ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avariciously

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avariciously-, *avariciously*, avaricious
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา avariciously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *avariciously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avaricious[ADJ] โลภ, See also: เห็นแก่ได้, ละโมบ, Syn. greedy, lustful, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avaricious(แอฟวะริช'เชิส) adj. โลภ. avariciousness n., Syn. parsimonious, miserly ###A. generous,liberal)

English-Thai: Nontri Dictionary
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละโมบ[V] be greedy, See also: be avaricious, covet, Syn. โลภ, โลภโมโทสัน, Example: หากเขาไม่ละโมบ เขาคงไม่ตายด้วยสภาพแบบนี้, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
โลภมาก[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
โลภมาก[V] be greedy, See also: covet, be insatiable, be avaricious, Syn. โลภโมโทสัน, Example: เขายังอดโลภมากไม่ได้ ทั้งๆ ที่รวยล้นฟ้า, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก[V] be greedy, See also: be insatiable, be avid, covet, be avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขามักมากในทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว, Thai definition: ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักได้[V] be greedy, See also: be selfish, be avaricious, Syn. มักมาก, อยากได้, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ถ้าเธอมัวแต่มักได้อยู่อย่างนี้ เธอก็จะไม่รู้จักการให้อย่างแท้จริง, Thai definition: เห็นแต่จะได้, อยากได้อยู่ร่ำไป
มักได้[ADJ] greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
งกเงิน[V] be greedy, See also: be covetous, be grasping, be avaricious, Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน, Ant. เสียสละ, Example: น้องของเธองกเงินมาก
ละโมบ[ADJ] greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
ละโมบ[ADV] greedily, See also: insatiably, avariciously, covetously, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: คนที่ไม่รู้จักฐานะของตนในสังคม และกินอย่างละโมบก็เท่ากับทำผิดกฎในการดำเนินชีวิต
โลภโมโทสัน[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Syn. โลภมาก, Example: ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย
โลภโมโทสัน[V] be greedy, See also: be avaricious, be covetous, covet, Syn. โลภมาก, Example: เขาอาจจะไม่โลภโมโทสันเท่ากับพี่ชายของเขาก็ได้, Thai definition: อยากได้มากๆ
ตะกละตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, avariciously, Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม, Example: เด็กคนนั้นกินพิซซ่าอย่างตะกละตะกลามเหมือนไม่เคยกินมาก่อน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตระหนี่[V] be greedy, See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious, Syn. งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาตระหนี่ความรู้ต่อเพื่อนๆ ในห้อง จึงไม่มีใครชอบเขา, Thai definition: แสดงอาการหวง ไม่อยากให้ง่ายๆ
ตระหนี่[ADJ] chary, See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy, Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
ความละโมบ[N] greed, See also: avariciousness, covetousness, Syn. ความโลภ, ความเห็นแก่ได้, ความมักมาก, Example: ความละโมบทำให้เขาคิดจะลักทรัพย์
เห็นแก่ได้[V] be selfish, See also: be greedy, be mercenary, be avaricious, Syn. เห็นแก่ตัว, มักได้, Example: เขาเห็นแก่ได้เกินพอดีมากไป ทำให้ไม่สามารถร่วมงานกับผมได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious   FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious   FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious   FR: cupide ; avide
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious   FR: avide ; insatiable
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious   FR: avide ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrām) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable   FR: vorace

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avaricious    (j) ˌævərˈɪʃəs (a2 v @ r i1 sh @ s)
avariciously    (a) ˌævərˈɪʃəsliː (a2 v @ r i1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贪婪[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, / ] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid, #12,892 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, ] avaricious, #32,361 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] avaricious; greedy [Add to Longdo]
爱财[ài cái, ㄞˋ ㄘㄞˊ, / ] avaricious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geizig; geldgierig {adj}avaricious [Add to Longdo]
geizig {adv}avariciously [Add to Longdo]
habgierig {adj} | habgieriger | am habgierigstenavaricious | more avaricious | most avaricious [Add to Longdo]
habgierig {adv}avariciously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
熊手性[くまでしょう, kumadeshou] (n) (arch) greediness; avariciousness [Add to Longdo]
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P) [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
貪戻[たんれい;どんれい, tanrei ; donrei] (n,adj-na) (arch) avariciousness and inhumanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avaricious \Av`a*ri"cious\ ([a^]v`[.a]*r[i^]sh"[u^]s), a. [Cf.
   F. avaricieux.]
   Actuated by avarice; greedy of gain; immoderately desirous of
   accumulating property.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Greedy; stingy; rapacious; griping; sordid; close.
 
   Usage: {Avaricious}, {Covetous}, {Parsimonious}, {Penurious},
      {Miserly}, {Niggardly}. The avaricious eagerly desire
      wealth with a view to hoard it. The covetous grasp
      after it at the expense of others, though not of
      necessity with a design to save, since a man may be
      covetous and yet a spendthrift. The penurious,
      parsimonious, and miserly save money by disgraceful
      self-denial, and the niggardly by meanness in their
      dealing with others. We speak of persons as covetous
      in getting, avaricious in retaining, parsimonious in
      expending, penurious or miserly in modes of living,
      niggardly in dispensing.
      [1913 Webster] -- {Av`a*ri"cious*ly}, adv. --
      {Av`a*ri"cious*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avariciously
   adv 1: in a greedy manner [syn: {avariciously}, {covetously},
       {greedily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top