Search result for

heaven

(92 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heaven-, *heaven*
Possible hiragana form: へあう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heaven[N] สวรรค์, See also: สรวงสวรรค์, Syn. empyrean, paradise, nirvana, Ant. hell, inferno, underworld
heavenly[ADJ] ที่วิเศษ, See also: ที่เยี่ยมยอด, Syn. delightful, splendid, sublime, Ant. average, ordinary, terrible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
heaven-sentadj. ได้เวลา,เหมาะกับเวลา,เหมาะเจาะ- S. timely,opportune
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful,sublime
heavenly cityดูNew Jerusalem
heavenly-mindedadj. เคร่งศาสนา,ธัมมะธัมโม
heavenwardadv. ไปสู่สวรรค์. adj. ไปสู่สวรรค์
heavenwardsadv. ไปสู่สวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
heavenward(adj,adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavenสวรรค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heaven#สวรรค์# Sadie Hawkins (2013)
Oh, sweet heaven.โอ้.. สวรรค์ที่แสนหวาน There Might be Blood (2008)
Good heavens, we haven't missed it after all.สวรรค์เราไม่ได้พลาดมัน Birthmarks (2008)
Has he gone to heaven?เขาไปสวรรค์หรือไง? Iljimae (2008)
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing SquadBrought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Beethoven Virus (2008)
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing SquadBrought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Beethoven Virus (2008)
No, this is an opportunity from heaven.ไม่ซิ โอกาสทองของเรามาแล้ว Baby and I (2008)
I'm in heaven.)ผมกำลังอยู่ในสวรรค์เหรอนี่) Baby and I (2008)
Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing SquadBrought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing SquadBrought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Have you brought me the Heavenly Sword?ท่านได้มอบดาบแห่งสวรรค์ให้ข้าแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Is it because of the Heavenly Sword?นั่นเป็นเพราะดาบแห่งสวรรค์ไม่ใช่รึ The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heavenA man can receive only what is given to him from heaven.
heavenAstronomy is the science of heavenly bodies.
heavenFor the love of Heaven.
heavenGod created the heaven and the earth.
heavenGod is the creator. Heaven and Earth and people and everything apart from God are created.
heavenHeaven is under our feet as well as over our heads.
heavenHeaven knows we've done everything we can.
heavenHeaven knows why.
heavenHeaven or Hell.
heavenHeaven's vengeance is slow but sure.
heavenHe was a great authority on astronomy, or the science of the heavenly bodies.
heavenHis soul was in heaven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรวงสวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, Ant. นรก, Count unit: แห่ง
สวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สรวงสวรรค์, Ant. นรก, Count unit: แห่ง
สุคติ[N] heaven, See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness, Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์, Example: ผู้ที่กระทำกรรมดีตายไปก็ไปสู่สุคติที่ดี, Thai definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย
สรวงสวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, สรวง, สุรบถ, สุรโลก, Ant. นรก, Example: คนดีย่อมไปเกิดในสรวงสวรรค์, Thai definition: แดนอันมีสุข เป็นที่อยู่ของผู้ทำความดี
สวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. เมืองฟ้า, Ant. นรก, Example: ชนเผ่าอริยกะถือว่ามีเทพเจ้าบนสวรรค์คอยดูแลทุกข์สุขให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
พุทโธ่[INT] alas, See also: heaven! Oh my! Gosh!, My goodness, Syn. อพิโธ่, โธ่, โถ, พุทโธ่พุทถัง, Example: แกเปล่งด้วยความสงสารว่า พุทโธ่! แล้วใครจะมาดูดำดูดีเจ้าต่อไป, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารเวทนา
ฟ้า[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์, Example: พระพิรุณเป็นเทพบดีแห่งฟ้า ผู้ประทานน้ำฝนให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
วิมาน[N] paradise, See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle, Syn. สวรรค์, Example: เจ้าที่ซึ่งเคยเป็นเจ้าผีอยู่ศาลไม้ได้เลื่อนชั้นเป็นเทวดาอยู่วิมาน, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขาวดี[N] paradise, See also: heaven, Eden, Syn. สวรรค์, แดนสุขาวดี, Example: ใครๆ ต่างก็ปรารถนาจะได้ไปเกิดและใช้ชีวิตในสุขาวดี, Count unit: แห่ง, Thai definition: ดินแดนอันมีความสุขตลอดกาลตามความเชื่อของลัทธิมหายาน
สุราลัย[N] heaven, See also: Eden, paradise, Syn. สวรรค์, Example: ข้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายบนชั้นสุราลัย มาปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายด้วยเถิด, Thai definition: ที่อยู่ของเทวดา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
ดุสิต[X] (dusit) EN: the fourth heaven   
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air   FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฟ้าดิน[n.] (fā-din) EN: Heaven and Earth   
แห่งสวรรค์[adj.] (haeng sawan ) EN: heavenly   FR: céleste
สวรรค์[n.] (sawan ) EN: paradise ; heaven   FR: paradis [m] ; cieux [mpl]
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ [n. prop.] (Sawan chan Dāodeung) EN: The Tavatimsa Heaven   
สร้อยอินทนิล [n. exp.] (søi-inthanin) EN: Clock vine ; Bengal clock vine ; Blue trumpet vine ; Blue skyflower ; Skyflower ; Heavenly blue   
สรวง[n.] (sūang) EN: paradise ; heaven   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAVEN    HH EH1 V AH0 N
HEAVENS    HH EH1 V AH0 N Z
HEAVEN'S    HH EH1 V AH0 N Z
HEAVENER    HH EH1 V AH0 N ER0
HEAVENLY    HH EH1 V AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heaven    (n) (h e1 v n)
heavens    (n) (h e1 v n z)
heavenly    (j) (h e1 v n l ii)
heavensent    (j) (h e1 v n s e n t)
heavenward    (j) (h e1 v n w @ d)
heavenwards    (j) (h e1 v n w @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmel {m} [relig.] | in den Himmel kommenheaven | to go to heaven [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
したり[, shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
ヘブン[, hebun] (n) heaven [Add to Longdo]
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
雲上[うんじょう, unjou] (n) above the clouds; the heavens [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
乾坤[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, ] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe [Add to Longdo]
人间天堂[rén jiān tiān táng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, / ] heaven on Earth; nickname for the city Suzhou [Add to Longdo]
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
天呀[tiān ya, ㄊㄧㄢ ㄧㄚ˙, ] Heavens!; My goodness! [Add to Longdo]
天地[tiān dì, ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ, ] heaven and earth; the world [Add to Longdo]
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, ] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young [Add to Longdo]
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, ] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty [Add to Longdo]
天晓得[tiān xiǎo de, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙, / ] Heaven knows! [Add to Longdo]
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heaven \Heav"en\ (h[e^]v"'n), n. [OE. heven, hefen, heofen, AS.
   heofon; akin to OS. hevan, LG. heben, heven, Icel. hifinn; of
   uncertain origin, cf. D. hemel, G. himmel, Icel. himmin,
   Goth. himins; perh. akin to, or influenced by, the root of E.
   heave, or from a root signifying to cover, cf. Goth.
   gaham[=o]n to put on, clothe one's self, G. hemd shirt, and
   perh. E. chemise.]
   1. The expanse of space surrounding the earth; esp., that
    which seems to be over the earth like a great arch or
    dome; the firmament; the sky; the place where the sun,
    moon, and stars appear; -- often used in the plural in
    this sense.
    [1913 Webster]
 
       I never saw the heavens so dim by day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When my eyes shall be turned to behold for the last
       time the sun in heaven.        --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. The dwelling place of the Deity; the abode of bliss; the
    place or state of the blessed after death.
    [1913 Webster]
 
       Unto the God of love, high heaven's King. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       It is a knell
       That summons thee to heaven or to hell. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       New thoughts of God, new hopes of Heaven. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this general sense heaven and its corresponding
      words in other languages have as various definite
      interpretations as there are phases of religious
      belief.
      [1913 Webster]
 
   3. The sovereign of heaven; God; also, the assembly of the
    blessed, collectively; -- used variously in this sense, as
    in No. 2.; as, heaven helps those who help themselves.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Her prayers, whom Heaven delights to hear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The will
       And high permission of all-ruling Heaven. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Any place of supreme happiness or great comfort; perfect
    felicity; bliss; a sublime or exalted condition; as, a
    heaven of delight. "A heaven of beauty." --Shak. "The
    brightest heaven of invention." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O bed! bed! delicious bed!
       That heaven upon earth to the weary head! --Hood.
    [1913 Webster]
 
   Note: Heaven is very often used, esp. with participles, in
      forming compound words, most of which need no special
      explanation; as, heaven-appeasing, heaven-aspiring,
      heaven-begot, heaven-born, heaven-bred,
      heaven-conducted, heaven-descended, heaven-directed,
      heaven-exalted, heaven-given, heaven-guided,
      heaven-inflicted, heaven-inspired, heaven-instructed,
      heaven-kissing, heaven-loved, heaven-moving,
      heaven-protected, heaven-taught, heaven-warring, and
      the like.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heaven \Heav"en\, v. t. [imp. & p. p. {Heavened} (h[e^]v"'nd);
   p. pr. & vb. n. {Heavening}.]
   To place in happiness or bliss, as if in heaven; to beatify.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      We are happy as the bird whose nest
      Is heavened in the hush of purple hills. --G. Massey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heaven
   n 1: any place of complete bliss and delight and peace [syn:
      {Eden}, {paradise}, {nirvana}, {heaven}, {promised land},
      {Shangri-la}]
   2: the abode of God and the angels [ant: {Hell}, {Inferno},
     {infernal region}, {nether region}, {perdition}, {pit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top