ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

govern

G AH1 V ER0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -govern-, *govern*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
global governance(n) โลกาภิบาล
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
govern(vt) ปกครอง, See also: วางระเบียบ, ควบคุม, บังคับ, Syn. dominate, rule, supervise
governor(n) ผู้ว่าการรัฐ, See also: ผู้ปกครอง, ข้าหลวง, ผู้ควบคุม, เจ้าเมือง, Syn. director, officer, ruler
governor(n) เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
governess(n) พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
governess(n) นักปกครองหญิง (คำเก่า)
governing(adj) ซึ่งมีสิทธิปกครอง
government(n) รัฐบาล, See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
governmental(adj) แห่งการปกครอง, See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
governorship(n) ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง
government bond(n) พันธบัตรรัฐบาล, Syn. bond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
govern(กัฟ'เวิร์น) v. ปกครอง, ครอบงำ, ควบคุม, ดูแล., See also: governabilityn. governable adj., Syn. direct, rule
governancen. การปกครอง, การควบคุม, ระบบการจัดการ
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง
government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล, การปกครอง, See also: governmental adj., Syn. order, rule control, Ant. anarchy, chaos
government houseทำเนียบรัฐบาล
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
government manข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล
government paperพันธบัตรของรัฐบาล
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
govern(vt) ปกครอง, ดูแล, ครอบครอง, ครอบงำ, บังคับ, ควบคุม
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน, ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
government(n) รัฐบาล, คณะปกครอง, การปกครอง, เขตปกครอง, การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง, ของรัฐบาล, เกี่ยวกับรัฐบาล
governor(n) ผู้ปกครอง, เจ้าเมือง, ข้าหลวง, ผู้ว่าราชการจังหวัด
misgovern(vt) ปกครองไม่ดี, จัดการไม่ได้
misgovernment(n) การปกครองไม่ดี, การจัดการไม่ได้
SELF-self-government(n) การควบคุมตัวเอง, การปกครองตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
governanceวิธีการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Governing Councilคณะมนตรีประศาสน์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government benchที่นั่งฝ่ายรัฐบาล (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government billร่างกฎหมายของรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government billร่างกฎหมายของรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government departmentกรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government employeeลูกจ้างรัฐบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Government Gazette; Gazette, Governmentราชกิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Governmentรัฐบาล [การแพทย์]
Government aid to educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษา [TU Subject Heading]
Government aid to higher educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Government aid to private schoolsความช่วยเหลือของรัฐแก่สถานศึกษาเอกชน [TU Subject Heading]
Government aid to the artsความช่วยเหลือของรัฐด้านศิลปะ [TU Subject Heading]
Government and the pressรัฐกับสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]
Government business enterprisesรัฐวิสาหกิจ [TU Subject Heading]
Government communication systemsระบบการสื่อสารภาครัฐ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
government pension fundกบข.
Government Relations(n) รัฐสัมพันธ์
governorผู้ว่าราชการจังหวัด
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
Governor of Province(n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
Governor-general(n) ข้าหลวงต่างพระองค์ในดินแดนของอังกฤษ
Governor-General(n) ข้าหลวงสำเร็จราชการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are the laws which will govern your livesเหล่านี้คือกฏหมายสิ่งที่ will govern พหูพจน์ของlifeของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For within these rings was bound the strength and will to govern each race.แหวนเหล่านี้ทำให้พวกเขาี้มีพลังอำนาจ ที่จะปกครองแต่ละเผ่าพันธ์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
At some point, a program was written to govern them.ณ ที่ใดที่หนึ่งนี่แหละที่มีโปรแกรมถูกเขียนขึ้นเพื่อดูแลพวกมัน The Matrix Reloaded (2003)
People that say that they fear their govern meantคนที่บอกว่ากลัวรัฐบาลเข้ามายุ่ง (ซูซาน เกย์ดาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม) The Corporation (2003)
It defines right from wrong, and governs all our destinies.มันแยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิด... และนี่เป็นโชคชะตาของเรา The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
The flow which governs the life of worlds.สิ่งที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของโลก Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
The Lifestream, which governs the flow of worlds...ถ้าไลฟ์สตรีมที่แผ่ปกคลุมดาวดวงนี้อยู่... Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
There are strict Department of Corrections guidelines that govern every aspect of an execution.มีระเบียบเข้มงวดอย่างมาก ไว้สำหรับทุกขั้นตอนในการประหารชีวิต The Rat (2006)
We come from a nation where we allow a lady of catholic origin... to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister... or a muslim President to govern a nation of over 80 percent Hindus.เรามาจากประเทศที่เรายินยอมให้ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดจากคาทอลิก... ได้ก้าวออกจากชาวซิกห์ เพื่อไปสาบานเป็นนายกรัฐมนตรี... หรือประมุขของศาสนามุสลิม เพื่อปกครองประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า 80% Namastey London (2007)
Bush govern here for ten years.บุชบริหารงานนี่มา 10 ปีแล้ว Frontier(s) (2007)
Because of you, it's no longer possible for me to effectively govern this prison.เป็นเพราะแก ทำให้ฉันไม่สามารถ ปกครองคุกนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกต่อไป Vamonos (2007)
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
governAccept a high post in the government.
governA combination of parties formed the new government.
governAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
governA government official's stately mansion was looted.
governA government suffers from civil affairs.
governAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
governAnd our council is the local government for our area.
governA stable economy is the aim of every government.
governAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
governBring an action against the Government.
governBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
governBut every man had to give five years of service to the government.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารประเทศ(n) government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
ผู้นำรัฐบาล(n) government leader, See also: head of government, Example: สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล
วงราชการ(n) government setting, Syn. วงการราชการ, แวดวงราชการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่เพชรน้ำเอกในวงราชการ ประจำปี 2545, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับราชการ
ร.(n) government service, Syn. ราชการ
รสก.(n) government enterprise, Syn. รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานราชการ(n) government sector, See also: state sector, Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล, Count Unit: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
ภาครัฐบาล(n) government sector, Syn. ภาครัฐ, Ant. ภาคเอกชน, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ในภาครัฐบาลขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้วิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป
ลูกจ้างรัฐบาล(n) government employee
รัฐบาล(n) government, Example: คนทั้งสองประท้วงรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อนหน้านักศึกษาจะเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเสียอีก, Count Unit: ชุด, Thai Definition: องค์กรที่ใช้อำนาจบริหารในการปกครองประเทศ
ราชการ(n) government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai Definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer  FR: conseiller du roi [ m ]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
บังคับการ[bangkhapkān] (v) EN: command ; direct ; control ; govern  FR: commander
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[bānphak phūwārātchakān jangwat] (n, exp) EN: governor's official resident
บรรษัท[bansat] (n) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation  FR: société [ f ] ; compagnie [ f ] ; entreprise publique [ f ] ; société publique [ f ]
บรรษัทภิบาล[bansatphibān] (n) EN: corporate governance
ชนชั้นปกครอง[chonchan pokkhrøng] (n, exp) EN: governing class; ruling class  FR: classe régnante [ f ]
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[doēnkhabūan prathūang ratthabān] (v, exp) EN: march in protest against the government
เอกสารราชการ[ēkkasān rātchakān] (n, exp) EN: government document ; official government papers  FR: document administratif [ m ] ; document officiel [ m ]
เอ็นจีโอ[En.Jī.Ō.] (x) EN: NGO ; Non Government Organization  FR: ONG [ f ] ; organisation non gouvernementale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GOVERN G AH1 V ER0 N
GOVERNS G AH1 V ER0 N Z
GOVERNED G AH1 V ER0 N D
GOVERNOR G AH1 V ER0 N ER0
GOVERNESS G AH1 V ER0 N AH0 S
GOVERNALE G AH1 V ER0 N EY2 L
GOVERNORS G AH1 V ER0 N ER0 Z
GOVERNING G AH1 V ER0 N IH0 NG
GOVERNANCE G AH1 V ER0 N AH0 N S
GOVERNMENT G AH1 V ER0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
govern (v) gˈʌvn (g uh1 v n)
governs (v) gˈʌvnz (g uh1 v n z)
governed (v) gˈʌvnd (g uh1 v n d)
governor (n) gˈʌvənər (g uh1 v @ n @ r)
governess (n) gˈʌvənɛs (g uh1 v @ n e s)
governing (v) gˈʌvnɪŋ (g uh1 v n i ng)
governors (n) gˈʌvənəz (g uh1 v @ n @ z)
governance (n) gˈʌvənəns (g uh1 v @ n @ n s)
government (n) gˈʌvənmənt (g uh1 v @ n m @ n t)
governesses (n) gˈʌvənɛsɪz (g uh1 v @ n e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政府[zhèng fǔ, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ,  ] government #177 [Add to Longdo]
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ,   /  ] government official #1,503 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] governess #3,278 [Add to Longdo]
国债[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ,   /  ] government debt #5,020 [Add to Longdo]
政务[zhèng wù, ㄓㄥˋ ㄨˋ,   /  ] government affairs #7,985 [Add to Longdo]
省长[shěng zhǎng, ㄕㄥˇ ㄓㄤˇ,   /  ] governor of a province #9,759 [Add to Longdo]
太守[tài shǒu, ㄊㄞˋ ㄕㄡˇ,  ] governor of a province #16,185 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] governess; old woman #16,743 [Add to Longdo]
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ,   /  ] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory #16,900 [Add to Longdo]
衙门[yá men, ㄧㄚˊ ㄇㄣ˙,   /  ] government office in feudal China; yamen #17,176 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship #423 [Add to Longdo]
政治[せいじ, seiji] (n) politics; government; (P) #478 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) (1) (metropolitan) prefecture (of Osaka and Kyoto); (2) the centre or seat (of) (center); (3) (government) office #506 [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) #629 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) government service; the bureaucracy #679 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
政府[せいふ, seifu] (n) government; administration; (P) #734 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
米政府[べいせふ, beisefu] U.S. government [Add to Longdo]
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Govern \Gov"ern\, v. t. [imp. & p. p. {Governed}; p. pr. & vb.
   n. {Governing}.] [OF. governer, F. gouverner, fr. L.
   gubernare to steer, pilot, govern, Gr. kyberna^n. Cf.
   {Gubernatorial}.]
   1. To direct and control, as the actions or conduct of men,
    either by established laws or by arbitrary will; to
    regulate by authority. "Fit to govern and rule
    multitudes." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To regulate; to influence; to direct; to restrain; to
    manage; as, to govern the life; to govern a horse.
    [1913 Webster]
 
       Govern well thy appetite.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) To require to be in a particular case; as, a
    transitive verb governs a noun in the objective case; or
    to require (a particular case); as, a transitive verb
    governs the objective case.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Govern \Gov"ern\, v. i.
   To exercise authority; to administer the laws; to have the
   control. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 govern
   v 1: bring into conformity with rules or principles or usage;
      impose regulations; "We cannot regulate the way people
      dress"; "This town likes to regulate" [syn: {regulate},
      {regularize}, {regularise}, {order}, {govern}] [ant:
      {deregulate}]
   2: direct or strongly influence the behavior of; "His belief in
     God governs his conduct"
   3: exercise authority over; as of nations; "Who is governing the
     country now?" [syn: {govern}, {rule}]
   4: require to be in a certain grammatical case, voice, or mood;
     "most transitive verbs govern the accusative case in German"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top