หรือคุณหมายถึง niggardlineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niggardliness

N IH1 G ER0 D L IY0 N AH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niggardliness-, *niggardliness*, niggardlines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
niggardliness[N] ความขี้เหนียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัตสรรย์[N] stinginess, See also: niggardliness, miserliness, Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] stinginess, See also: niggardliness, miserliness, Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
NIGGARDLINESS    N IH1 G ER0 D L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niggardliness    (n) nˈɪgədlɪnəs (n i1 g @ d l i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Niggardliness \Nig"gard*li*ness\ (n[i^]g"g[~e]rd*l[i^]*n[e^]s),
   n.
   The quality or state of being niggard; meanness in giving or
   spending; parsimony; stinginess.
   [1913 Webster]
 
      Niggardliness is not good husbandry.   --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 niggardliness
   n 1: extreme stinginess [syn: {meanness}, {minginess},
      {niggardliness}, {niggardness}, {parsimony},
      {parsimoniousness}, {tightness}, {tightfistedness},
      {closeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top