ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทางการ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางการ-, *ทางการ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางการ(n) government authorities, See also: government, Syn. ทางราชการ, Example: นายการุณทำงานให้กับทางการ
ทางการค้า(adj) commercial, Syn. เชิงพาณิชย์, Example: จากความมั่งคั่งทางการค้าที่ชาวอิตาเลียนเป็นอยู่นี้ ทำให้หลายประเทศในยุโรปต้องการให้ประเทศของตนมั่งคั่งแบบชาวอิตาเลียนบ้าง, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการค้า
ทางการทหาร(n) military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai Definition: ด้านการทหาร
ทางการเงิน(adj) financial, Example: การอุดหนุนทางการเงินมีส่วนช่วยการปรับปรุงทางเทคโนโลยี, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการเงิน
ทางการเมือง(adj) political, Example: สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ยังวุ่นๆ อยู่, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการเมือง
ทางการแพทย์(adj) medical, Example: ความมั่นคงทางการเงินของสุวรรณในทุกวันนี้ มาจากความมานะพยายามของเขา, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการแพทย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทางการน. ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้เป็นแนวทาง, ฝ่ายที่เป็นกิจการ.
ทางการว. ที่เป็นงานเป็นการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
financialทางการคลัง, ทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น The Great Dictator (1940)
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ Pinocchio (1940)
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ Rebecca (1940)
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ Rebecca (1940)
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง Night and Fog (1956)
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
Factories have camps of their own, off limits to the SS.โรงงานหลายแห่งตั้งแคมป์ของตัวเอง เป็นเอกเทศจากทางการ Night and Fog (1956)
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
We came through a defect.ผมไม่รู้วิธีกลับโลก เราผ่านมาทางการบิดเบี้ยวของ Beneath the Planet of the Apes (1970)
With that money they can buy more police and political power.ด้วยเงินที่พวกเขาสามารถซื้อตำรวจมากขึ้นและอำนาจทางการเมือง The Godfather (1972)
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่ The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางการ[thāngkān] (n) EN: government authorities
ทางการ[thāngkān] (adj) EN: official  FR: officiel
ทางการค้า[thāng kānkhā] (adj) EN: commercial  FR: commercial
ทางการทหาร[thāng kān thahān] (x) EN: military ; armed forces ; army force
ทางการทูต[thāng kānthūt] (adj) EN: diplomatic  FR: diplomatique
ทางการบริหาร[thāng kān børihān] (adj) EN: administrative  FR: administratif
ทางการเกษตร[thāng kān kasēt] (adj) EN: agricultural  FR: agricole
ทางการเงิน[thāng kānngoen] (adj) EN: financial  FR: financier
ทางการเงิน[thāng kānngoen] (adv) EN: financially  FR: financièrement
ทางการเมือง[thāng kānmeūang] (adj) EN: political  FR: politique

English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
financial report(n) รายงานทางการเงิน
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.
medical expertise(n, phrase) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
financial(adj) ทางการเงิน, See also: เกี่ยวกับการเงิน, เกี่ยวกับการคลัง, Syn. fiscal, monetary
governmental(adj) แห่งการปกครอง, See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
managerially(adv) ทางการจัดการ
med(adj) ทางการแพทย์ (คำไม่เป็นทางการ)
medical(adj) ทางการแพทย์, See also: ด้านการแพทย์, เกี่ยวกับการแพทย์, เกี่ยวกับการรักษา, Syn. healing, curative
medically(adv) ทางการแพทย์
mercenarily(adv) ทางการค้าขาย
mineralogically(adv) ทางการศึกษาแร่
monetarily(adv) ทางการเงิน
nautical(adj) ทางทะเล, See also: ทางการเดินเรือ, ทางนาวิกโยธิน, Syn. seafaring, oceanic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
apolitical(เอพะลิท'ทิคัล) adj. ไม่ใช่การเมือง, ไม่มีความสำคัญทางการเมือง, ไม่สนใจการเมือง
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม, ผู้ฟัง, ผู้อ่าน, การได้ยิน, การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ, การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership
cartel(คาร์'เทิล) n. ระบบผูกขาดทางการค้าชนิดหนึ่ง, Syn. monopoly

English-Thai: Nontri Dictionary
casual(adj) ประจวบเหมาะ, บังเอิญ, ตามอารมณ์, ธรรมดาๆ, ไม่เป็นทางการ
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี, เป็นทางการ, เกี่ยวกับพิธีรีตอง
ceremonious(adj) เป็นพิธี, เป็นทางการ, ถูกต้องตามแบบแผน, ถูกระเบียบ
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย, ความเสมอภาคทางการเมือง
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้, เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน, ทางการศึกษา
finance(vi) ช่วยเหลือทางการเงิน, ให้เงินทุน
financial(adj) เกี่ยวกับเงินทุน, ในทางการเงิน
formal(adj) เป็นพิธี, ตามแบบ, ตามระเบียบ, ตามหลักการ, เป็นทางการ
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง, ไม่เป็นทางการ, เป็นกันเอง, สบายๆ
medical(adj) ทางอายุรศาสตร์, ทางการแพทย์, ทางเวชกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
du(pron) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
öffentlich(adv,, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Bescheid(n) |der, pl. Bescheide| ข่าวสารคำตอบจากทางการ เช่น Steuerbescheid
der Plausch(n) การคุยสนทนา (ไม่เป็นทางการ เป็นภาษาพูด), การซุบซิบ, Syn. das Gespräch
Getreide(n) |das, nur Sg.| ผลผลิตทางการเกษตร จำพวกธัญพืช
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
Kost(n) |die, nur Sg.| อาหาร (ภาษาค่อนข้างทางการ) เช่น Der Patient darf nur leichte Kost zu sich nehmen. คนไข้คนนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนเท่านั้น, See also: Nahrung, Syn. Essen
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน, See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top