ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monseigneur

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monseigneur-, *monseigneur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Monseigneur[N] ตำแหน่งของพระในนิกายโรมันคาทอลิก, Syn. sinor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monseigneur(มอนซิเนอร์') n. fr. ฝ่าพระบาท,ใต้เท้า,พระคุณเจ้า,เจ้าชาย,พระราชาคณะ pl. messeineurs, Syn. monseigneur

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monseigneur \Mon`sei`gneur"\, n.; pl. {Messeigneurs}. [F., fr.
   mon my + seigneur lord, L. senior older. See {Senior}, and
   cf. {Monsieur}.]
   My lord; -- a title in France of a person of high birth or
   rank; as, Monseigneur the Prince, or Monseigneur the
   Archibishop. It was given, specifically, to the dauphin,
   before the Revolution of 1789. (Abbrev. Mgr.)
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 monseigneur /mɔ̃sɛnjœʀ/ 
  monsignor

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 monseigneur /mɔnsənjør/
  1. monsignor
  2. monsignor

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top