ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heave

HH IY1 V   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heave-, *heave*
Possible hiragana form: へあう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
heave(vt slang) มีอาการขย้อนเกือบอาเจียน เช่น If a person is laying down when they begin to heave place them in the recovery position. , R. vomit,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heave[VT] ทุ่ม, See also: เหวี่ยง
heave[VT] ลาก, See also: ชัก, ดึง, สาว, Syn. drag, haul, pull, Ant. nudge, push, shove
heaven[N] สวรรค์, See also: สรวงสวรรค์, Syn. empyrean, paradise, nirvana, Ant. hell, inferno, underworld
heave at[PHRV] ชัก, See also: ดึง, สาว, ลาก
heave on[PHRV] ชัก, See also: ดึง, สาว, ลาก
heave up[PHRV] ลากขึ้นมา, See also: กู้ขึ้นมา
heavenly[ADJ] ที่วิเศษ, See also: ที่เยี่ยมยอด, Syn. delightful, splendid, sublime, Ant. average, ordinary, terrible
heave short[PHRV] ถอนสมอ (การแล่นเรือ), See also: ดึงสมอขึ้น
heave in sight[PHRV] ปรากฏขึ้น, See also: โผล่ให้เห็น, โผล่มา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
heave away!(Heave ho!) ออกแรงดึงเข้า
heaveho(ฮีฟ'โฮ) n. การปฏิเสธ,การขับออก,การไล่ออก
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
heaven-sentadj. ได้เวลา,เหมาะกับเวลา,เหมาะเจาะ- S. timely,opportune
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful,sublime
heavenly cityดูNew Jerusalem
heavenly-mindedadj. เคร่งศาสนา,ธัมมะธัมโม
heavenwardadv. ไปสู่สวรรค์. adj. ไปสู่สวรรค์
heavenwardsadv. ไปสู่สวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
heave(vi) ขึ้นสูง,อาเจียน,ผายออก,กระเพื่อม,ถอนใจ
heave(vt) ยกขึ้น,ชัก,สาว,ดึง,ลาก,โยน
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
heavenward(adj,adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค์
sheave(vt) เก็บ,มัด,รวบรวม,ทำให้เป็นฟ่อน
upheave(vt) ยกสูงขึ้น,ยกระดับขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heave; horizontal throwระยะเลื่อนแนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavenสวรรค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Heave it. Hoist the net, Andrew.- ดึงขึ้น ดึงแหขึ้นมา อันดรูว์ Risen (2016)
I remember being at a shoreline... watching a little gray fish heave itself up on the beach.มองดูปลาฉลามตัวน้อย ดึงตัวเองขึ้นมาที่ชายหาด และพี่ชายคนโตก็พูดว่า The Man Who Would Be King (2011)
- Not even if it meant saving her life? That's it, heave it down.งั้นหุบปากแล้วช่วยข้าทำงาน Ironclad (2011)
Heave ho.รบกวนทีนะครับ Cat Shit One (2010)
It's not gonna do to have you heave all over your own citation.มันคงไม่งามแน่ๆ ถ้าคุณเที่ยวอ้วกเรื่ยราด.. ในพิธีสดุดีเหรียญตราของตัวเอง Melbourne (2010)
HE HEAVES AND STRAINSเขาเหวี่ยงและก็ใช้แรงมากเกินไป Beauty and the Beast (2009)
- Heave like you're being paid for it!- ดึงมันให้สุดกำลังเลยพวก ! Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
(sailor) Just heave it!เธอต้องอยู่ที่ไหนสักที่! King Kong (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heaveA man can receive only what is given to him from heaven.
heaveAstronomy is the science of heavenly bodies.
heaveFor the love of Heaven.
heaveGod created the heaven and the earth.
heaveGod is the creator. Heaven and Earth and people and everything apart from God are created.
heaveHeaven is under our feet as well as over our heads.
heaveHeaven knows we've done everything we can.
heaveHeaven knows why.
heaveHeaven or Hell.
heaveHeaven's vengeance is slow but sure.
heaveHe was a great authority on astronomy, or the science of the heavenly bodies.
heaveHis soul was in heaven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรวงสวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, Ant. นรก, Count unit: แห่ง
สวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สรวงสวรรค์, Ant. นรก, Count unit: แห่ง
สุคติ[N] heaven, See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness, Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์, Example: ผู้ที่กระทำกรรมดีตายไปก็ไปสู่สุคติที่ดี, Thai definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย
สรวงสวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, สรวง, สุรบถ, สุรโลก, Ant. นรก, Example: คนดีย่อมไปเกิดในสรวงสวรรค์, Thai definition: แดนอันมีสุข เป็นที่อยู่ของผู้ทำความดี
สวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. เมืองฟ้า, Ant. นรก, Example: ชนเผ่าอริยกะถือว่ามีเทพเจ้าบนสวรรค์คอยดูแลทุกข์สุขให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
พุทโธ่[INT] alas, See also: heaven! Oh my! Gosh!, My goodness, Syn. อพิโธ่, โธ่, โถ, พุทโธ่พุทถัง, Example: แกเปล่งด้วยความสงสารว่า พุทโธ่! แล้วใครจะมาดูดำดูดีเจ้าต่อไป, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารเวทนา
ฟ้า[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์, Example: พระพิรุณเป็นเทพบดีแห่งฟ้า ผู้ประทานน้ำฝนให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
วิมาน[N] paradise, See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle, Syn. สวรรค์, Example: เจ้าที่ซึ่งเคยเป็นเจ้าผีอยู่ศาลไม้ได้เลื่อนชั้นเป็นเทวดาอยู่วิมาน, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขาวดี[N] paradise, See also: heaven, Eden, Syn. สวรรค์, แดนสุขาวดี, Example: ใครๆ ต่างก็ปรารถนาจะได้ไปเกิดและใช้ชีวิตในสุขาวดี, Count unit: แห่ง, Thai definition: ดินแดนอันมีความสุขตลอดกาลตามความเชื่อของลัทธิมหายาน
สุราลัย[N] heaven, See also: Eden, paradise, Syn. สวรรค์, Example: ข้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายบนชั้นสุราลัย มาปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายด้วยเถิด, Thai definition: ที่อยู่ของเทวดา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
ดุสิต[X] (dusit) EN: the fourth heaven   
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air   FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฟ้าดิน[n.] (fā-din) EN: Heaven and Earth   
แห่งสวรรค์[adj.] (haeng sawan ) EN: heavenly   FR: céleste
ลาก[v.] (lāk) EN: haul ; drag ; draw ; pull ; tow ; heave   FR: tirer ; traîner ; remorquer
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
รอก[n.] (røk) EN: pulley ; tackle ; sheave   FR: poulie [f] ; appareil de levage [m]
สวรรค์[n.] (sawan ) EN: paradise ; heaven   FR: paradis [m] ; cieux [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAVE    HH IY1 V
HEAVED    HH IY1 V D
HEAVEN    HH EH1 V AH0 N
HEAVES    HH IY1 V Z
HEAVEY    HH IY1 V IY0
HEAVENS    HH EH1 V AH0 N Z
HEAVEN'S    HH EH1 V AH0 N Z
HEAVENER    HH EH1 V AH0 N ER0
HEAVENLY    HH EH1 V AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heave    (v) hˈiːv (h ii1 v)
heaved    (v) hˈiːvd (h ii1 v d)
heaven    (n) hˈɛvn (h e1 v n)
heaves    (v) hˈiːvz (h ii1 v z)
heavens    (n) hˈɛvnz (h e1 v n z)
heavenly    (j) hˈɛvnliː (h e1 v n l ii)
heavensent    (j) hˈɛvnsɛnt (h e1 v n s e n t)
heavenward    (j) hˈɛvnwəd (h e1 v n w @ d)
heavenwards    (j) hˈɛvnwədz (h e1 v n w @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天地[tiān dì, ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ, ] heaven and earth; the world, #5,348 [Add to Longdo]
举起[jǔ qǐ, ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ, / ] heave; lift; uphold, #8,238 [Add to Longdo]
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away, #8,454 [Add to Longdo]
乾坤[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, ] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe, #15,313 [Add to Longdo]
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, ] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty, #24,604 [Add to Longdo]
[mín, ㄇㄧㄣˊ, ] heaven, #29,241 [Add to Longdo]
天呀[tiān ya, ㄊㄧㄢ ㄧㄚ˙, ] Heavens!; My goodness!, #34,437 [Add to Longdo]
唉声叹气[āi shēng tàn qì, ㄞ ㄕㄥ ㄊㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] heave deep sighs; sigh in despair, #48,115 [Add to Longdo]
天父[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, ] Heavenly Father, #61,859 [Add to Longdo]
天晓得[tiān xiǎo de, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙, / ] Heaven knows!, #71,878 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hau ruck!Heave ho! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えいやっ;えいや[, eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
したり[, shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
しゃくり上げる[しゃくりあげる, shakuriageru] (v1) to sob convulsively; to heave with sobs [Add to Longdo]
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
やっとこさ;やっとこせ;やっとこ[, yattokosa ; yattokose ; yattoko] (adv) (1) (See やっと・1) at last; at length; (2) barely; just; by the skin of one's teeth; (int) (3) (やっとこさ, やっとこせ only) (See やっとこまかせ) yo-ho!; heave-ho! [Add to Longdo]
やっとこまかせ;やっとまかせ[, yattokomakase ; yattomakase] (int) yo-ho!; heave-ho! [Add to Longdo]
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heave \Heave\ (h[=e]v), v. t. [imp. {Heaved} (h[=e]vd), or
   {Hove} (h[=o]v); p. p. {Heaved}, {Hove}, formerly {Hoven}
   (h[=o]"v'n); p. pr. & vb. n. {Heaving}.] [OE. heven, hebben,
   AS. hebban; akin to OS. hebbian, D. heffen, OHG. heffan,
   hevan, G. heben, Icel. hefja, Sw. h[aum]fva, Dan. h[ae]ve,
   Goth. hafjan, L. capere to take, seize; cf. Gr. kw`ph handle.
   Cf. {Accept}, {Behoof}, {Capacious}, {Forceps}, {Haft},
   {Receipt}.]
   1. To cause to move upward or onward by a lifting effort; to
    lift; to raise; to hoist; -- often with up; as, the wave
    heaved the boat on land.
    [1913 Webster]
 
       One heaved ahigh, to be hurled down below. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Heave, as now used, implies that the thing raised is
      heavy or hard to move; but formerly it was used in a
      less restricted sense.
      [1913 Webster]
 
         Here a little child I stand,
         Heaving up my either hand.     --Herrick.
      [1913 Webster]
 
   2. To throw; to cast; -- obsolete, provincial, or colloquial,
    except in certain nautical phrases; as, to heave the lead;
    to heave the log.
    [1913 Webster]
 
   3. To force from, or into, any position; to cause to move;
    also, to throw off; -- mostly used in certain nautical
    phrases; as, to heave the ship ahead.
    [1913 Webster]
 
   4. To raise or force from the breast; to utter with effort;
    as, to heave a sigh.
    [1913 Webster]
 
       The wretched animal heaved forth such groans.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to swell or rise, as the breast or bosom.
    [1913 Webster]
 
       The glittering, finny swarms
       That heave our friths, and crowd upon our shores.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {To heave a cable short} (Naut.), to haul in cable till the
    ship is almost perpendicularly above the anchor.
 
   {To heave a ship ahead} (Naut.), to warp her ahead when not
    under sail, as by means of cables.
 
   {To heave a ship down} (Naut.), to throw or lay her down on
    one side; to careen her.
 
   {To heave a ship to} (Naut.), to bring the ship's head to the
    wind, and stop her motion.
 
   {To heave about} (Naut.), to put about suddenly.
 
   {To heave in} (Naut.), to shorten (cable).
 
   {To heave in stays} (Naut.), to put a vessel on the other
    tack.
 
   {To heave out a sail} (Naut.), to unfurl it.
 
   {To heave taut} (Naut.), to turn a capstan, etc., till the
    rope becomes strained. See {Taut}, and {Tight}.
 
   {To heave the lead} (Naut.), to take soundings with lead and
    line.
 
   {To heave the log}. (Naut.) See {Log}.
 
   {To heave up anchor} (Naut.), to raise it from the bottom of
    the sea or elsewhere.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heave \Heave\ (h[=e]v), v. i.
   1. To be thrown up or raised; to rise upward, as a tower or
    mound.
    [1913 Webster]
 
       And the huge columns heave into the sky. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Where heaves the turf in many a moldering heap.
                          --Gray.
    [1913 Webster]
 
       The heaving sods of Bunker Hill.   --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   2. To rise and fall with alternate motions, as the lungs in
    heavy breathing, as waves in a heavy sea, as ships on the
    billows, as the earth when broken up by frost, etc.; to
    swell; to dilate; to expand; to distend; hence, to labor;
    to struggle.
    [1913 Webster]
 
       Frequent for breath his panting bosom heaves.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The heaving plain of ocean.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. To make an effort to raise, throw, or move anything; to
    strain to do something difficult.
    [1913 Webster]
 
       The Church of England had struggled and heaved at a
       reformation ever since Wyclif's days. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. To make an effort to vomit; to retch; to vomit.
    [1913 Webster]
 
   {To heave at}.
    (a) To make an effort at.
    (b) To attack, to oppose. [Obs.] --Fuller.
 
   {To heave in sight} (as a ship at sea), to come in sight; to
    appear.
 
   {To heave up}, to vomit. [Low]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heave \Heave\, n.
   1. An effort to raise something, as a weight, or one's self,
    or to move something heavy.
    [1913 Webster]
 
       After many strains and heaves
       He got up to his saddle eaves.    --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   2. An upward motion; a rising; a swell or distention, as of
    the breast in difficult breathing, of the waves, of the
    earth in an earthquake, and the like.
    [1913 Webster]
 
       There's matter in these sighs, these profound
       heaves,
       You must translate.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       None could guess whether the next heave of the
       earthquake would settle . . . or swallow them.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) A horizontal dislocation in a metallic lode,
    taking place at an intersection with another lode.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fault \Fault\, n. [OE. faut, faute, F. faute (cf. It., Sp., &
   Pg. falta), fr. a verb meaning to want, fail, freq., fr. L.
   fallere to deceive. See {Fail}, and cf. {Default}.]
   1. Defect; want; lack; default.
    [1913 Webster]
 
       One, it pleases me, for fault of a better, to call
       my friend.              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that fails, that is wanting, or that impairs
    excellence; a failing; a defect; a blemish.
    [1913 Webster]
 
       As patches set upon a little breach
       Discredit more in hiding of the fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A moral failing; a defect or dereliction from duty; a
    deviation from propriety; an offense less serious than a
    crime.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol. & Mining)
    (a) A dislocation of the strata of the vein.
    (b) In coal seams, coal rendered worthless by impurities
      in the seam; as, slate fault, dirt fault, etc.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   5. (Hunting) A lost scent; act of losing the scent.
    [1913 Webster]
 
       Ceasing their clamorous cry till they have singled,
       With much ado, the cold fault cleary out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Tennis) Failure to serve the ball into the proper court.
    [1913 Webster]
 
   7. (Elec.) A defective point in an electric circuit due to a
    crossing of the parts of the conductor, or to contact with
    another conductor or the earth, or to a break in the
    circuit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Geol. & Mining) A dislocation caused by a slipping of
    rock masses along a plane of facture; also, the dislocated
    structure resulting from such slipping.
 
   Note: The surface along which the dislocated masses have
      moved is called the
 
   {fault plane}. When this plane is vertical, the fault is a
 
   {vertical fault}; when its inclination is such that the
    present relative position of the two masses could have
    been produced by the sliding down, along the fault plane,
    of the mass on its upper side, the fault is a
 
   {normal fault}, or {gravity fault}. When the fault plane is
    so inclined that the mass on its upper side has moved up
    relatively, the fault is then called a
 
   {reverse fault} (or {reversed fault}), {thrust fault}, or
   {overthrust fault}. If no vertical displacement has resulted,
    the fault is then called a
 
   {horizontal fault}. The linear extent of the dislocation
    measured on the fault plane and in the direction of
    movement is the
 
   {displacement}; the vertical displacement is the
 
   {throw}; the horizontal displacement is the
 
   {heave}. The direction of the line of intersection of the
    fault plane with a horizontal plane is the
 
   {trend} of the fault. A fault is a
 
   {strike fault} when its trend coincides approximately with
    the strike of associated strata (i.e., the line of
    intersection of the plane of the strata with a horizontal
    plane); it is a
 
   {dip fault} when its trend is at right angles to the strike;
    an
 
   {oblique fault} when its trend is oblique to the strike.
    Oblique faults and dip faults are sometimes called
 
   {cross faults}. A series of closely associated parallel
    faults are sometimes called
 
   {step faults} and sometimes
 
   {distributive faults}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {At fault}, unable to find the scent and continue chase;
    hence, in trouble or embarrassment, and unable to proceed;
    puzzled; thrown off the track.
 
   {To find fault}, to find reason for blaming or complaining;
    to express dissatisfaction; to complain; -- followed by
    with before the thing complained of; but formerly by at.
    "Matter to find fault at." --Robynson (More's Utopia).
 
   Syn: -- Error; blemish; defect; imperfection; weakness;
     blunder; failing; vice.
 
   Usage: {Fault}, {Failing}, {Defect}, {Foible}. A fault is
      positive, something morally wrong; a failing is
      negative, some weakness or falling short in a man's
      character, disposition, or habits; a defect is also
      negative, and as applied to character is the absence
      of anything which is necessary to its completeness or
      perfection; a foible is a less important weakness,
      which we overlook or smile at. A man may have many
      failings, and yet commit but few faults; or his faults
      and failings may be few, while his foibles are obvious
      to all. The faults of a friend are often palliated or
      explained away into mere defects, and the defects or
      foibles of an enemy exaggerated into faults. "I have
      failings in common with every human being, besides my
      own peculiar faults; but of avarice I have generally
      held myself guiltless." --Fox. "Presumption and
      self-applause are the foibles of mankind."
      --Waterland.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heave
   n 1: an upward movement (especially a rhythmical rising and
      falling); "the heaving of waves on a rough sea" [syn:
      {heave}, {heaving}]
   2: (geology) a horizontal dislocation
   3: the act of lifting something with great effort [syn: {heave},
     {heaving}]
   4: an involuntary spasm of ineffectual vomiting; "a bad case of
     the heaves" [syn: {heave}, {retch}]
   5: the act of raising something; "he responded with a lift of
     his eyebrow"; "fireman learn several different raises for
     getting ladders up" [syn: {lift}, {raise}, {heave}]
   6: throwing something heavy (with great effort); "he gave it a
     mighty heave"; "he was not good at heaving passes" [syn:
     {heave}, {heaving}]
   v 1: utter a sound, as with obvious effort; "She heaved a deep
      sigh when she saw the list of things to do"
   2: throw with great effort
   3: rise and move, as in waves or billows; "The army surged
     forward" [syn: {billow}, {surge}, {heave}]
   4: lift or elevate [syn: {heave}, {heave up}, {heft}, {heft up}]
   5: move or cause to move in a specified way, direction, or
     position; "The vessel hove into sight"
   6: breathe noisily, as when one is exhausted; "The runners
     reached the finish line, panting heavily" [syn: {pant},
     {puff}, {gasp}, {heave}]
   7: bend out of shape, as under pressure or from heat; "The
     highway buckled during the heat wave" [syn: {heave},
     {buckle}, {warp}]
   8: make an unsuccessful effort to vomit; strain to vomit [syn:
     {gag}, {heave}, {retch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top