ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恒星

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恒星-, *恒星*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恒星[héng xīng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] (fixed) star, #23,194 [Add to Longdo]
恒星[héng xīng nián, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] the sidereal year (astronomy); the year defined in terms of the fixed stars, #548,185 [Add to Longdo]
恒星[héng xīng jì, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] interstellar; between the fixed stars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恒星[こうせい, kousei] (n,adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P) [Add to Longdo]
恒星[こうせいけい, kouseikei] (n) star system [Add to Longdo]
恒星[こうせいげつ, kouseigetsu] (n) sidereal month [Add to Longdo]
恒星[こうせいじ, kouseiji] (n) sidereal time [Add to Longdo]
恒星[こうせいてん, kouseiten] (n) sphere of fixed stars (in the Ptolemaic system) [Add to Longdo]
恒星[こうせいじつ, kouseijitsu] (n) sidereal day [Add to Longdo]
恒星[こうせいねん, kouseinen] (n) a sidereal year [Add to Longdo]
恒星[こうせいひょう, kouseihyou] (n) (obsc) (See 星表) star catalog; star catalogue [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The earth is not a star but a planet.地球は恒星ではなくて惑星です。
The earth is a planet, not a fixed star.地球は恒星ではなく惑星だ。
Astronomy deals with the stars and planets.天文学は恒星と惑星を扱う。
Planets move around a fixed star.惑星は恒星の周りを回る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roger Penrose made his discovery about the death of stars.[CN] 罗杰·彭罗斯有了关于 恒星死亡的发现 A Brief History of Time (1991)
Interstellar travel.[JA] 恒星間旅行。 Independence Day: Resurgence (2016)
I have a grant to study, uh... possible structures in stellar interiors... and the implications regarding their radiation characteristics.[JA] 奨学金をもらって... 恒星の内部構造と... 放射線の特徴を 関連づけるんです Straw Dogs (1971)
There'll be a lot of heavyweights there - feds, Interstellar Commerce Commission, Colonial Administration, insurance guys...[JA] 厄介なのが大勢集まるんだ 連邦捜査局に恒星間商業委員会 植民地管理局に保険屋... Aliens (1986)
I'm ordering the Tiger Claw to the Charybdis quasar.[CN] 我命令虎爪号到卡律布迪斯恒星 Wing Commander (1999)
No hibernation pod has malfunctioned in thousands of interstellar flights.[JA] 冬眠ポッドは何千もの恒星間飛行に おいて故障しませんでした Passengers (2016)
Your people have no experience in interstellar affairs.[JA] - お前達は恒星間の問題についての経験が無い Babel One (2005)
Do you know how far the next star system is?[CN] 你知道 下一个 恒星系统 有多远 ? Forever Young (1992)
living proof of what will happen if we allow ourselves to be submerged in an interstellar coalition.[JA] 我々が恒星間の連合に没頭するなら Terra Prime (2005)
In the long history of the Universe, many stars must have burned up their nuclear fuel and collapsed in on themselves.[CN] 在宇宙的漫长历史中 许多恒星都用尽了核反应燃料 最后坍缩成一团 A Brief History of Time (1991)
Well, the girl is the ordinary star and the boy is the black hole.[CN] "打个比方 如果一个女孩子是一颗普通的恒星" "而男子是一个黑洞" A Brief History of Time (1991)
The number of black holes may be greater than the number of visible stars, which totals about a hundred thousand million in our galaxy alone.[CN] 实际上黑洞的数量 也许要大于可见的恒星 一共约有1000亿个黑洞 A Brief History of Time (1991)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恒星[こうせい, kousei] Fixstern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top