Search result for

effect

(144 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effect-, *effect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effect[VT] ก่อให้เกิด, See also: ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์, Syn. bring about, cause
effect[N] ความตั้งใจ, Syn. intention, purport
effect[N] ความรู้สึกที่เกิดขึ้น, See also: ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน
effect[N] ผลกระทบ, See also: ผล, Syn. conclusion, consequence, outcome
effective[ADJ] ได้ผลดี, See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล, Syn. efficient, productive, sufficient
effectual[ADJ] ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ, See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้, Syn. efficient, qualified
effectively[ADV] อย่างได้ผล, See also: อย่างมีผล, อย่างมีประสิทธิผล, Syn. capably, efficiently, productively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effect(อิเฟคทฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา,ความหมาย,ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล,ทำให้เกิด., See also: effectible adj. ดูeffect -Phr. (of no effect ไร้ผล) -Phr. (take effect ทำให้เกิดผล) -S...
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
by-effectn. ผลแทรกซ้อน
cause-and-effectadj. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไร้ประสิทธิภาพ,ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile ###A. effective
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
side effectn. ผลข้างเคียงของยา (โดยเฉพาะผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย), Syn. side-effect

English-Thai: Nontri Dictionary
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
effect(vt) ทำให้เกิดผล,ยังผล,แสดงผล
effective(adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
ineffective(adj) ไม่สามารถ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสิทธิภาพ
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล
SIDE side effect(n) งานอดิเรก,เส้นข้างสนาม,งานปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
effectผล, ผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect of contractผลแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect of obligationsผลแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect, primaryผลขั้นต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, recentผลใกล้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, remoteผลห่างไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, secondaryผลขั้นตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, systemicผลทั่วกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, typicalผลตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effectผลที่เกิดขึ้น,ผลลัพท์ [การแพทย์]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Effect of cadium onผลกระทบของแคดเมี่ยม [TU Subject Heading]
Effect of cold onผลกระทบของความเย็น [TU Subject Heading]
Effect of dams onผลกระทบของเขื่อน [TU Subject Heading]
Effect of deflation onผลกระทบของเงินฝืด [TU Subject Heading]
Effect of education onผลกระทบของการศึกษา [TU Subject Heading]
Effect of environment onผลกระทบของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Effect of fishing onผลกระทบของการทำประมง [TU Subject Heading]
Effect of gamma rays onผลกระทบของรังสีแกมมา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effectiveness (n) ประสิทธิผล
effects (n ) สินค้า, สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินส่วนตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The healing effect of the Sun... brought you back from death.ดวงอาทิตย์มีพลังในการรักษา ช่วยนายขึ้นมาจากความตาย Odyssey (2008)
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น Odyssey (2008)
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
Placebo effect.ผลของยาหลอก. Not Cancer (2008)
Vomiting's a side effect of the chemo.การอาเจียนเป็นผลข้างเคียงของ คีโม Not Cancer (2008)
Almost no side effects.เกือบไม่มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
But it's having limited effect.แต่มันก็มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
Not very effectively.ดูเหมือนจะไม่ได้ผล Birthmarks (2008)
And cloud the diagnosis with side effects.และเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัย จากผลข้างเคียง ของการใช้ยา The Itch (2008)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
That's right. Minimal casualties, maximum effectiveness. That's us.ถูกต้องครับ เสียหายต่ำ ทำลายสูง นั่นล่ะ คำขวัญของเรา Shadow of Malevolence (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effect67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
effectAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.
effectAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
effectA research organization investigated the effect.
effectA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
effectAs of midnight tonight the contract becomes effective.
effectAspirin has no effect on the blood pressure.
effectAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
effectAt last, she has brought the plan into effect.
effectBeing silent is regarded in effect as approval.
effectBenefits are in effect.
effectBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลลัพธ์[V] effect, See also: bring about, produce as a result, cause, Syn. ส่งผล, มีผล
มีประสิทธิภาพ[ADJ] effective, See also: efficient, Example: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ[ADV] effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
ผล[N] result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผลกระทบ[N] effect, See also: affectation, influence, Syn. ผลพวง, Example: ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา
อิทธิบาท[N] Four Rddhippada, See also: effective means to attain successes, Example: เขารักที่จะสืบทอดเจตน์จำนงค์ของบิดาผู้เป็นบุรพาจารย์ของตนด้วยอำนาจของอิทธิบาท 4, Thai definition: คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ประสิทธิผล[N] effect, See also: success, effectiveness, Syn. ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น, Example: เขาทำงานเพื่อหวังประสิทธิผลสูงสุดเท่านั้น
ชะงัด[ADV] effectively, See also: certainly, surely, efficaciously, Syn. แน่, ได้จริง, Example: ยาสมุนไพรขนานนี้ใช้ได้ผลชะงัด
ความกระทบกระเทือน[N] effect, See also: impact, Syn. ผลกระทบ, ผลกระทบกระเทือน, Example: เศรษฐกิจได้รับความกระทบกระเทือนจากความวุ่นวายทางการเมือง
ได้การ[ADV] effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: effective   
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
ใช้ได้ผล[v. exp.] (chai dāi phon) EN: be effective   
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific   FR: efficace ; garanti ; adapté
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลดี[adj.] (dāi phon dī) EN: effective   
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFECT    AH0 F EH1 K T
EFFECT    IY1 F EH0 K T
EFFECTS    IY1 F EH0 K T S
EFFECTS    AH0 F EH1 K S
EFFECTS    IY1 F EH0 K S
EFFECTS    AH0 F EH1 K T S
EFFECTED    IY1 F EH0 K T AH0 D
EFFECTED    AH0 F EH1 K T AH0 D
EFFECTIVE    AH0 F EH1 K T IH0 V
EFFECTING    IY1 F EH0 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effect    (v) (i1 f e1 k t)
effects    (v) (i1 f e1 k t s)
effected    (v) (i1 f e1 k t i d)
effecting    (v) (i1 f e1 k t i ng)
effective    (j) (i1 f e1 k t i v)
effectual    (j) (i1 f e1 k ch u@ l)
effectively    (a) (i1 f e1 k t i v l ii)
effectually    (a) (i1 f e1 k ch u@ l ii)
effectuality    (n) (i1 f e2 k ch u a1 l i t ii)
effectiveness    (n) (i1 f e1 k t i v n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ผล English: effect

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswirkung {f} (auf) | Auswirkungen {pl}; Wirkungen {pl}effect (on) | effects [Add to Longdo]
Effekt {m} | Effekte {pl}effect | effects [Add to Longdo]
Effektgarn {n}effect yarn [Add to Longdo]
Wirkung {f}; Ergebnis {n}; Eindruck {m} | sich allmählich ausbreitende Wirkung | Wirkung erlangeneffect | ripple effect | to take effect; to become effective [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
せん断効果;剪断効果[せんだんこうか, sendankouka] (n) shear effect; shearing effect [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
でもって[, demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
アロステリック効果[アロステリックこうか, arosuterikku kouka] (n) allosteric effect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有效[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, ] effective; in effect; valid, #701 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] effect; efficacy; imitate, #2,913 [Add to Longdo]
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] effect (e.g. greenhouse effect), #2,964 [Add to Longdo]
成效[chéng xiào, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] effect; result, #4,982 [Add to Longdo]
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, / ] effective (in some matter); involved (in some matter), #19,744 [Add to Longdo]
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] effectiveness of fertilizer, #57,370 [Add to Longdo]
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, ] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity) [Add to Longdo]
有结果[yǒu jié guǒ, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] effective [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
効果音[こうかおん, koukaon] sound effect(s) [Add to Longdo]
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
実効転送速度[じっこうてんそうそくど, jikkoutensousokudo] effective transfer rate [Add to Longdo]
実効利用者ID[じっこうりようしゃID, jikkouriyousha ID] effective user ID [Add to Longdo]
書式制御文字[しょしきせいぎょもじ, shoshikiseigyomoji] format effector, layout character [Add to Longdo]
電界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effect \Ef*fect"\, n. [L. effectus, fr. efficere, effectum, to
   effect; ex + facere to make: cf. F. effet, formerly also
   spelled effect. See {Fact}.]
   1. Execution; performance; realization; operation; as, the
    law goes into effect in May.
    [1913 Webster]
 
       That no compunctious visitings of nature
       Shake my fell purpose, nor keep peace between
       The effect and it.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Manifestation; expression; sign.
    [1913 Webster]
 
       All the large effects
       That troop with majesty.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In general: That which is produced by an agent or cause;
    the event which follows immediately from an antecedent,
    called the cause; result; consequence; outcome; fruit; as,
    the effect of luxury.
    [1913 Webster]
 
       The effect is the unfailing index of the amount of
       the cause.              --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   4. Impression left on the mind; sensation produced.
    [1913 Webster]
 
       Patchwork . . . introduced for oratorical effect.
                          --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
       The effect was heightened by the wild and lonely
       nature of the place.         --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   5. Power to produce results; efficiency; force; importance;
    account; as, to speak with effect.
    [1913 Webster]
 
   6. Consequence intended; purpose; meaning; general intent; --
    with to.
    [1913 Webster]
 
       They spake to her to that effect.   --2 Chron.
                          xxxiv. 22.
    [1913 Webster]
 
   7. The purport; the sum and substance. "The effect of his
    intent." --Chaucer.
 
   8. Reality; actual meaning; fact, as distinguished from mere
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       No other in effect than what it seems. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Goods; movables; personal estate; -- sometimes used to
    embrace real as well as personal property; as, the people
    escaped from the town with their effects.
    [1913 Webster]
 
   {For effect}, for an exaggerated impression or excitement.
 
   {In effect}, in fact; in substance. See 8, above.
 
   {Of no effect}, {Of none effect}, {To no effect}, or {Without
   effect}, destitute of results, validity, force, and the like;
    vain; fruitless. "Making the word of God of none effect
    through your tradition." --Mark vii. 13. "All my study be
    to no effect." --Shak.
 
   {To give effect to}, to make valid; to carry out in practice;
    to push to its results.
 
   {To take effect}, to become operative, to accomplish aims.
    --Shak.
 
   Syn: {Effect}, {Consequence}, {Result}.
 
   Usage: These words indicate things which arise out of some
      antecedent, or follow as a consequent. Effect, which
      may be regarded as the generic term, denotes that
      which springs directly from something which can
      properly be termed a cause. A consequence is more
      remote, not being strictly caused, nor yet a mere
      sequence, but following out of and following
      indirectly, or in the train of events, something on
      which it truly depends. A result is still more remote
      and variable, like the rebound of an elastic body
      which falls in very different directions. We may
      foresee the effects of a measure, may conjecture its
      consequences, but can rarely discover its final
      results.
      [1913 Webster]
 
         Resolving all events, with their effects
         And manifold results, into the will
         And arbitration wise of the Supreme. --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         Shun the bitter consequence, for know,
         The day thou eatest thereof, . . . thou shalt
         die.               --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effect \Ef*fect"\, v. t. [imp. & p. p. {Effected}; p. pr. & vb.
   n. {Effecting}.]
   1. To produce, as a cause or agent; to cause to be.
    [1913 Webster]
 
       So great a body such exploits to effect. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to pass; to execute; to enforce; to achieve; to
    accomplish.
    [1913 Webster]
 
       To effect that which the divine counsels had
       decreed.               --Bp. Hurd.
    [1913 Webster]
 
       They sailed away without effecting their purpose.
                          --Jowett (Th.
                          ).
 
   Syn: To accomplish; fulfill; achieve; complete; execute;
     perform; attain. See {Accomplish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effect
   n 1: a phenomenon that follows and is caused by some previous
      phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod
      was lengthwise"; "his decision had depressing consequences
      for business"; "he acted very wise after the event" [syn:
      {consequence}, {effect}, {outcome}, {result}, {event},
      {issue}, {upshot}]
   2: an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted
     to create an impression of success"; "she retained that bold
     effect in her reproductions of the original painting" [syn:
     {impression}, {effect}]
   3: an impression (especially one that is artificial or
     contrived); "he just did it for effect"
   4: the central meaning or theme of a speech or literary work
     [syn: {effect}, {essence}, {burden}, {core}, {gist}]
   5: (of a law) having legal validity; "the law is still in
     effect" [syn: {effect}, {force}]
   6: a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of
     sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
   v 1: produce; "The scientists set up a shock wave" [syn:
      {effect}, {effectuate}, {set up}]
   2: act so as to bring into existence; "effect a change"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 effect [ɛfɛkt]
   effect; impression
   effect
   impression
   conclusion; effect; result
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top