Search result for

haul

(81 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haul-, *haul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haul[N] ของที่ถูกขโมยไป
haul[VT] ลาก, See also: ดึง, ฉุด, Syn. drag, pull, tug, Ant. nudge, push, shove
haul[VT] ลำเลียง, See also: ขนส่ง
haulm[N] ลำต้นหรือยอดของพืชประเภทถั่ว มันฝรั่งและหญ้า
haul in[PHRV] ลาก, See also: ดึง, Syn. draw in, pull in
haul up[PHRV] ยกขึ้น, See also: ดึงขึ้นไป, Syn. haul down
haul up[PHRV] หยุดเเล่น, See also: จอด
haulage[N] การขนส่งสินค้า (ทางรถยนต์หรือรถไฟ)
haul down[PHRV] ปลดลง, See also: ชักลงมา, ลดลงมา
haul down[PHRV] ยกลง (จากระดับสูง), Ant. haul up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haul(ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง, Syn. pull,tow
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง,การลาก,การสาว,การฉุด,ค่าธรรมเนียมบรรทุก
haulm(ฮอม) n. ลำต้น,ต้น, Syn. halm
chaulmoogra(คอลมูล'กระ) n. ต้นกระเบา
close-hauledadj.,adv. กางใบเรือเต็มที่
downhauln. เชือกดึงใบเรือลง
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt.,n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) ,ปรับปรุงใหม่,ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ,ตามทัน,ไล่ทัน,ผ่อนคลาย,คลาย,ชำระ,สะสาง, Syn. inspect,repair

English-Thai: Nontri Dictionary
haul(n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง
haul(vt) ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด
overhaul(vt) ยกเครื่องใหม่,ชำระล้าง,ปรับปรุงใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haul การขน(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Haul Distance ระยะขน(ขยะ)
ระยะทางที่ของเสียหรือวัสดุที่จะถูกฝังกลบ เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Didn't Lily tell you? I'm here for the long haul.ลิลลี่ไม่ได้บอกเหรอ ว่าจะอยู่ยาวเลย Chuck in Real Life (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
Hauled out in the middle of the night in the middle of nowhere on some urgent recovery project and shown what?ถูกลากไปกลางดึก ไปที่ไหนก็ไม่รู้ กับโครงการกู้ภัยฉุกเฉิน แล้วเราเจออะไร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Guess I better haul ass.เดาตูดลากฉันดีกว่า Revolutionary Road (2008)
It was a pretty good haul.เป็นการลำเลียงขนส่งยาล็อคใหญ่ Pilot (2008)
I got a two-day haul to make... in one day, if I'm gonna get back by Valentine's.อย่างแรก ฉันไม่ได้ต้องการอะไรกับคุณไปมากกว่านี้ และ อย่างที่2 ฉันรู้ว่าปืนคุณไม่มีลูก My Bloody Valentine (2009)
I'm sick of being hauled Back into your angel-Demon, soc-Greaser crap.ฉันเบื่อที่ต้องถูกลากไปเกี่ยวข้องกับเทวดา ปิศาจ อะไรพวกนั้น Death Takes a Holiday (2009)
We hauled Tuco in for questioning on that but as usual, we couldn't make it stick.ไอ้ชาติชั่วสบายใจเฉิบ และยิ่งเลวร้าย เอลปาโซบอกว่า Grilled (2009)
We hauled it from the Wahewa land.เรายึดมาจากพวกเผ่าอินเดียวแดงฮาเฮว่า Balm (2009)
Come on, let's haul your butt outside, you pansy fangbanger.เร็วเข้า ลากก้นของแกออกมาข้างนอกได้แล้ว ไอ้แฟงแบงเกอร์ตุ๊ดเอ๊ย Never Let Me Go (2009)
And haul it back.และลากกลับ Time (2009)
We should be able to break it up into manageable pieces and haul it back.เราจะสามารถทำให้มันแตกได้ จัดการให้เป็นชิ้นและลากมันกลับ Water (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haulIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.
haulPlease haul on the rope.
haulThe police have hauled in a suspect for questioning.
haulPipe down, otherwise you will be hauled out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้าน[V] wind, See also: haul up (by a capstan), Syn. ยก, Example: ลูกเรือกว้านสมอเรือขึ้น
กว้าน[V] haul up, See also: wind, Syn. ยก, Example: รถถังสี่คันถูกกว้านขึ้นมาจากท้องเรือ
กว้าน[V] haul, See also: haul up, Syn. ยก, รวบ, Example: ชาวประมงกว้านอวนปลาจากทะเล
ดึง[V] pull, See also: haul, draw, drag, tug, Syn. ลาก, ชัก, เหนี่ยว, ฉุด, รั้ง, ยื้อยุด, ยุด, Ant. ผลัก, Example: การชักคะเย่อคือการช่วยกันออกแรงดึงเชือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกปูนขาว[v. exp.] (bōk pūnkhāo) FR: blanchir à la chaux ; chauler
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw   FR: tirer ; traîner
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck   FR: tirer ; amener
ดึงแห[v. exp.] (deung haē) EN: drag a fishnet ; haul a fishnet   
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
แก้วกาหลง[n. exp.] (kaēo kālong) EN: Chaulmoogra   
การขนส่งระยะใกล้[n. exp.] (kān khonsong raya klai) EN: short-haul transport   
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonsong) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price   FR: côut du transport [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUL    HH AO1 L
HAULS    HH AO1 L Z
HAULED    HH AO1 L D
HAULER    HH AO1 L ER0
HAULERS    HH AO1 L ER0 Z
HAULING    HH AO1 L IH0 NG
HAULSEY    HH AO1 L S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haul    (v) (h oo1 l)
haulm    (n) (h oo1 m)
hauls    (v) (h oo1 l z)
hauled    (v) (h oo1 l d)
haulage    (n) (h oo1 l i jh)
haulier    (n) (h oo1 l i@ r)
hauling    (v) (h oo1 l i ng)
hauliers    (n) (h oo1 l i@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーホール[, o-ba-ho-ru] (n,vs) overhaul [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw [Add to Longdo]
引き下ろす;引下ろす(io);引きおろす;引き降ろす[ひきおろす, hikiorosu] (v5s,vt) to haul down; to drag down [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
引っ張り上げる[ひっぱりあげる, hippariageru] (v1) to pull up; to haul up [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
巻き網;巻網[まきあみ, makiami] (n) purse seine; round haul net [Add to Longdo]
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haul \Haul\ (h[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Hauled} (h[add]ld);
   p. pr. & vb. n. {Hauling}.] [OE. halen, halien, F. haler, of
   German or Scand. origin; akin to AS. geholian to acquire,
   get, D. halen to fetch, pull, draw, OHG. hol[=o]n, hal[=o]n,
   G. holen, Dan. hale to haul, Sw. hala, and to L. calare to
   call, summon, Gr. kalei^n to call. Cf. {Hale}, v. t.,
   {Claim}. {Class}, {Council}, {Ecclesiastic}.]
   1. To pull or draw with force; to drag.
    [1913 Webster]
 
       Some dance, some haul the rope.    --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Thither they bent, and hauled their ships to land.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Romp-loving miss
       Is hauled about in gallantry robust. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To transport by drawing, as with horses or oxen; as, to
    haul logs to a sawmill.
    [1913 Webster]
 
       When I was seven or eight years of age, I began
       hauling all the wood used in the house and shops.
                          --U. S. Grant.
    [1913 Webster]
 
   {To haul over the coals}. See under {Coal}.
 
   {To haul the wind} (Naut.), to turn the head of the ship
    nearer to the point from which the wind blows.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haul \Haul\, v. i.
   1. (Naut.) To change the direction of a ship by hauling the
    wind. See under {Haul}, v. t.
    [1913 Webster]
 
       I . . . hauled up for it, and found it to be an
       island.                --Cook.
    [1913 Webster]
 
   2. To pull apart, as oxen sometimes do when yoked.
    [1913 Webster]
 
   {To haul around} (Naut.), to shift to any point of the
    compass; -- said of the wind.
 
   {To haul off} (Naut.), to sail closer to the wind, in order
    to get farther away from anything; hence, to withdraw; to
    draw back.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haul \Haul\, n.
   1. A pulling with force; a violent pull.
    [1913 Webster]
 
   2. A single draught of a net; as, to catch a hundred fish at
    a haul.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is caught, taken, or gained at once, as by
    hauling a net.
    [1913 Webster]
 
   4. Transportation by hauling; the distance through which
    anything is hauled, as freight in a railroad car; as, a
    long haul or short haul.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rope Making) A bundle of about four hundred threads, to
    be tarred.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haul
   n 1: the act of drawing or hauling something; "the haul up the
      hill went very slowly" [syn: {draw}, {haul}, {haulage}]
   2: the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish"
     [syn: {catch}, {haul}]
   v 1: draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets" [syn:
      {haul}, {hale}, {cart}, {drag}]
   2: transport in a vehicle; "haul stones from the quarry in a
     truck"; "haul vegetables to the market"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top