ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flourish

F L ER1 IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flourish-, *flourish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flourish(vi) เจริญรุ่งเรือง, See also: รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง, Syn. thrive, prosper, Ant. decline, decay
flourish(vi) งอกงาม, See also: เจริญเติบโต, Syn. grow, thrive
flourish(vt) โบก, See also: แกว่งไกว, กวัดแกว่ง, Syn. wave, shake, brandish
flourish(n) การแกว่งไม้แกว่งมือเพื่อให้คนอื่นสนใจ
flourish(n) สำนวนสละสลวย
flourish(n) การแสดงโอ้อวด, See also: การโอ้อวด, Syn. ostentatious display
flourish(n) การตกแต่งตัวอักษรด้วยการขมวดหัวหรือใช้เส้นโค้ง, Syn. curlicue, embellishment
flourish(n) การประโคม, See also: บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณ, Syn. fanfare
flourishing(adj) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง, See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, Syn. thriving, prospering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, งอกงาม, โอ้อวด. vt. แกว่ง, โบก, เดินอวด, ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก, การแสดงโอ้อวด, สำนวนสละสลวย, การประดับด้วยลายดอกไม้, ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.

English-Thai: Nontri Dictionary
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง, การประโคม, การกวัดแกว่ง, การโบก
flourish(vi) เจริญ, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, โอ้อวด, ประโคม, กวัดแกว่ง, โบก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just love your roses. How do you get them to flourish like this?ผมชอบกุหลาบของคุณจริงๆเลย ทำยังงัย ถึงทำให้มันบานสะพรั่งแบบนี้ American Beauty (1999)
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving with my entire collected works free of charge.หนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
( saxophone plays flourish )(เสียงแซ็กโซโฟน) Pilot (2004)
The step for the Royal family to flourish in the 21st Century.การก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ในศตวรรษที่ 21 Episode #1.1 (2006)
Only then will the fig tree flourish again."นี่จะช่วยต้นไม้ ให้กลับมาผลิดอกอีกครา." Pan's Labyrinth (2006)
Life forms take the land's force and greatly flourish here.วิถีชีวิตได้รับอิทธิพลจากพื้นดิน แล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่จะทำให้มั่งคังเฟื่องฟู Unstoppable Marriage (2007)
We flourish above our mighty flowing river.เราจะเฟื่องฟูอำนาจให้แกร่งขึ้นมีกำลังดุจสายน้ำที่ไหลพุ่ง City of Ember (2008)
I'm adding a little flourish to my pitch.ฉันกำลังแต่งห้องทำงานฉัน Safe and Sound (2008)
This may explain his flourish for numerical wallpapering.นี่อาจอธิบายถึงรอยขีดเขียนตัวเลข ที่อยู่บนผนังเขาก็ได้นะ White Tulip (2010)
New relationships flourish and take on new form...ความสัมพันธ์ใหม่ที่เติบโตและใช้ในรูปแบบใหม่ Con-Heir (2012)
The rest of the funds will be used to ensure that Amanda's former home remains a place where other unwanted children can flourish for years to come.เงินส่วนที่เหลือของกองทุนจะถูกใช้ ให้แน่ใจว่าบ้านหลังที่อแมนด้าเคยอยู่ จะยังคงไว้ให้เด็กกำพร้าคนอื่น Victory (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flourishEnglish education flourishes in Japan.
flourishFor how long did the Maya culture flourish?
flourishI know you're at an age where sexual desire flourishes and you want to do 'you-know-what' with 'that' but ... well sit down there.
flourishLiterature flourishes best when it is half a trade and half an art.
flourishLocal industry flourished throughout the land in the Edo period thanks to the promotional efforts by each clan.
flourishThe fine arts flourished in Italy in the 15th century.
flourishThe landscape of yellow, a mass of sunflowers flourishing beyond measure.
flourishThe vampire legend flourishes in the Balkans.
flourishWhen someone speaks with such rhetorical flourish it starts to sound like they're lying.
flourishYour business is flourishing, I hear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งโรจน์(v) prosper, See also: flourish, succeed, shine, thrive, become a success, Syn. รุ่งเรือง, Ant. ตกต่ำ, ถดถอย, Example: ชีวิตราชการของท่านเคยรุ่งโรจน์เกือบถึงขั้นสูงสุด
โบกมือ(v) wave, See also: flourish, Syn. โบกไม้โบกมือ, Example: ผู้ที่สนับสนุนเกาหลีเหนือต่างออกมาโบกมือร้อง มัมเซ อวยชัยให้กองกำลังเกาหลีเหนือมีอายุยืนหมื่นปี, Thai Definition: แกว่งมือทำสัญญาณ
รุ่งเรือง(v) flourish, See also: progress, be prosperous, Syn. อุดมสมบูรณ์, เจริญ, Example: บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข สงบปลอดภัยและรุ่งเรือง ถ้ามีผู้นำที่ดี
ความจำเริญ(n) prosperity, See also: flourish, success, Syn. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, Ant. ความหายนะ, ความวิบัติ, Example: พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกของตนพบแต่ความสุข ความจำเริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
เฟื่องฟู[feuangfū] (v) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant
จำเริญ[jamroēn] (v) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful  FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[jaroēn ngøk-ngām] (v, exp) EN: grow ; thrive ; flourish  FR: pousser ; croître ; se développer
รุ่งเรือง[rungreūang] (v) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous  FR: prospérer ; être florissant
รุ่งโรจน์[rungrōt] (v) EN: prosper ; flourish ; succeed ; shine ; thrive ; become a success
ไสว[sawai] (adj) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful  FR: florissant ; prospère

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLOURISH F L ER1 IH0 SH
FLOURISHED F L ER1 IH0 SH T
FLOURISHES F L ER1 IH0 SH AH0 Z
FLOURISHES F L ER1 IH0 SH IH0 Z
FLOURISHING F L ER1 IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flourish (v) flˈʌrɪʃ (f l uh1 r i sh)
flourished (v) flˈʌrɪʃt (f l uh1 r i sh t)
flourishes (v) flˈʌrɪʃɪz (f l uh1 r i sh i z)
flourishing (v) flˈʌrɪʃɪŋ (f l uh1 r i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, ] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng, #2,997 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, / ] flourish; it is the fashion to; to become popular, #4,222 [Add to Longdo]
繁华[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] flourishing; bustling, #7,610 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly, #19,339 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] flourishing; to reproduce, #19,723 [Add to Longdo]
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at its peak; a golden age, #24,166 [Add to Longdo]
兴盛[xīng shèng, ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ, / ] flourish; thrive, #25,532 [Add to Longdo]
盛誉[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, / ] flourishing reputation, #36,558 [Add to Longdo]
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers, #38,137 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] flourish, #53,110 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
郁郁;郁々[いくいく, ikuiku] (adj-t, adv-to) flourishing; teeming with culture; aromatic; emitting an aroma [Add to Longdo]
栄える[さかえる, sakaeru] (v1, vi) to prosper; to flourish; (P) [Add to Longdo]
栄落[えいらく, eiraku] (n) flourishing and declining [Add to Longdo]
花形[はながた(P);かけい, hanagata (P); kakei] (n, adj-no) (1) floral pattern; flourish; ornament; (2) (はながた only) star (actor, player, etc.); (P) [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]
興る[おこる, okoru] (v5r, vi) to rise; to flourish [Add to Longdo]
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n, vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish [Add to Longdo]
時めく[ときめく, tokimeku] (v5k, vi) to be prosperous; to prosper; to flourish; to enjoy great prosperity [Add to Longdo]
修辞[しゅうじ, shuuji] (n) figure of speech; rhetorical flourish [Add to Longdo]
潤色(P);潤飾[じゅんしょく, junshoku] (n, vs) rhetorical flourishes; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flourish \Flour"ish\, v. i. [imp. & p. p. {Flourished}; p. pr. &
   vb. n. {Flourishing}.] [OE. florisshen, flurisshen, OF.
   flurir, F. fleurir, fr. L. florere to bloom, fr. flos,
   floris, flower. See {Flower}, and {-ish}.]
   1. To grow luxuriantly; to increase and enlarge, as a healthy
    growing plant; a thrive.
    [1913 Webster]
 
       A tree thrives and flourishes in a kindly . . .
       soil.                 --Bp. Horne.
    [1913 Webster]
 
   2. To be prosperous; to increase in wealth, honor, comfort,
    happiness, or whatever is desirable; to thrive; to be
    prominent and influental; specifically, of authors,
    painters, etc., to be in a state of activity or
    production.
    [1913 Webster]
 
       When all the workers of iniquity do flourish. --Ps.
                          xcii 7
    [1913 Webster]
 
       Bad men as frequently prosper and flourish, and that
       by the means of their wickedness.   --Nelson.
    [1913 Webster]
 
       We say
       Of those that held their heads above the crowd,
       They flourished then or then.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To use florid language; to indulge in rhetorical figures
    and lofty expressions; to be flowery.
    [1913 Webster]
 
       They dilate . . . and flourish long on little
       incidents.              --J. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. To make bold and sweeping, fanciful, or wanton movements,
    by way of ornament, parade, bravado, etc.; to play with
    fantastic and irregular motion.
    [1913 Webster]
 
       Impetuous spread
       The stream, and smoking flourished o'er his head.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To make ornamental strokes with the pen; to write
    graceful, decorative figures.
    [1913 Webster]
 
   6. To execute an irregular or fanciful strain of music, by
    way of ornament or prelude.
    [1913 Webster]
 
       Why do the emperor's trumpets flourish thus? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To boast; to vaunt; to brag. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flourish \Flour"ish\, n.; pl. {Flourishes}.
   1. A flourishing condition; prosperity; vigor. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       The Roman monarchy, in her highest flourish, never
       had the like.             --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. Decoration; ornament; beauty.
    [1913 Webster]
 
       The flourish of his sober youth
       Was the pride of naked truth.     --Crashaw.
    [1913 Webster]
 
   3. Something made or performed in a fanciful, wanton, or
    vaunting manner, by way of ostentation, to excite
    admiration, etc.; ostentatious embellishment; ambitious
    copiousness or amplification; parade of words and figures;
    show; as, a flourish of rhetoric or of wit.
    [1913 Webster]
 
       He lards with flourishes his long harangue.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A fanciful stroke of the pen or graver; a merely
    decorative figure.
    [1913 Webster]
 
       The neat characters and flourishes of a Bible
       curiously printed.          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   5. A fantastic or decorative musical passage; a strain of
    triumph or bravado, not forming part of a regular musical
    composition; a cal; a fanfare.
    [1913 Webster]
 
       A flourish, trumpets! strike alarum, drums! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The waving of a weapon or other thing; a brandishing; as,
    the flourish of a sword.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flourish \Flour"ish\, v. t.
   1. To adorn with flowers orbeautiful figures, either natural
    or artificial; to ornament with anything showy; to
    embellish. [Obs.] --Fenton.
    [1913 Webster]
 
   2. To embellish with the flowers of diction; to adorn with
    rhetorical figures; to grace with ostentatious eloquence;
    to set off with a parade of words. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sith that the justice of your title to him
       Doth flourish the deceit.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To move in bold or irregular figures; to swing about in
    circles or vibrations by way of show or triumph; to
    brandish.
    [1913 Webster]
 
       And flourishes his blade in spite of me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To develop; to make thrive; to expand. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bottoms of thread . . . which with a good needle,
       perhaps may be flourished into large works. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flourish
   n 1: a showy gesture; "she entered with a great flourish"
   2: an ornamental embellishment in writing
   3: a display of ornamental speech or language
   4: the act of waving [syn: {flourish}, {brandish}]
   5: (music) a short lively tune played on brass instruments; "he
     entered to a flourish of trumpets"; "her arrival was greeted
     with a rousing fanfare" [syn: {flourish}, {fanfare},
     {tucket}]
   v 1: grow vigorously; "The deer population in this town is
      thriving"; "business is booming" [syn: {boom}, {thrive},
      {flourish}, {expand}]
   2: make steady progress; be at the high point in one's career or
     reach a high point in historical significance or importance;
     "The new student is thriving" [syn: {thrive}, {prosper}, {fly
     high}, {flourish}]
   3: move or swing back and forth; "She waved her gun" [syn:
     {brandish}, {flourish}, {wave}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top