ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haul

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haul-, *haul*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haul(n) ของที่ถูกขโมยไป
haul(vt) ลาก, See also: ดึง, ฉุด, Syn. drag, pull, tug, Ant. nudge, push, shove
haul(vt) ลำเลียง, See also: ขนส่ง
haulm(n) ลำต้นหรือยอดของพืชประเภทถั่ว มันฝรั่งและหญ้า
haul in(phrv) ลาก, See also: ดึง, Syn. draw in, pull in
haul up(phrv) ยกขึ้น, See also: ดึงขึ้นไป, Syn. haul down
haul up(phrv) หยุดเเล่น, See also: จอด
haulage(n) การขนส่งสินค้า (ทางรถยนต์หรือรถไฟ)
haul down(phrv) ปลดลง, See also: ชักลงมา, ลดลงมา
haul down(phrv) ยกลง (จากระดับสูง), Ant. haul up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haul(ฮอล) vt., vi. ดึง, ลาก, ฉุด, ชัก, ทำให้ต่ำลง n. การดึง, การลาก, สิ่งที่ถูกดึง, สิ่งที่จับได้, ปริมาณการลำเลียง, Syn. pull, tow
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง, การลาก, การสาว, การฉุด, ค่าธรรมเนียมบรรทุก
haulm(ฮอม) n. ลำต้น, ต้น, Syn. halm
chaulmoogra(คอลมูล'กระ) n. ต้นกระเบา
close-hauledadj., adv. กางใบเรือเต็มที่
downhauln. เชือกดึงใบเรือลง
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt., n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) , ปรับปรุงใหม่, ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ, ตามทัน, ไล่ทัน, ผ่อนคลาย, คลาย, ชำระ, สะสาง, Syn. inspect, repair

English-Thai: Nontri Dictionary
haul(n) การลาก, การเข็น, การชักลาก, การสาว, การดึง, การลำเลียง
haul(vt) ลาก, เข็น, ชัก, สาว, ดึง, ฉุด
overhaul(vt) ยกเครื่องใหม่, ชำระล้าง, ปรับปรุงใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haulการขน(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Haul Distanceระยะขน(ขยะ), Example: ระยะทางที่ของเสียหรือวัสดุที่จะถูกฝังกลบ เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, fellows, haul in your sheet. Make it fast.ไอ้หนู เอาเรือขึ้นฝั่ง รีบด้วย Jaws (1975)
I'm not going to haul them up like a lot of catfish.ผมจะไม่ลากมันมาเหมือนปลาดุก Jaws (1975)
Haul in that line or it'll foul us.ดึงเชือกกลับมาไม่งั้นเราจะเสียหสัก Jaws (1975)
I'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.ส่วนฉันจะไปเตรียมสุสานให้ไอ้นรกนั่น จะทำกับดักรอไว้ที่แถวๆเหมือง Phantasm (1979)
A rig big enough to haul that fat tank of gas.รถที่ใหญ่พอจะบรรทุกน้ำมันถังใหญ่ The Road Warrior (1981)
Two days ago I saw a vehicle that could haul that tanker.2 วันก่อนผมเห็นรถใหญ่ พอที่จะลากน้ำมันได้ The Road Warrior (1981)
I deliver a rig big enough to haul that tanker you give me back my vehicle and as much juice as I can carry.ผมเอารถใหญ่มาให้ ลากถังน้ำมันนั่นได้... ...คืนรถให้ผมพร้อมน้ำมัน เท่าที่จะเอาไปได้ The Road Warrior (1981)
This'll make the Air France haul look like goddamn peanuts.ครั้งนี้เราจะรวยกันขี้แตกเลย Goodfellas (1990)
Haul out the garbage. Mop up the back.ขนขยะไปทิ้ง ล้างส้วมด้วย Heat (1995)
Haul it up!ลากมันขึ้น! Dante's Peak (1997)
Got a long, heavy haul down to the settlement.ต้องเดินทางไกล เข้าไปในเมืองกัน The Education of Little Tree (1997)
To haul your bony ass all the way back again.ให้ลากตูดเหี่ยวๆ ของคุณกลับไปได้แล้ว Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haulIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.
haulPipe down, otherwise you will be hauled out.
haulPlease haul on the rope.
haulThe police have hauled in a suspect for questioning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้าน(v) wind, See also: haul up (by a capstan), Syn. ยก, Example: ลูกเรือกว้านสมอเรือขึ้น
กว้าน(v) haul up, See also: wind, Syn. ยก, Example: รถถังสี่คันถูกกว้านขึ้นมาจากท้องเรือ
กว้าน(v) haul, See also: haul up, Syn. ยก, รวบ, Example: ชาวประมงกว้านอวนปลาจากทะเล
ดึง(v) pull, See also: haul, draw, drag, tug, Syn. ลาก, ชัก, เหนี่ยว, ฉุด, รั้ง, ยื้อยุด, ยุด, Ant. ผลัก, Example: การชักคะเย่อคือการช่วยกันออกแรงดึงเชือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกปูนขาว[bōk pūnkhāo] (v, exp) FR: blanchir à la chaux ; chauler
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ฉุด[chut] (v) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw  FR: tirer ; traîner
ดึง[deung] (v) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck  FR: tirer ; amener
ดึงแห[deung haē] (v, exp) EN: drag a fishnet ; haul a fishnet
เห็นด้วย[hendūay] (v) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve  FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
แก้วกาหลง[kaēo kālong] (n, exp) EN: Chaulmoogra
การขนส่งระยะใกล้[kān khonsong raya klai] (n, exp) EN: short-haul transport
ค่าขนส่ง[khā khonsong] (n, exp) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price  FR: côut du transport [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
haul
hauls
hauled
hauler
haulage
haulers
hauling
haulsey

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haul
haulm
hauls
hauled
haulage
haulier
hauling
hauliers

Japanese-English: EDICT Dictionary
リニューアル[rinyu-aru] (n, vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) #3,994 [Add to Longdo]
長距離[ちょうきょり, choukyori] (n, adj-no) long distance; long haul; (P) #6,781 [Add to Longdo]
牽引;けん引[けんいん, ken'in] (n, vs) hauling; tow; pull; drag #6,829 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]
短距離[たんきょり, tankyori] (n) short distance; short range; short-haul; (P) #11,495 [Add to Longdo]
オーバーホール[o-ba-ho-ru] (n, vs) overhaul [Add to Longdo]
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp, n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw [Add to Longdo]
引き下ろす;引下ろす(io);引きおろす;引き降ろす[ひきおろす, hikiorosu] (v5s, vt) to haul down; to drag down [Add to Longdo]
引っ張り上げる[ひっぱりあげる, hippariageru] (v1) to pull up; to haul up [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r, vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haul \Haul\ (h[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Hauled} (h[add]ld);
   p. pr. & vb. n. {Hauling}.] [OE. halen, halien, F. haler, of
   German or Scand. origin; akin to AS. geholian to acquire,
   get, D. halen to fetch, pull, draw, OHG. hol[=o]n, hal[=o]n,
   G. holen, Dan. hale to haul, Sw. hala, and to L. calare to
   call, summon, Gr. kalei^n to call. Cf. {Hale}, v. t.,
   {Claim}. {Class}, {Council}, {Ecclesiastic}.]
   1. To pull or draw with force; to drag.
    [1913 Webster]
 
       Some dance, some haul the rope.    --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Thither they bent, and hauled their ships to land.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Romp-loving miss
       Is hauled about in gallantry robust. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To transport by drawing, as with horses or oxen; as, to
    haul logs to a sawmill.
    [1913 Webster]
 
       When I was seven or eight years of age, I began
       hauling all the wood used in the house and shops.
                          --U. S. Grant.
    [1913 Webster]
 
   {To haul over the coals}. See under {Coal}.
 
   {To haul the wind} (Naut.), to turn the head of the ship
    nearer to the point from which the wind blows.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haul \Haul\, v. i.
   1. (Naut.) To change the direction of a ship by hauling the
    wind. See under {Haul}, v. t.
    [1913 Webster]
 
       I . . . hauled up for it, and found it to be an
       island.                --Cook.
    [1913 Webster]
 
   2. To pull apart, as oxen sometimes do when yoked.
    [1913 Webster]
 
   {To haul around} (Naut.), to shift to any point of the
    compass; -- said of the wind.
 
   {To haul off} (Naut.), to sail closer to the wind, in order
    to get farther away from anything; hence, to withdraw; to
    draw back.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haul \Haul\, n.
   1. A pulling with force; a violent pull.
    [1913 Webster]
 
   2. A single draught of a net; as, to catch a hundred fish at
    a haul.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is caught, taken, or gained at once, as by
    hauling a net.
    [1913 Webster]
 
   4. Transportation by hauling; the distance through which
    anything is hauled, as freight in a railroad car; as, a
    long haul or short haul.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rope Making) A bundle of about four hundred threads, to
    be tarred.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haul
   n 1: the act of drawing or hauling something; "the haul up the
      hill went very slowly" [syn: {draw}, {haul}, {haulage}]
   2: the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish"
     [syn: {catch}, {haul}]
   v 1: draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets" [syn:
      {haul}, {hale}, {cart}, {drag}]
   2: transport in a vehicle; "haul stones from the quarry in a
     truck"; "haul vegetables to the market"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top