Search result for

heft

(81 entries)
(0.1824 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heft-, *heft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heft[N] ความสำคัญ
heft[N] น้ำหนัก, See also: ความหนัก
heft[VI] มีน้ำหนัก
heft[VT] ยก (ของหนัง), Syn. heave, hoist, lift
heft[VT] ยกขึ้นเพื่อชั่งน้ำหนัก
hefty[ADJ] แข็งแรง, See also: ล่ำสัน, Syn. brawny, robust, Ant. infirm, sickly, weak
hefty[ADJ] มาก (เกินความต้องการ), See also: ที่มีปริมาณมาก (เกินความต้องการเกินความต้องการ)
hefty[ADJ] หนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heft(เฮฟทฺ) n. น้ำหนัก,ส่วนสำคัญ. vt. ยกขึ้นเพื่อหยั่งน้ำหนัก,ยก
hefty(เฮฟ'ที) adj. หนัก,ใหญ่,แข็งแรง,ล่ำสัน,เต็มไปด้วยกล้ามเนือ., See also: heftiness n. heftily adv., Syn. weighty,heavy
theft(เธฟทฺ) n. การขโมย,การลักเล็กขโมยน้อย,สิ่งที่ถูกขโมย, Syn. depredation,robbery

English-Thai: Nontri Dictionary
theft(n) การโจรกรรม,การขโมย,การลักขโมย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You as quick as you are hefty.รับมุกได้ไวดี Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
She love my heftiness She love my zestinessเธอรักที่ฉันล่ำบึ้ก เธอรักที่ฉันเฮฮา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hoping for several hefty paydaysโอ้ว พระเจ้า Frost/Nixon (2008)
That's a hefty bill.จ่ายไปเยอะนะครับนั่น Sex and Violence (2009)
Eager to get custody of Dooku, the Republic agreed to pay Hondo a hefty sum in exchange for the Sith Lord.ด้วยกระหายที่จะได้สิทธิ์ในตัวดูกู สาธารณรัฐตกลงที่จะจ่ายค่าไถ่จำนวนมากให้แก่ฮอนโด เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับซิธลอร์ด The Gungan General (2009)
Got a lot of heft.เพื่อให้ได้ส่วนที่สำคัญเยอะๆ Dirty Harry (2009)
There's a hefty market in it for people who are afraid the economy will crash, but it's not like they carry serial numbers.พวกมันเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด สำหรับคนที่กลัวเศรษฐกิจจะล่ม แต่พวกมันไม่มี เลขซีเรียลกำกับอยู่หรอก The Dwarf in the Dirt (2009)
No hefty bags. No diesel fumes. This is what she would have wanted... a grieving spouse...ไม่มีถุงดำ ไม่มีกลิ่นน้ำมันดีเซล นี่เหรอคือสิ่งที่เธอต้องการ My Bad (2010)
This extra baggage will fetch us a hefty sun from the Separatists.สัมภาระพิเศษพวกนี้จะทำให้เรา ได้เงินมากมายจากพวกแบ่งแยก R2 Come Home (2010)
By making it look like hefty Hanna Wanted Alison dead so I could replace her?ทำเหมือนฉัน อยากให้อัลลิสันตาย เพื่อมาแทนที่เค้า? To Kill a Mocking Girl (2010)
Say hello to hefty Hanna.อัลลิสัน มีฉายาให้ทุกคน เชิญพบกับ... The Homecoming Hangover (2010)
Heft up security, including the riot police, and interrogate the guys we picked up.เสริมกำลังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งตำรวจปราบจลาจลด้วย แล้วสอบปากคำคนที่รวบตัวมาได้ The Fugitive: Plan B (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กั่น[N] heft of a knife, Example: กั่นมีดอันนี้ชำรุดแล้ว, Thai definition: ส่วนที่ถัดจากโคนอาวุธหรือเครื่องมือเป็นต้น สำหรับหยั่งลงไปในด้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
การขโมย[n.] (kān khamōi) EN: theft   FR: vol [m]
การลักทรัพย์[n. exp.] (kān lak sap) EN: larceny ; theft   
ลักทรัพย์[v. exp.] (lak sap) EN: steal ; commit theft ; commit larceny   FR: commettre un vol

CMU English Pronouncing Dictionary
HEFT    HH EH1 F T
HEFTI    HH EH1 F T IY0
HEFTY    HH EH1 F T IY0
HEFTER    HH EH1 F T ER0
HEFTIER    HH EH1 F T IY0 ER0
HEFTIEST    HH EH1 F T IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hefty    (j) (h e1 f t ii)
heftier    (j) (h e1 f t i@ r)
heftiest    (j) (h e1 f t i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Heftklammer(n) |die, pl. Heftklammern| ลูกแม็ค, ลวดเย็บกระดาษ
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Gewicht {n} | Gewichte {pl}heft | hefts [Add to Longdo]
Heftchen {n}booklet [Add to Longdo]
Heftdraht {m}stitching wire [Add to Longdo]
Heftfaden {m} | Heftfäden {pl}tacking thread | tacking threads [Add to Longdo]
Heftigkeit {f}tempestuousness [Add to Longdo]
Heftigkeit {f}sharpness [Add to Longdo]
Heftigkeit {f} | Heftigkeiten {pl}vehemency | vehemences [Add to Longdo]
Heftklammer {f} | Heftklammern {pl}staple | staples [Add to Longdo]
Heftklammer {f} | Heftklammern {pl}stapler | staplers [Add to Longdo]
Heftnadel {f}sewing needle [Add to Longdo]
Heftpflaster {n}plaster; adhesive plaster [Add to Longdo]
Heftzwinge {f}; Schraubzwinge {f}; Klammer {f}clamp [Add to Longdo]
heftiges Verlangen; Begierde {f} | ein dringendes Verlangen nach etw. habencraving | to have a craving for sth. [Add to Longdo]
heftet; schäbigtacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結合犯[けつごうはん, ketsugouhan] (n) single crime consisting of multiple independent crimes (i.e. robbery, which consists of theft and threats or use of violence) [Add to Longdo]
個人情報盗み[こじんじょうほうぬすみ, kojinjouhounusumi] (n) identity theft [Add to Longdo]
五悪[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink) [Add to Longdo]
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance) [Add to Longdo]
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) {Buddh} four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit) [Add to Longdo]
車泥棒[くるまどろぼう, kurumadorobou] (n) auto theft; car thief [Add to Longdo]
窃ちゃり[せっちゃり, secchari] (n) bicycle theft [Add to Longdo]
窃取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) theft; stealing; larceny [Add to Longdo]
窃盗[せっとう, settou] (n,vs,adj-no) theft; stealing; larceny; (P) [Add to Longdo]
窃盗行為[せっとうこうい, settoukoui] (n) theft; act of larceny [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
奮迅[ふんじん, funjin] heftig, hitzig, grimmig [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] heftiger_Kampf, gewaltige_Anstrengung [Add to Longdo]
暴風[ぼうふう, boufuu] heftiger_Wind, Sturm [Add to Longdo]
渇望[かつぼう, katsubou] heftiges_Verlangen, -Durst [Add to Longdo]
激しい[はげしい, hageshii] heftig, scharf, ungestuem [Add to Longdo]
激動[げきどう, gekidou] heftige_Bewegung, Erschuetterung [Add to Longdo]
激怒[げきど, gekido] heftiger_Zorn, -Wut, grosse_Wut [Add to Longdo]
[れつ, retsu] HEFTIG [Add to Longdo]
烈震[れっしん, resshin] heftiges_Erdbeben [Add to Longdo]
猛打[もうだ, mouda] heftiger_Schlag, schwerer_Schlag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heft \Heft\, v. t. [imp. & p. p. {Hefted} ({Heft}, obs.); p. pr.
   & vb. n. {Hefting}.]
   1. To heave up; to raise aloft.
    [1913 Webster]
 
       Inflamed with wrath, his raging blade he heft.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To prove or try the weight of by raising. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heft \Heft\, n.
   Same as {Haft}, n. [Obs.] --Waller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heft \Heft\, n. [From {Heave}: cf. hefe weight. Cf. {Haft}.]
   1. The act or effort of heaving; violent strain or exertion.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He craks his gorge, his sides,
       With violent hefts.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Weight; ponderousness. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       A man of his age and heft.      --T. Hughes.
    [1913 Webster]
 
   3. The greater part or bulk of anything; as, the heft of the
    crop was spoiled. [Colloq. U. S.] --J. Pickering.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heft \Heft\, n.; G. pl. {Hefte}. [G.]
   A number of sheets of paper fastened together, as for a
   notebook; also, a part of a serial publication.
 
      The size of "hefts" will depend on the material
      requiring attention, and the annual volume is to cost
      about 15 marks.             --The Nation.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heft
   n 1: the property of being large in mass [syn: {heft},
      {heftiness}, {massiveness}, {ponderousness}, {ponderosity}]
   v 1: lift or elevate [syn: {heave}, {heave up}, {heft}, {heft
      up}]
   2: test the weight of something by lifting it

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 heft [hɛft]
   handle; knob
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Heft [hɛft] (n) , s.(n )
   book
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top