฮอริเคน เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่รุนแรงที่สุด
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม

English-Thai: Nontri Dictionary
hurricane(n) พายุเฮอร์ริเคน
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hurricaneพายุเฮอร์ริเคน [อุตุนิยมวิทยา]
hurricaneพายุเฮอร์ริเคน, พายุโซนร้อนที่มีกำลังแรงมาก ความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวเม็กซิโก ถ้าเกิดบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนเรียกพายุไต้ฝุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hurricane cloudเมฆพายุเฮอร์ริเคน หรือใต้ฝุ่น [อุตุนิยมวิทยา]
Hurricane microseismsเฮอร์ริเคนไมโคร ไซสม์ [อุตุนิยมวิทยา]
hurricane trackingการตรวจจับทางเดิน ของพายุเฮอร์ริเคน [อุตุนิยมวิทยา]
Hurricanesเฮอร์ริเคนส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They say a hurricane is coming.เขาว่าพายุเฮอริเคนกำลังมาค่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Look at this eye. This is a major hurricane.ดูที่ใจกลางสิคะ นี่เป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงมาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They're sayin' the hurricane is gonna miss us. Blow right on by.พวกเขากำลังคุยกันว่าพายุจะไม่มาหาเรา มันจะถูกพัดไปทางอื่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Hurricane's changed direction. It's gonna make a landfall some time soon.พายุเฮอร์ริเคนเปลี่ยนเส้นทาง มันกำลังจะขึ้นฝั่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Tracked a hurricane heading for south Florida.ตามเฮอร์ริเคนที่มุ่งตรงไปยัง ฟลอริด้าตอนใต้ Marley & Me (2008)
Hid in the bathroom during the hurricane. Sat in the dark for three days.เข้าไปหลบเฮอร์ริเคนในห้องน้ำ นั่งอยู่ในความมืดอยู่ 3 วัน Marley & Me (2008)
BOY: Hurricane hits West palm Beach!เฮอริเคนเข้าถล่มหาดปาร์มบีชด้านตะวันตก Changeling (2008)
I thought the hurricane season was over.นึกว่าหมดหน้าเฮอริเคนแล้วซะอีก Pineapple Express (2008)
I thought hurricane season was over.นึกว่าหมดหน้าเฮอริเคนแล้วซะอีก Pineapple Express (2008)
I thought hurricane season was over.นึกว่าหมดหน้าเฮอริเคนแล้วซะอีก Pineapple Express (2008)
This place has been through so many hurricanes I wouldn't even worry about it.ที่นี่เกิดเฮอร์ริเคนบ่อยมาก ..ฉันไม่เคยกับกังวลถึงมัน ไม่เคยรู้สึกสักนิด Nights in Rodanthe (2008)
Now, I love Jean but she buys all this canned food in case of a hurricane or something and she never eats it.ตอนนี้,ฉันรักยีน... แต่เธอซื้ออาหารกระป๋อง สำหรับกรณีเกิดพายุหรือบางอย่าง... ..และเธอไม่เคยกินมันเลย Nights in Rodanthe (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurricaneDue to the recent hurricane, a lot of people lost their homes.
hurricaneThe death toll from the hurricane climbed to 200.
hurricaneThe victims of the hurricane have not tasted food for three days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาตภัย[N] storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
พายุ[N] storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count unit: ลูก, Thai definition: ลมที่พัดแรงมาก
กาฬวาต[N] hurricane, See also: tropical storm, Example: เทพเจ้าบันดาลให้เกิดกาฬวาตยังความพินาศแก่สรรพสัตว์, Thai definition: ลมพายุใหญ่อย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮอร์ริเคน[n.] (hoērikhēn) EN: hurricane   FR: ouragan [m]
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane   FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
พายุ[n.] (phāyu) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale   FR: tempête [f] ; ouragan [m] ; coup de vent [m] ; bourrasque [f]
วาตภัย[n.] (wātaphai) EN: storm ; hurricane   

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRICANE    HH ER1 AH0 K EY2 N
HURRICANE    HH AH1 R AH0 K EY2 N Z
HURRICANES    HH ER1 AH0 K EY2 N Z
HURRICANE'S    HH ER1 AH0 K EY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurricane    (n) (h uh1 r i k @ n)
hurricanes    (n) (h uh1 r i k @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirbelsturm {m} | Wirbelstürme {pl}hurricane | hurricanes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハリケーン(P);ハリケイン[, harike-n (P); harikein] (n) hurricane; (P) [Add to Longdo]
ハリケーン・カトリーナ;ハリケーンカトリーナ[, harike-n . katori-na ; harike-nkatori-na] (n) Hurricane Katrina (2005) [Add to Longdo]
台風(P);颱風[たいふう, taifuu] (n) typhoon; hurricane; (P) [Add to Longdo]
颶風[ぐふう, gufuu] (n) tornado; hurricane; typhoon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
台风[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ, / ] hurricane; typhoon [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] hurricane [Add to Longdo]
飓风[jù fēng, ㄐㄩˋ ㄈㄥ, / ] hurricane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurricane \Hur"ri*cane\, n. [Sp. hurracan; orig. a Carib word
   signifying, a high wind.]
   A violent storm, characterized by extreme fury and sudden
   changes of the wind, and generally accompanied by rain,
   thunder, and lightning; -- especially prevalent in the East
   and West Indies. Also used figuratively.
   [1913 Webster]
 
      Like the smoke in a hurricane whirl'd.  --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Each guilty thought to me is
      A dreadful hurricane.          --Massinger.
   [1913 Webster]
 
   {Hurricane bird} (Zool.), the frigate bird.
 
   {Hurricane deck}. (Naut.) See under {Deck}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurricane
   n 1: a severe tropical cyclone usually with heavy rains and
      winds moving a 73-136 knots (12 on the Beaufort scale)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top