ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beast

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beast-, *beast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast(n) สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature
beast(n) คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
beast(sl) ผู้หญิงที่น่าเกลียด
beastly(adj) น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
beast of burden(n) สัตว์ที่ใช้บรรทุกสัมภาระ, Syn. bearer, donkey, laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) , สัตว์เดรัจฉาน
beast of burdenn. สัตว์บรรทุก
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์, ทารุณ, โหดเหี้ยม, น่าเกลียดน่าชัง, อย่างยิ่ง, Syn. bestial
king of beastsn. สิงโต

English-Thai: Nontri Dictionary
beast(n) สัตว์ป่า, สัตว์เดรัจฉาน, สิงสาราสัตว์
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์, ต่ำช้า, เลวทราม, จัญไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beast epicมหากาพย์เรื่องสัตว์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beast of burdenสัตว์พาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
beast(n) a cruelly rapacious person, Syn. savage, wildcat, wolf, brute
beastliness(n) the quality of being deliberately mean, Syn. meanness
beastliness(n) unpleasant nastiness; used especially of nasty weather
beastly(adj) very unpleasant, Syn. hellish, god-awful
beastly(adj) resembling a beast; showing lack of human sensibility, Syn. brute, brutish, bestial, brutal
beastly(adv) in a beastly manner
animal(n) a living organism characterized by voluntary movement, Syn. brute, creature, fauna, beast, animate being

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Beast

n. [ OE. best, beste, OF. beste, F. bête, fr. L. bestia. ] 1. Any living creature; an animal; -- including man, insects, etc. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. Any four-footed animal, that may be used for labor, food, or sport; as, a beast of burden. [ 1913 Webster ]

A righteous man regardeth the life of his beast. Prov. xii. 10. [ 1913 Webster ]

3. any animal other than a human; -- opposed to man. [ 1913 Webster ]

'Tain't a fit night out for man nor beast.
W. C. Fields. [ 1913 Webster ]

4. Fig.: A coarse, brutal, filthy, or degraded fellow. [ 1913 Webster ]

5. A game at cards similar to loo. [ Obs. ] Wright. [ 1913 Webster ]

6. A penalty at beast, omber, etc. Hence: To be beasted, to be beaten at beast, omber, etc. [ 1913 Webster ]


Beast royal, the lion. [ Obs. ] Chaucer.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Beast, Brute. When we use these words in a figurative sense, as applicable to human beings, we think of beasts as mere animals governed by animal appetite; and of brutes as being destitute of reason or moral feeling, and governed by unrestrained passion. Hence we speak of beastly appetites; beastly indulgences, etc.; and of brutal manners; brutal inhumanity; brutal ferocity. So, also, we say of a drunkard, that he first made himself a beast, and then treated his family like a brute. [ 1913 Webster ]

Beasthood

n. State or nature of a beast. [ 1913 Webster ]

Beastings

n. pl. See Biestings. [ 1913 Webster ]

Beastlihead

n. [ Beastly + -head state. ] Beastliness. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Beastlike

a. Like a beast. [ 1913 Webster ]

Beastliness

n. The state or quality of being beastly. [ 1913 Webster ]

Beastly

a. 1. Pertaining to, or having the form, nature, or habits of, a beast. [ 1913 Webster ]

Beastly divinities and droves of gods. Prior. [ 1913 Webster ]

2. Characterizing the nature of a beast; contrary to the nature and dignity of man; brutal; filthy. [ 1913 Webster ]

The beastly vice of drinking to excess. Swift. [ 1913 Webster ]

3. Abominable; as, beastly weather. [ Colloq. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Syn. -- Bestial; brutish; irrational; sensual; degrading. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A beast?บีสต์น่ะหรอ ? Who Am I? (2013)
A beast!อสูร Beauty and the Beast (2017)
'Your task is not only to track down and destroy this beast, but also to dispose of its gigantic corpse."หน้าที่ของคุณ ไม่เพียงแต่ต้องปลิดชีวิตสัตว์ร้ายนั่น" "แต่ต้องกำจัดร่างของมัน" The Cement Garden (1993)
Away, beast!ไปให้พ้น, เจ้าแมวบ้า! Hocus Pocus (1993)
Get this beast off me!จับไอ้แมวบ้านี่ออกไปที! Hocus Pocus (1993)
- It's a pair of kinky boot-beasts.มันคือคู่ของสัตว์ประหลาดบูต Yellow Submarine (1968)
"Beware the beast man, for he is the devil's pawn."จงระวังซึ่งสัตว์มนุษย์ มันผู้มีเขาของปีศาจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The beast has failed.อสูรล้มเหลว Blazing Saddles (1974)
And when the beast fails, it's time to call in beauty.เมื่ออสูรล้มเหลว ก็ต้องพึ่งโฉมงาม Blazing Saddles (1974)
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน Day of the Dead (1985)
A phantom beast!พรายอสูร! Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beastA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
beastAs the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds.
beastA tiger is a beast of prey.
beastIt is language that distinguishes man from beasts.
beastThe food was not fit for man or beast.
beastThe king of this country isn't a person, but a divine beast with three pairs of wings said to be in far away in the sky.
beastThe lion is king of beasts.
beastThe lion is the king of beasts.
beastThe lion is the king of the beasts.
beastThen the wild beasts start wanting to go crazy.
beastThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
beastThe primitive man was frightened at the sign of the beast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน(n) beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
วาฬ(n) beast of prey, Syn. สัตว์ร้าย, พาฬ, Count Unit: ตัว, Notes: (บาลี)
เดรัจฉาน(n) beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai Definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน(n) beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai Definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ติรัจฉาน(n) animal, See also: beast, Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Example: ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดรัจฉาน[dēratchān] (n) EN: beast ; brute
สัตว์[sat] (n) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute  FR: animal [ m ] ; bête [ f ]
สัตว์เดรัจฉาน[sat dēratchān] (n) EN: beast ; brute ; animal  FR: bête [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beast
beasts
beastie
beastly
beaston

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beast
beasts
beastly
beastlier
beastliest
beastliness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shòu, ㄕㄡˋ, / ] beast; quadruped #3,903 [Add to Longdo]
野兽[yě shòu, ㄧㄝˇ ㄕㄡˋ,   /  ] beast; wild animal #15,223 [Add to Longdo]
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ,   /  ] beastly desire #94,198 [Add to Longdo]
驮兽[tuó shòu, ㄊㄨㄛˊ ㄕㄡˋ,   /  ] beast of burden [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biest { n }; Bestie { f } | Biester { pl }; Bestien { pl } | kleines Biest [ ugs. ]beast | beasts | minx [Add to Longdo]
Lasttier { n }; Nutztier { n }beast of burden [Add to Longdo]
Tier { n } | Tiere { pl }beast | beasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) #2,190 [Add to Longdo]
獣;猪;鹿[しし, shishi] (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) #2,190 [Add to Longdo]
野獣[やじゅう, yajuu] (n, adj-no) beast; monster; wild animal; (P) #17,634 [Add to Longdo]
ビースト[bi-suto] (n) beast; (P) [Add to Longdo]
応竜;応龍(oK)[おうりゅう, ouryuu] (n) Yinglong; dragon-like beast from Chinese mythology [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) { Buddh } fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
犬畜生[いぬちくしょう, inuchikushou] (n) mangy cur; low animal; beast [Add to Longdo]
幻獣[げんじゅう, genjuu] (n) cryptid (unidentified mysterious creature); mythical beast [Add to Longdo]
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top