ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มูมมาม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มูมมาม-, *มูมมาม*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แตกเลือดมูมมาม, ตะกละตะกราม
แตกเลือด (slang ) มูมมาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูมมาม[ADV] filthily, See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Example: เขากินอาหารมูมมามเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนมา, Thai definition: อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มูมมามว. อาการที่กินอาหารอย่างตะกรุมตะกราม, อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะไม่เรียบร้อย, เช่น กินมูมมาม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't gobble so.อย่ามูมมามสิลูก An American Tail (1986)
Stop stuffing yourself!อย่ากินมูมมามสิ The Joy Luck Club (1993)
Don't skimp on food.อย่ากินมูมมามนักซิ Jenny, Juno (2005)
That's why I'd say your eating is sloppy.ฉันก็เลยบอกเธอไงว่าเธอกินมูมมาม Peaceful Warrior (2006)
Even I'm not that cute. Two unrelated symptoms.หรือคุณตะกละมูมมามเพื่อให้คนรังเกียจ Alone (2007)
He's always been kind of a messy eater.เขาเป็นประเภทกินมูมมามเสมอ Practically Perfect (2010)
Just because you're an ogre, doesn't mean you have to eat like one.เธอเป็นยักษ์ไม่ได้หมายความว่า เธอต้องกินมูมมามแบบยักษ์นะ Shrek Forever After (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piggy[ADJ] มูมมาม, See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก, Syn. hoggish, piggish, swinish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gulp(กัลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) กลืนอย่างติดคอ,กล้ำกลืน,กลืนอย่างมูมมาม, See also: gulpingly adv. gulpy adj.
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
raven(เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ

English-Thai: Nontri Dictionary
devour(vt) มูมมาม,สวาปาม,ทำลาย,เผาผลาญ,ล้างผลาญ
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gorge(vt) สวาปาม,เขมือบ,ยัด,กินมูมมาม
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม
pig(n) หมู,สุกร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมูมมาม
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top