หรือคุณหมายถึง voraciousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voraciousness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voraciousness-, *voraciousness*, voraciousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา voraciousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *voraciousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voraciousness[N] ความโลภ, Syn. greediness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fressgier {f}voraciousness [Add to Longdo]
Gefräßigkeit {f}voraciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voracious \Vo*ra"cious\, a. [L. vorax, -acis, fr. vorare to
   devour; akin to Gr. ? meat, food, ? to devour, Skr. gar. Cf.
   {Devour}.]
   Greedy in eating; very hungry; eager to devour or swallow;
   ravenous; gluttonous; edacious; rapacious; as, a voracious
   man or appetite; a voracious gulf or whirlpool. --Dampier. --
   {Vo*ra"cious*ly}, adv. -- {Vo*ra"cious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voraciousness
   n 1: excessive desire to eat [syn: {edacity}, {esurience},
      {ravenousness}, {voracity}, {voraciousness}]
   2: extreme gluttony [syn: {edacity}, {esurience},
     {rapaciousness}, {rapacity}, {voracity}, {voraciousness}]
   3: an excessive desire for wealth (usually in large amounts);
     "the greediness of lawyers" [syn: {greediness},
     {voraciousness}, {rapaciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top