ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贪心

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贪心-, *贪心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贪心[tān xīn, ㄊㄢ ㄒㄧㄣ, / ] greedy, #17,059 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Full of vultures. - Vultures everywhere.[CN] 很多贪心的人到处是贪心的人 Casablanca (1942)
- I say, we don't want to appear greedy.[CN] 我们不想显得太贪心 那个啊 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
You're getting greedy, Oscar.[CN] 你们真贪心,奥斯加 Touchez Pas au Grisbi (1954)
- We don't want to appear greedy. - Huh?[CN] 我们不想太贪心,迪斯先生 什么? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Horrible, faded, fat, greedy women.[CN] 讨厌衰老肥胖 贪心的女人 Shadow of a Doubt (1943)
I'd have bet the whole stinking bus on 'em! I'm not greedy, Maurice.[CN] 我把这臭车都押上, 我不贪心,莫瑞 This Sporting Life (1963)
You're a little devil, aren't you?[CN] 真是跟蛇一样贪心的小姐 Smiles of a Summer Night (1955)
I see. You're a child, Gilda. A beautiful, greedy child.[CN] 你是个美丽, 贪心的小孩 Gilda (1946)
You're giving me only that one-eighth. I'm greedy. I want more.[CN] 你只给我那8分之l,我很贪心我要更多 The Band Wagon (1953)
I'll kill you![CN] 贪心 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I do not like to be greedy.[CN] 我不贪心 The Mask of Dimitrios (1944)
In extreme cases, a little mansion.[CN] 更贪心的还会问你要座别墅 ...And God Created Woman (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top