หรือคุณหมายถึง rapaciousneß?
Search result for

rapaciousness

(5 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapaciousness-, *rapaciousness*, rapaciousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rapaciousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rapaciousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapaciousness[N] ความโลภ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubgierigkeit {f}rapaciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapacious \Ra*pa"cious\ (r[.a]*p[=a]"sh[u^]s), a. [L. rapax,
   -acis, from rapere to seize and carry off, to snatch away.
   See {Rapid}.]
   [1913 Webster]
   1. Given to plunder; disposed or accustomed to seize by
    violence; seizing by force. " The downfall of the
    rapacious and licentious Knights Templar." --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. Accustomed to seize food; subsisting on prey, or animals
    seized by violence; as, a tiger is a rapacious animal; a
    rapacious bird.
    [1913 Webster]
 
   3. Avaricious; grasping; extortionate; also, greedy;
    ravenous; voracious; as, rapacious usurers; a rapacious
    appetite.
    [1913 Webster]
 
       [Thy Lord] redeem thee quite from Death's rapacious
       claim                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Greedy; grasping; ravenous; voracious.
     [1913 Webster] -- {Ra*pa"cious*ly}, adv. --
     {Ra*pa"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapaciousness
   n 1: extreme gluttony [syn: {edacity}, {esurience},
      {rapaciousness}, {rapacity}, {voracity}, {voraciousness}]
   2: an excessive desire for wealth (usually in large amounts);
     "the greediness of lawyers" [syn: {greediness},
     {voraciousness}, {rapaciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top