ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

名额

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -名额-, *名额*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名额[míng é, ㄇㄧㄥˊ ㄜˊ, / ] fixed number of people; quota, #8,166 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have openings in both the junior and senior classes for next fall.[CN] 明年秋天 他们会有些三四年级的名额 David and Lisa (1962)
Yeah. That only leaves one girl spot open.[CN] 那就剩下一个女孩的名额 Center Stage (2000)
Call Mr Zacharias and tell him not to wait up. The vacancy's just been filled.[CN] 好,我们叫他们回去,不必等了 已经有人占名额 Casino Royale (1967)
As a legislator, he now supports women's rights... and quotas![CN] 现在他是立法院最支持女权运动、 妇女保障名额的... ... Yi Yi (2000)
I'm gonna close my eyes... and I'm gonna pick just 50 names from each school... 'cause there isn't enough room for everybody else.[CN] 从每一个学校里抽取50名学生 因为名额有限,不是每个人 都有机会入选 Music of the Heart (1999)
I've been on the phone to Yale...[CN] 我不停打电话给耶鲁 他们会留着你的名额 My Tutor (1983)
He's into quota-representation for women, I told you...[CN] 黄董是最支持妇女保障名额的 你又不是不知道 Yi Yi (2000)
Still working on the alien affirmative action program.[CN] 我在替你争取外星人保障名额,有消息就通知你 Men in Black II (2002)
I don't have any other extra programs I can give them instead.[CN] 我手头已经没有其他 附加课程的名额 Music of the Heart (1999)
- Mm-mm. Mm-mm. Our group is full.[CN] - 小组名额已满了 Legally Blonde (2001)
So many children want to take this violin class that we have to have a lottery.[CN] 有很多的孩子想上这个课程 不过名额有限我们得抽签决定 Music of the Heart (1999)
You're welcome to my place.[CN] 把我的名额拿去吧 Center Stage (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top