ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

governess

G AH1 V ER0 N AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -governess-, *governess*, governes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
governess[N] พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
governess[N] นักปกครองหญิง (คำเก่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Has your governess left you?-ครูไม่อยู่ด้วยหรือ Pride & Prejudice (2005)
Hardly the gems of a governess .ไม่น่าจะเป็นเครื่องเพชร ของคุณครู Sherlock Holmes (2009)
And then I became a governess for a Mr. Rochester...แล้วก็ไปเป็นแม่นมให้คุณร็อคเชสเตอร์ Can't See the Fae-Rest (2011)
I'm here to see Ms. Stoddard about the governess position.กำลังรออยู่พอดีเลย Dark Shadows (2012)
Fanny is to be a governess to the Trollope family.ผู้หญิงที่จะเป็นพี่เลี้ยง กับครอบครัวทรอลลัพ The Invisible Woman (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOVERNESS G AH1 V ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
governess (n) gˈʌvənɛs (g uh1 v @ n e s)
governesses (n) gˈʌvənɛsɪz (g uh1 v @ n e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄨˇ, ] governess, #3,278 [Add to Longdo]
[, ㄇㄨˇ, ] governess; old woman, #16,743 [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] governess; nurse, #414,380 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gouvernante {f}; Erzieherin {f} | Gouvernanten {pl}governess | governesses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Governess \Gov"ern*ess\, n. [Cf. OF. governeresse. See
   {Governor}.]
   A female governor; a woman invested with authority to control
   and direct; especially, one intrusted with the care and
   instruction of children, -- usually in their homes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 governess
   n 1: a woman entrusted with the care and supervision of a child
      (especially in a private home)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top