Search result for

buckle

(66 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buckle-, *buckle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buckle[N] หัวเข็มขัด
buckle[VT] ทำให้แน่นด้วยวัสดุคล้ายหัวเข็มขัด, Syn. fasten
buckle[VI] ทำให้โค้งงอ, Syn. bend
buckle[VT] ทำให้โค้งหรืองอ
buckle[VI] รัดเข็มขัด
buckle[VI] ยอม
buckle[VI] พังทลาย
buckle to[PHRV] ร่วมกันทำงาน, See also: พยายามร่วมกัน, Syn. buckle down, knuckle down
buckle up[PHRV] ผูกเชือก
buckle up[PHRV] บิด, See also: คด, เบี้ยว, Syn. belt up, strap in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
parbucklen. เชื่อกดึง,ชือกโยง,vt. ดึงขึ้นหรือลง
unbuckle(อัน'บัค'เคิล) vt. แก้เงื่อน,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อนรองเท้า. vi. อ่อนโยน,คลายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
buckle(vt) งอ,โค้ง,คาด(พุง),ผูก(อาน),ติด(กระดุม),รัด(เข็มขัด)
buckler(n) โล่กลมเล็ก
unbuckle(vt) ปลดห่วง,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buckle down (vi) ทุ่มเท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Buckle up, boys.ประจำที่ เด็กๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The last time he spoke to me it was with his fist and the buckle of his belt.ครั้งสุดท้าย เขาคุยกับฉัน ด้วยกำปั้นของเขา และหัวเข็มขัดของเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Right here. Okay? Rub your wrists against my belt buckle.ตรงนี้ไง ถูข้อมือนายกับหัวเข็มขัดฉัน มันน่าจะแก้มัดเราได้ Pineapple Express (2008)
Two cough mean you take the lead. The belt buckle.ไอหนึ่งทีหมายถึงให้แกไป ไอสองทีหมายถึงให้แกนำหน้า Pineapple Express (2008)
Let's buckle up.รัดเข็มขัดซะ ! The Price (2008)
Buckle up.รัดเข็มขัดซะ The Price (2008)
Buckle up, buckle up!เลี้ยว เลี้ยว! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sorry. Um, the buckle on my shirt just jabbed into my back.ขอโทษ เอ่อ หัวเข็มขัดที่อยู่บนเสื้อ มันแทงหลังฉันน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Now the buckle puts holes into my back.ตอนนี้ หัวเข็มขัดทำให้หลังฉันเป็นรู Dead Like Me: Life After Death (2009)
- You might wanna buckle up, you know for safety.- คุณควรจะคาดเข็ดขัดนะ เพื่อความปลอดภัย Zombieland (2009)
- Buckle up. - Yup, I'm wide ahead of you.- รัดเข็มขัดซะ อ่า ผมรัดก่อนคุณอีก Zombieland (2009)
- Buckle up!คาดเข็มขัดด้วย! 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buckleBuckle down and get to work. Do you think we're on a Sunday picnic here?
buckleIt's the law: always buckle your safety belt in cars and airplanes.
buckleI've really got to buckle down and study for our final exams.
buckleOn base and off, buckle your seat-belts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเข็มขัด[N] buckle, Example: ตามระเบียบการแต่งกายห้ามขีดเขียนหรือติดสิ่งใดบนหัวเข็มขัด, Thai definition: ส่วนที่ยึดติดกันได้ของเข็มขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้ง[n.] (dang) EN: shield ; buckler   FR: bouclier [m]
หัวเข็มขัด[n.] (hūa khemkhat) EN: buckle   FR: boucle (de ceinture/ceinturon) [f]
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle   FR: rider ; froisser

CMU English Pronouncing Dictionary
BUCKLE    B AH1 K AH0 L
BUCKLED    B AH1 K AH0 L D
BUCKLER    B AH1 K AH0 L ER0
BUCKLES    B AH1 K AH0 L Z
BUCKLEW    B AH1 K L UW0
BUCKLEY    B AH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buckle    (v) (b uh1 k l)
Buckley    (n) (b uh1 k l ii)
buckled    (v) (b uh1 k l d)
buckler    (n) (b uh1 k l @ r)
buckles    (v) (b uh1 k l z)
bucklers    (n) (b uh1 k l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnalle {f}; Spange {f} | Schnallen {pl}buckle | buckles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ターンバックル[, ta-nbakkuru] (n) turnbuckle [Add to Longdo]
バックル[, bakkuru] (n) buckle [Add to Longdo]
胡鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
盾(P);楯[たて, tate] (n) shield; buckler; escutcheon; pretext; (P) [Add to Longdo]
衝羽根[つくばね;ツクバネ, tsukubane ; tsukubane] (n) (uk) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
締め金[しめがね, shimegane] (n) buckle; clamp; clasp [Add to Longdo]
尾錠[びじょう, bijou] (n) buckle [Add to Longdo]
留め金具[とめかなぐ, tomekanagu] (n) buckle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带扣[dài kòu, ㄉㄞˋ ㄎㄡˋ, / ] buckle [Add to Longdo]
搭接片[dā jiē piàn, ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, ] buckle; connector; overlapping joint [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] buckle; clasp; ring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buckle \Buc"kle\, v. t. [imp. & p. p. {Buckled}; p. pr. & vb. n.
   {Buckling}.] [OE. boclen, F. boucler. See {Buckle}, n.]
   1. To fasten or confine with a buckle or buckles; as, to
    buckle a harness.
    [1913 Webster]
 
   2. To bend; to cause to kink, or to become distorted.
    [1913 Webster]
 
   3. To prepare for action; to apply with vigor and
    earnestness; -- formerly, generally used reflexively, but
    by mid 20th century, usually used with down; -- as, the
    programmers buckled down and worked late hours to finish
    the project in time for the promised delivery date.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Cartwright buckled himself to the employment.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. To join in marriage. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buckle \Buc"kle\, n. [OE. bocle buckle, boss of a shield, OF.
   bocle, F. boucle, boss of a shield, ring, fr. L. buccula a
   little cheek or mouth, dim. of bucca cheek; this boss or knob
   resembling a cheek.]
   1. A device, usually of metal, consisting of a frame with one
    more movable tongues or catches, used for fastening things
    together, as parts of dress or harness, by means of a
    strap passing through the frame and pierced by the tongue.
    [1913 Webster]
 
   2. A distortion bulge, bend, or kink, as in a saw blade or a
    plate of sheet metal. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   3. A curl of hair, esp. a kind of crisp curl formerly worn;
    also, the state of being curled.
    [1913 Webster]
 
       Earlocks in tight buckles on each side of a lantern
       face.                 --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       Lets his wig lie in buckle for a whole half year.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. A contorted expression, as of the face. [R.]
    [1913 Webster]
 
       'Gainst nature armed by gravity,
       His features too in buckle see.    --Churchill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buckle \Buc"kle\ (b[u^]k"k'l), v. i.
   1. To bend permanently; to become distorted; to bow; to curl;
    to kink.
    [1913 Webster]
 
       Buckled with the heat of the fire like parchment.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   2. To bend out of a true vertical plane, as a wall.
    [1913 Webster]
 
   3. To yield; to give way; to cease opposing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The Dutch, as high as they seem, do begin to buckle.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   4. To enter upon some labor or contest; to join in close
    fight; to struggle; to contend.
    [1913 Webster]
 
       The bishop was as able and ready to buckle with the
       Lord Protector as he was with him.  --Latimer.
    [1913 Webster]
 
       In single combat thou shalt buckle with me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To buckle to}, to bend to; to engage with zeal.
    [1913 Webster]
 
       To make our sturdy humor buckle thereto. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Before buckling to my winter's work. --J. D.
                          Forbes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buckle
   n 1: fastener that fastens together two ends of a belt or strap;
      often has loose prong
   2: a shape distorted by twisting or folding [syn: {warp},
     {buckle}]
   v 1: fasten with a buckle or buckles [syn: {buckle}, {clasp}]
      [ant: {unbuckle}]
   2: fold or collapse; "His knees buckled" [syn: {buckle},
     {crumple}]
   3: bend out of shape, as under pressure or from heat; "The
     highway buckled during the heat wave" [syn: {heave},
     {buckle}, {warp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top