ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flout

F L AW1 T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flout-, *flout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flout[VI] เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
flout[VT] แสดงการเยาะเย้ย, See also: แสดงการเหยียดหยาม, Syn. mock, scoff, Ant. respect
flout[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น, Syn. insult, gibe, Ant. respect, praise
flout[VT] ไม่เคารพกฎหมาย, Syn. defy, oppose, disobey, Ant. obey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock

English-Thai: Nontri Dictionary
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
–To flout speed limits specifically put in place to save lives.- โดยเฉพาะกฎหมายที่มีเพื่อรักษาชีวิต Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
floutHe flouted his mother's advice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOUT F L AW1 T
FLOUTS F L AW1 T S
FLOUTED F L AW1 T IH0 D
FLOUTING F L AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flout (v) flˈaut (f l au1 t)
flouts (v) flˈauts (f l au1 t s)
flouted (v) flˈautɪd (f l au1 t i d)
flouting (v) flˈautɪŋ (f l au1 t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flout \Flout\, v. t. [imp. & p. p. {Flouted}; p. pr. & vb. n.
   {Flouting}.] [OD. fluyten to play the flute, to jeer, D.
   fluiten, fr. fluit, fr. French. See {Flute}.]
   To mock or insult; to treat with contempt.
   [1913 Webster]
 
      Phillida flouts me.           --Walton.
   [1913 Webster]
 
      Three gaudy standards flout the pale blue sky. --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flout \Flout\, v. i.
   To practice mocking; to behave with contempt; to sneer; to
   fleer; -- often with at.
   [1913 Webster]
 
      Fleer and gibe, and laugh and flout.   --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flout \Flout\, n.
   A mock; an insult.
   [1913 Webster]
 
      Who put your beauty to this flout and scorn.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flout
   v 1: treat with contemptuous disregard; "flout the rules" [syn:
      {scoff}, {flout}]
   2: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at the
     speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack}, {gibe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top