ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

確保

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -確保-, *確保*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确保[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, / ] ensure; guarantee, #1,848 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
確保[かくほ, kakuho] (n vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を確保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
確保[かくほ, kakuho] (n vt) รักษาไว้ซึ่ง , รักษาไว้ให้มั่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was asked to make a few remarks on energy conservation.エネルギー資源の確保について少し意見を述べるように頼まれた。
Columbus secured this region of interests.コロンブスはこの地方を確保した。
Avoiding trouble will not always assure safety.トラブルを避けても必ずしも安全が確保されているわけではない。
According to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.ニュースによれば、午後5時現在で連立与党が72議席を確保している。
Fair competition needs to be ensured for a healthy growth of the industry.業界の健全な成長のために公正な競争が確保される必要がある。
I can ensure a job for you.私はあなたに仕事を確保できる。
The best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.製造業に比べて大きく遅れをとっている非製造業における生産性向上、それも設備投資の活性化により内外価格差の是正と成長力を確保するというのがベストシナリオだ。
All you have to do to secure a seat is to wait in line.席を確保するには列に並びさえすればいい。
The ruling party has secured 50 seats as of 5 o'clock.与党は5時現在で50議席確保している。
Secure the agency of the firm.#A: その商会の代理権を確保する。
#B: 其の[1]{その} 商会 乃{の} 代理権 を 確保 為る(する){する}
I thought that if we lined up benches in the garden as well we could achieve quite a seating capacity.お庭の方にも縁台を並べれば、かなり座席数を確保できそうだなーと思いました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a bit of a conflict with the no headgear.[JA] ヘッドギアなしで 安全確保は難しい ヘッドギアなしで 安全確保は難しい トム・リーガン ボクシングコーチ CounterPunch (2017)
Jadalla's in custody, and they've secured the flash drive with the list of sleeper cells.[JA] ジャダラは 保管して,彼らが確保した フラッシュドライブは 睡眠細胞のリスト。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Mrs. Henderson, obviously, our main concern are for your family, to be sure no one was injured.[CN] 亨德森夫人,我們主要的 是關注你的家人, 以確保沒有人受傷。 Harry and the Hendersons (1987)
I demand safe conduct from this hall for myself and my men![CN] 我希望能你們能確保我跟我的部下離開這個大廳! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
But we have to go outside to access it and get Earth back online.[JA] 外に出て修理しなくては 地球との通信を確保するために Life (2017)
Visual confirmation of Mars Capsule Pilgrim.[JA] 火星探査機の視覚的確保 Life (2017)
He got other guys to take the risk while he stayed safe.[JA] 彼は自分の安全を確保して 他人を危険さらすようなことをしていた The Flag House (2017)
"And the manager made sure their dressing-gowns were ready when the super group arrived."[CN] 經歷確保他們的睡袍已經準備好了 "And the manager made sure their dressing -gowns were ready"- 就等這個超級天團的到來 ABBA: The Movie (1977)
Initiating emergency course correction and manual retrieval.[JA] 緊急時の衝突回避と 手動でのカプセル確保を開始 Life (2017)
He was doing what he could to keep her safe.[JA] 彼女の安全を確保しようとしたの Imminent Risk (2017)
But all the bankers had to do was to be sure that their men got appointed to the Board of Governors.[CN] 但是,所有銀行家要做的就是確保自己的人 提名為理事會成員 The Money Masters (1996)
He wants you safe.[JA] 安全確保のためよ Alt.truth (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
確保[かくほ, kakuho] reservation (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top