ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beast

B IY1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beast-, *beast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast(n) สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature
beast(n) คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
beast(sl) ผู้หญิงที่น่าเกลียด
beastly(adj) น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
beast of burden(n) สัตว์ที่ใช้บรรทุกสัมภาระ, Syn. bearer, donkey, laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) , สัตว์เดรัจฉาน
beast of burdenn. สัตว์บรรทุก
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์, ทารุณ, โหดเหี้ยม, น่าเกลียดน่าชัง, อย่างยิ่ง, Syn. bestial
king of beastsn. สิงโต

English-Thai: Nontri Dictionary
beast(n) สัตว์ป่า, สัตว์เดรัจฉาน, สิงสาราสัตว์
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์, ต่ำช้า, เลวทราม, จัญไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beast epicมหากาพย์เรื่องสัตว์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beast of burdenสัตว์พาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Beware the beast man, for he is the devil's pawn."จงระวังซึ่งสัตว์มนุษย์ มันผู้มีเขาของปีศาจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The beast has failed.อสูรล้มเหลว Blazing Saddles (1974)
And when the beast fails, it's time to call in beauty.เมื่ออสูรล้มเหลว ก็ต้องพึ่งโฉมงาม Blazing Saddles (1974)
Get this beast off me!จับไอ้แมวบ้านี่ออกไปที! Hocus Pocus (1993)
You're such a beast to everybody.คุณสัตว์ดังกล่าวกับทุกคน The Birdcage (1996)
And the beast will get you, too, if you don't behave.- แรดนั่น และเจ้าสัตว์ร้ายก็จะลากแกไปด้วย ถ้าแกยังไม่ทำตัวดีๆ James and the Giant Peach (1996)
The beasts of the forest, I imagine.อาศัยตามป่าเขาน่ะรึ? Snow White: A Tale of Terror (1997)
Great white beast in infinite splendor!Great white beast in infinite splendor! Anna and the King (1999)
I would rather be that beast down there in the darkness of the sea.ฉันจะทำให้พวกมันจมลงในความมืดมิดของทะเล The Old Man and the Sea (1999)
But I told him, "The trick with any beast is to know how to calm him."แต่ฉันบอกเขา กลวิธีเลี้ยงสัตว์ คือรู้จักกล่อมมันให้สงบ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
-I saw the beast and..." -Stop it!ฉันเห็นสัตว์ร้ายและ / หยุดได้แล้ว Ken Park (2002)
-"The beast will eat the harlot." -Stop it!สัตว์ร้ายจะขย้ำกินหญิงสกปรก / หยุดได้แล้วว Ken Park (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beastA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
beastAs the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds.
beastA tiger is a beast of prey.
beastIt is language that distinguishes man from beasts.
beastThe food was not fit for man or beast.
beastThe king of this country isn't a person, but a divine beast with three pairs of wings said to be in far away in the sky.
beastThe lion is king of beasts.
beastThe lion is the king of beasts.
beastThe lion is the king of the beasts.
beastThen the wild beasts start wanting to go crazy.
beastThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
beastThe primitive man was frightened at the sign of the beast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน(n) beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
วาฬ(n) beast of prey, Syn. สัตว์ร้าย, พาฬ, Count Unit: ตัว, Notes: (บาลี)
เดรัจฉาน(n) beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai Definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน(n) beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai Definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ติรัจฉาน(n) animal, See also: beast, Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Example: ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดรัจฉาน[dēratchān] (n) EN: beast ; brute
สัตว์[sat] (n) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute  FR: animal [ m ] ; bête [ f ]
สัตว์เดรัจฉาน[sat dēratchān] (n) EN: beast ; brute ; animal  FR: bête [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEAST B IY1 S T
BEASTS B IY1 S T S
BEASTIE B IY1 S T IY0
BEASTLY B IY1 S T L IY2
BEASTON B IY1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beast (n) bˈiːst (b ii1 s t)
beasts (n) bˈiːsts (b ii1 s t s)
beastly (j) bˈiːstliː (b ii1 s t l ii)
beastlier (j) bˈiːstlɪəʳr (b ii1 s t l i@ r)
beastliest (j) bˈiːstlɪɪst (b ii1 s t l i i s t)
beastliness (n) bˈiːstlɪnəs (b ii1 s t l i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shòu, ㄕㄡˋ, / ] beast; quadruped, #3,903 [Add to Longdo]
野兽[yě shòu, ㄧㄝˇ ㄕㄡˋ, / ] beast; wild animal, #15,223 [Add to Longdo]
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, / ] beastly desire, #94,198 [Add to Longdo]
驮兽[tuó shòu, ㄊㄨㄛˊ ㄕㄡˋ, / ] beast of burden [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biest { n }; Bestie { f } | Biester { pl }; Bestien { pl } | kleines Biest [ ugs. ]beast | beasts | minx [Add to Longdo]
Lasttier { n }; Nutztier { n }beast of burden [Add to Longdo]
Tier { n } | Tiere { pl }beast | beasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビースト[bi-suto] (n) beast; (P) [Add to Longdo]
応竜;応龍(oK)[おうりゅう, ouryuu] (n) Yinglong; dragon-like beast from Chinese mythology [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) { Buddh } fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
犬畜生[いぬちくしょう, inuchikushou] (n) mangy cur; low animal; beast [Add to Longdo]
幻獣[げんじゅう, genjuu] (n) cryptid (unidentified mysterious creature); mythical beast [Add to Longdo]
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man [Add to Longdo]
四凶[しきょう, shikyou] (n) (See 四霊) the four inauspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]
四獣[しじゅう, shijuu] (n) (1) four beasts (tiger, leopard, black bear, and brown bear); (2) (See 四神) four gods said to rule over the four directions [Add to Longdo]
四神獣[しじんじゅう, shijinjuu] (n) four divine beasts; guardian deities of the four cardinal points [Add to Longdo]
四瑞[しずい, shizui] (n) (obsc) (See 麒麟・きりん・2, 鳳凰・ほうおう, 霊亀・れいき・1, 応竜・おうりゅう) the four auspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beast \Beast\ (b[=e]st), n. [OE. best, beste, OF. beste, F.
   b[^e]te, fr. L. bestia.]
   1. Any living creature; an animal; -- including man, insects,
    etc. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Any four-footed animal, that may be used for labor, food,
    or sport; as, a beast of burden.
    [1913 Webster]
 
       A righteous man regardeth the life of his beast.
                          --Prov. xii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. any animal other than a human; -- opposed to {man}.
    [1913 Webster]
 
       'Tain't a fit night out for man nor beast.
                          --W. C.
                          Fields.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A coarse, brutal, filthy, or degraded fellow.
    [1913 Webster]
 
   5. A game at cards similar to loo. [Obs.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   6. A penalty at beast, omber, etc. Hence: To be beasted, to
    be beaten at beast, omber, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Beast royal}, the lion. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Beast}, {Brute}.
 
   Usage: When we use these words in a figurative sense, as
      applicable to human beings, we think of beasts as mere
      animals governed by animal appetite; and of brutes as
      being destitute of reason or moral feeling, and
      governed by unrestrained passion. Hence we speak of
      beastly appetites; beastly indulgences, etc.; and of
      brutal manners; brutal inhumanity; brutal ferocity.
      So, also, we say of a drunkard, that he first made
      himself a beast, and then treated his family like a
      brute.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beast
   n 1: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
      {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
      {fauna}]
   2: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
     {brute}, {wildcat}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top