Search result for

อมนุษย์

(28 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อมนุษย์-, *อมนุษย์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อมนุษย์(อะมะ-) น. ผู้ที่มิใช่มนุษย์ (หมายรวมทั้ง เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย ภูตผีปิศาจ เป็นต้น) แต่โดยมากหมายถึง ภูตผีปิศาจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...with the most extraordinary power.ด้วยพลังเหนือมนุษย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
No. They were organic machines made by man.ไม่ พวกมันเป็นจักรกลอินทรีย์ สร้างด้วยมือมนุษย์ Babylon A.D. (2008)
That is, to create a supernatural human being... with the complete knowledge of the world imprinted in her memory.นั่นก็คือ.. สร้างมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ พร้อมสรรพความรู้ทั้งมวลในโลกนี้ ฝังลงในความทรงจำของเธอ Babylon A.D. (2008)
It was not made by human hands.มันไม่ได้ทำด้วยฝีมือมนุษย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's toxic to humans, fishermen who come in contact with it are dying.มันเป็นพิษต่อมนุษย์ ชาวประมงที่สัมผัสมันกำลังจะตาย The Happening (2008)
I have seen agriculture on a human scale.ฉันเห็นเกษตรกรรม ที่เพียงพอต่อมนุษย์แล้ว Home (2009)
Not people, but Gods from the sky.ไม่ใช่น้ำมือมนุษย์ แต่เป็นเทพบนท้องฟ้า Dragonball: Evolution (2009)
It just doesn't work with humans. And it's as simple as that.มันจะไม่ทำงานในมือมนุษย์ และก็เป็นธรรมดาที่นั่น District 9 (2009)
Are you saying that you can... turn this prawn hand into a human hand?เปลี่ยนไอ้มือนี่เป็นมือมนุษย์District 9 (2009)
And it is written that the first seal shall be broken when a righteous man sheds blood in hell.มันถูกกล่าวเอาไว้ว่า\ผนึกแรกจะถูกทำลาย เมื่อมนุษย์ผู้มีคุณธรรม \ทำให้ผู้อื่นหลั่งเลือดในนรก On the Head of a Pin (2009)
Or any human being.หรือมนุษย์คนใด To the Lighthouse (2009)
All supernaturals, we got a natural resistance.พวกเหนือมนุษย์ทุกประเภท เรามีแรงต้านธรรมชาติ Release Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain

English-Thai: Longdo Dictionary
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
non-human[ADJ] ซึ่งไม่ใช่มนุษย์, See also: อมนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
factitious(แฟคทิช'เชิส) adj. ไม่ใช่ธรรมชาติ,ปลอม,กุขึ้นเอง,ทำด้วยฝีมือมนุษย์,สมมุติ, See also: factitiousness n., Syn. artificial
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful,sublime
impersonalise(อิมเพอ' เซิน นะไลซ) vt. ทำให้ไม่ใช่ส่วนตัว, ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ขาดบุคลิกภาพ., See also: impersonalisation,impersonalization n.
judg(e) ment Day n. การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
superhuman(ซูเพอฮิว'เมิน) adj. เหนือมนุษย์,มีอำนาจและความสามารถมากกว่ามนุษย์,เหนือคนธรรมดา., See also: superhumanity n.
superman(ซู'เพอแมน) n. ผู้มีอำนาจและความสามารถเหนือมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
superhuman(adj) เหนือคนธรรมดา,เหนือมนุษย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top