ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selfishly

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfishly-, *selfishly*, selfish
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfishly[ADV] อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They took action selfishly, without asking my permission...พวกเขาทำโดย พลการอีกแล้ว Vampire Hunter D (1985)
Frankly, selfishly,ตรงๆเลยนะครับ แบบเห็นแก่ตัวเลย 1408 (2007)
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย Saw V (2008)
To bend space and time selfishly and repeatedlyบิดเวลาและอวกาศ อย่างเห็นแก่ตัวและหลายครั้ง Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Who's clearly and selfishly interfered with the timeline.คนที่เห็นเห็นแก่ตัว และกระโดดข้ามไปยุ่งกับเส้นทางของเวลา Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Abused his power to bend space and time selfishlyบิดเบือนอำนาจตัวเองแล้วแปลง อวกาศกับเวลาอย่างเห็นแก่ตัว Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
You're worried a ghost would act selfishly, use a human being to get what they want with no regard for the ramifications of their actions?เธอกังวลว่า ผีจะทำเรื่องเห็นแก่ตัว ใช้มนุษย์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงผลของการกระทำเหรอ Partial Eclipse of the Heart (2012)
And also, selfishly...และขอเห็นแก่ตัวหน่อยนะ The Teens, They Are a Changin' (2013)
And I'm just selfishly glad I get you tonight.ฉันแค่ดีใจอย่างเห็นแก่ัตัว คืนนี้ฉันจะไปกับเธอ Fright Night (2013)
♫I loved you selfishly~ฉันรักเธอ คนเห็นแก่ตัว~ Episode #1.2 (2013)
You killed her for it! Data that she so selfishly withheld.ข้อมูลที่เธอห่วงนักหนา แต่ลูกสาววของเธอ Insurgent (2015)
And selfishly I don't want you to look at me one day and feel even the tiniest big of regret. Or pity.ผมไม่อยากให้วันนึ่งคุณตื่นขึ้น และคิดได้ว่า คุณเสียเวลาไปแค่ไหนกับผม Me Before You (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfishlyWhile the birth rate is intended to be decreased in developing countries, that of developed nations is selfishly planned to be increased, resulting in the difficulty of getting mutual consent.
selfishlyYou ought not to act selfishly.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfishly    (a) sˈɛlfɪʃliː (s e1 l f i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] selfishly concerned with gaining advantages for oneself, #40,542 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases [Add to Longdo]
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly [Add to Longdo]
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfishly \Self"ish*ly\, adv.
   In a selfish manner; with regard to private interest only or
   chiefly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selfishly
   adv 1: in an egotistical manner; "he behaved egotistically"
       [syn: {egotistically}, {selfishly}] [ant: {unselfishly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top