Search result for

heaven

(78 entries)
(0.1012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heaven-, *heaven*. Possible hiragana form: へあう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heaven    [N] สวรรค์, See also: สรวงสวรรค์, Syn. empyrean, paradise, nirvana, Ant. hell, inferno, underworld
heavenly    [ADJ] ที่วิเศษ, See also: ที่เยี่ยมยอด, Syn. delightful, splendid, sublime, Ant. average, ordinary, terrible

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavenสวรรค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heavenMy heavens, what an enormous box!
heavenThe word came to be used for all small heavenly bodies revolving about larger ones.
heavenHow can I get to heaven?
heavenWhat heavenly weather!
heavenThere are countless heavenly bodies in space.
heavenMarriages are made in heaven.
heavenMarriage is made in heaven.
heavenWhat a heavenly dress!
heavenThousands of stars shone in the heavens.
heavenSuddenly the heavens opened.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
heaven-sentadj. ได้เวลา,เหมาะกับเวลา,เหมาะเจาะ- S. timely,opportune
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful,sublime
heavenly cityดูNew Jerusalem
heavenly-mindedadj. เคร่งศาสนา,ธัมมะธัมโม
heavenwardadv. ไปสู่สวรรค์. adj. ไปสู่สวรรค์
heavenwardsadv. ไปสู่สวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
heavenward(adj,adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรวงสวรรค์    [N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, Ant. นรก, Count unit: แห่ง
สวรรค์    [N] heaven, See also: paradise, Syn. สรวงสวรรค์, Ant. นรก, Count unit: แห่ง
สุคติ    [N] heaven, See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness, Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์, Example: ผู้ที่กระทำกรรมดีตายไปก็ไปสู่สุคติที่ดี, Thai definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย
สรวงสวรรค์    [N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, สรวง, สุรบถ, สุรโลก, Ant. นรก, Example: คนดีย่อมไปเกิดในสรวงสวรรค์, Thai definition: แดนอันมีสุข เป็นที่อยู่ของผู้ทำความดี
สวรรค์    [N] heaven, See also: paradise, Syn. เมืองฟ้า, Ant. นรก, Example: ชนเผ่าอริยกะถือว่ามีเทพเจ้าบนสวรรค์คอยดูแลทุกข์สุขให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
พุทโธ่    [INT] alas, See also: heaven! Oh my! Gosh!, My goodness, Syn. อพิโธ่, โธ่, โถ, พุทโธ่พุทถัง, Example: แกเปล่งด้วยความสงสารว่า พุทโธ่! แล้วใครจะมาดูดำดูดีเจ้าต่อไป, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารเวทนา
ฟ้า    [N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์, Example: พระพิรุณเป็นเทพบดีแห่งฟ้า ผู้ประทานน้ำฝนให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
วิมาน    [N] paradise, See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle, Syn. สวรรค์, Example: เจ้าที่ซึ่งเคยเป็นเจ้าผีอยู่ศาลไม้ได้เลื่อนชั้นเป็นเทวดาอยู่วิมาน, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขาวดี    [N] paradise, See also: heaven, Eden, Syn. สวรรค์, แดนสุขาวดี, Example: ใครๆ ต่างก็ปรารถนาจะได้ไปเกิดและใช้ชีวิตในสุขาวดี, Count unit: แห่ง, Thai definition: ดินแดนอันมีความสุขตลอดกาลตามความเชื่อของลัทธิมหายาน
สุราลัย    [N] heaven, See also: Eden, paradise, Syn. สวรรค์, Example: ข้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายบนชั้นสุราลัย มาปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายด้วยเถิด, Thai definition: ที่อยู่ของเทวดา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
ดุสิต[X] (dusit) EN: the fourth heaven   
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air   FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฟ้าดิน[n.] (fā-din) EN: Heaven and Earth   
แห่งสวรรค์[adj.] (haeng sawan ) EN: heavenly   FR: céleste
สวรรค์[n.] (sawan ) EN: paradise ; heaven   FR: paradis [m] ; cieux [mpl]
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ [n. prop.] (Sawan chan Dāodeung) EN: The Tavatimsa Heaven   
สร้อยอินทนิล [n. exp.] (søi-inthanin) EN: Clock vine ; Bengal clock vine ; Blue trumpet vine ; Blue skyflower ; Skyflower ; Heavenly blue   
สรวง[n.] (sūang) EN: paradise ; heaven   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAVEN    HH EH1 V AH0 N
HEAVENS    HH EH1 V AH0 N Z
HEAVEN'S    HH EH1 V AH0 N Z
HEAVENER    HH EH1 V AH0 N ER0
HEAVENLY    HH EH1 V AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heaven    (n) (h e1 v n)
heavens    (n) (h e1 v n z)
heavenly    (j) (h e1 v n l ii)
heavensent    (j) (h e1 v n s e n t)
heavenward    (j) (h e1 v n w @ d)
heavenwards    (j) (h e1 v n w @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmel {m} [relig.] | in den Himmel kommenheaven | to go to heaven [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
したり[, shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
ヘブン[, hebun] (n) heaven [Add to Longdo]
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
雲上[うんじょう, unjou] (n) above the clouds; the heavens [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
乾坤[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, ] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe [Add to Longdo]
人间天堂[rén jiān tiān táng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, / ] heaven on Earth; nickname for the city Suzhou [Add to Longdo]
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
天呀[tiān ya, ㄊㄧㄢ ㄧㄚ˙, ] Heavens!; My goodness! [Add to Longdo]
天地[tiān dì, ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ, ] heaven and earth; the world [Add to Longdo]
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, ] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young [Add to Longdo]
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, ] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty [Add to Longdo]
天晓得[tiān xiǎo de, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙, / ] Heaven knows! [Add to Longdo]
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heaven \Heav"en\ (h[e^]v"'n), n. [OE. heven, hefen, heofen, AS.
   heofon; akin to OS. hevan, LG. heben, heven, Icel. hifinn; of
   uncertain origin, cf. D. hemel, G. himmel, Icel. himmin,
   Goth. himins; perh. akin to, or influenced by, the root of E.
   heave, or from a root signifying to cover, cf. Goth.
   gaham[=o]n to put on, clothe one's self, G. hemd shirt, and
   perh. E. chemise.]
   1. The expanse of space surrounding the earth; esp., that
    which seems to be over the earth like a great arch or
    dome; the firmament; the sky; the place where the sun,
    moon, and stars appear; -- often used in the plural in
    this sense.
    [1913 Webster]
 
       I never saw the heavens so dim by day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When my eyes shall be turned to behold for the last
       time the sun in heaven.        --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. The dwelling place of the Deity; the abode of bliss; the
    place or state of the blessed after death.
    [1913 Webster]
 
       Unto the God of love, high heaven's King. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       It is a knell
       That summons thee to heaven or to hell. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       New thoughts of God, new hopes of Heaven. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this general sense heaven and its corresponding
      words in other languages have as various definite
      interpretations as there are phases of religious
      belief.
      [1913 Webster]
 
   3. The sovereign of heaven; God; also, the assembly of the
    blessed, collectively; -- used variously in this sense, as
    in No. 2.; as, heaven helps those who help themselves.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Her prayers, whom Heaven delights to hear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The will
       And high permission of all-ruling Heaven. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Any place of supreme happiness or great comfort; perfect
    felicity; bliss; a sublime or exalted condition; as, a
    heaven of delight. "A heaven of beauty." --Shak. "The
    brightest heaven of invention." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O bed! bed! delicious bed!
       That heaven upon earth to the weary head! --Hood.
    [1913 Webster]
 
   Note: Heaven is very often used, esp. with participles, in
      forming compound words, most of which need no special
      explanation; as, heaven-appeasing, heaven-aspiring,
      heaven-begot, heaven-born, heaven-bred,
      heaven-conducted, heaven-descended, heaven-directed,
      heaven-exalted, heaven-given, heaven-guided,
      heaven-inflicted, heaven-inspired, heaven-instructed,
      heaven-kissing, heaven-loved, heaven-moving,
      heaven-protected, heaven-taught, heaven-warring, and
      the like.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heaven \Heav"en\, v. t. [imp. & p. p. {Heavened} (h[e^]v"'nd);
   p. pr. & vb. n. {Heavening}.]
   To place in happiness or bliss, as if in heaven; to beatify.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      We are happy as the bird whose nest
      Is heavened in the hush of purple hills. --G. Massey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heaven
   n 1: any place of complete bliss and delight and peace [syn:
      {Eden}, {paradise}, {nirvana}, {heaven}, {promised land},
      {Shangri-la}]
   2: the abode of God and the angels [ant: {Hell}, {Inferno},
     {infernal region}, {nether region}, {perdition}, {pit}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top