ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贪食

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贪食-, *贪食*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贪食[tān shí, ㄊㄢ ㄕˊ, / ] greedy; glutton [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you got taken away for bulimia,[CN] 然后你又因为得了贪食症被转走了 John Tucker Must Die (2006)
You're practically a walking billboard of gluttony and lust.[CN] 你其实就是贪食和淫欲代表 The Magnificent Seven (2007)
Αnd the sin of gluttony?[CN] 那么贪食的罪过呢? The Decameron (1971)
Now that I've preached against gluttony,I'll warn you about gambling.[CN] 现在我反对贪食,反对游戏 The Canterbury Tales (1972)
You're just a wannabe who got lucky with a case of bulimia.[CN] 你只是一个很幸运的人想当 与贪食情况。 Drive Me Crazy (1999)
He handles everything but bulimia and pregnancy.[CN] 除了贪食症和怀孕 其他事他都管 The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
He was touched with an awful gluttony.[CN] 被贪食碰到了 The Magnificent Seven (2007)
I borrowed them from one of the eating disorder girls.[CN] 问贪食症姑娘们借的 The Game (2007)
GIuttony is a wicked sin.[CN] 贪食不是大罪 Vipère au poing (2004)
It might also be about bulimia and anorexia.[CN] 我还打算写贪食症和厌食症 Escape from the Dungeon! (2010)
For the sin we have committed by gluttony.[CN] 让我们为自己因贪食 Kissing Jessica Stein (2001)
It's the old Adam pride, envy, gluttony, sloth.[CN] 是傲慢、妒忌、贪食、懒惰 O Lucky Man! (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top