ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effect

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effect-, *effect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effect(vt) ก่อให้เกิด, See also: ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์, Syn. bring about, cause
effect(n) ความตั้งใจ, Syn. intention, purport
effect(n) ความรู้สึกที่เกิดขึ้น, See also: ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน
effect(n) ผลกระทบ, See also: ผล, Syn. conclusion, consequence, outcome
effective(adj) ได้ผลดี, See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล, Syn. efficient, productive, sufficient
effectual(adj) ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ, See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้, Syn. efficient, qualified
effectively(adv) อย่างได้ผล, See also: อย่างมีผล, อย่างมีประสิทธิผล, Syn. capably, efficiently, productively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effect(อิเฟคทฺ') { effected, effecting, effects } n. ผล, อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา, ความหมาย, ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล, ทำให้เกิด., See also: effectible adj. ดูeffect -Phr. of no effect ไร้ผล -Phr. take effect ทำให้เกิดผล -S...
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
by-effectn. ผลแทรกซ้อน
cause-and-effectadj. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล, ไร้ประสิทธิภาพ, ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile, Ant. effective
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล, ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality, ineffectualness n.
side effectn. ผลข้างเคียงของยา (โดยเฉพาะผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย), Syn. side-effect

English-Thai: Nontri Dictionary
effect(n) ผล, ผลกระทบ, ประสิทธิภาพ, อิทธิพล, ปรากฏการณ์, ทรัพย์สิน
effect(vt) ทำให้เกิดผล, ยังผล, แสดงผล
effective(adj) มีประสิทธิภาพ, เป็นผล, ได้ผล, มีผลบังคับใช้
effectual(adj) อาจเกิดผลได้, ได้ผล, มีผลบังคับใช้, พอเพียง
ineffective(adj) ไม่สามารถ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสิทธิภาพ
ineffectual(adj) อ่อนแอ, ไม่ได้ผล
SIDE side effect(n) งานอดิเรก, เส้นข้างสนาม, งานปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
effectผล, ผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect of contractผลแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect of obligationsผลแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effect, primaryผลขั้นต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, recentผลใกล้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, remoteผลห่างไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, secondaryผลขั้นตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, systemicผลทั่วกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effect, typicalผลตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effectผลที่เกิดขึ้น, ผลลัพท์ [การแพทย์]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Effect of cadium onผลกระทบของแคดเมี่ยม [TU Subject Heading]
Effect of cold onผลกระทบของความเย็น [TU Subject Heading]
Effect of dams onผลกระทบของเขื่อน [TU Subject Heading]
Effect of deflation onผลกระทบของเงินฝืด [TU Subject Heading]
Effect of education onผลกระทบของการศึกษา [TU Subject Heading]
Effect of environment onผลกระทบของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Effect of fishing onผลกระทบของการทำประมง [TU Subject Heading]
Effect of gamma rays onผลกระทบของรังสีแกมมา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
effectiveness(n) ประสิทธิผล
effects(n) สินค้า, สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินส่วนตัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว Help! (1965)
And now we'll go to the Special Effects Department.ต่อไปจะไปชมฝ่ายทำเทคนิคพิเศษ Blazing Saddles (1974)
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน Gandhi (1982)
I'd like to see the effects when I reconnect your systems.แล้วฉันอยากจะเห็นผล กับคุณเมื่อฉันเชื่อมต่อระบบ ของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We want to know what effect it will have on a human subject.เราต้องการรู้ว่า ถ้าเอามาใช้กับคน ผลจะเป็นยังไง The Lawnmower Man (1992)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
I've noticed that the side effects of pregnancy are greatly amplified... with the dosage of Expectane that I've required.ฉันรู้สึกได้ว่าผลข้างเคียงของการตั้งท้องมันเริ่มรุนแรงแล้ว ปริมาณเอ็กซ์เพกเทนที่ฉันต้องทาน Junior (1994)
No, Kitty, I have at last learnt to be cautious, and you will feel the effects of it.ไม่เลยคิตตี้ พ่อเพิ่งมีบทเรียนให้ต้องระมัดระวัง และลูกจะต้องได้รับผลกระทบจากมัน Episode #1.5 (1995)
That will make your ladyship's situation at present more pitiable, but it will have no effect on me.นั่นคงจะเป็นสถานการณ์ของคุณหญิงท่านในตอนนี้ ที่น่าเวทนา แต่มันไม่มีผลต่อฉันเลย Episode #1.6 (1995)
I may say that her disclosure had quite the opposite effect to the one she had intended.ผมคงต้องพูดว่าสิ่งที่หล่อนทำนั้น ได้ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับที่หล่อนตั้งใจไว้ Episode #1.6 (1995)
We'll be able to monitor the stresses and effects using the robot passenger who we lovingly call Elmer.เราจะสามารถที่จะตรวจสอบ ความเครียด และผลกระทบโดย ใช้หุ่นยนต์ผู้โดยสาร คนที่เรารักเรียกเอลเมอ Contact (1997)
We'll be able to monitor the stresses and effects using our robot passenger, who we lovingly call Elmer.เราจะสามารถที่จะตรวจสอบ ความเครียดและผลกระทบ ผู้โดยสารใช้หุ่นยนต์ของเราที่เรา ด้วยความรักเรียกเอลเมอ Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effect67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
effectAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.
effectAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
effectA research organization investigated the effect.
effectA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
effectAs of midnight tonight the contract becomes effective.
effectAspirin has no effect on the blood pressure.
effectAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
effectAt last, she has brought the plan into effect.
effectBeing silent is regarded in effect as approval.
effectBenefits are in effect.
effectBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลลัพธ์(v) effect, See also: bring about, produce as a result, cause, Syn. ส่งผล, มีผล
มีประสิทธิภาพ(adj) effective, See also: efficient, Example: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ(adv) effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
ผล(n) result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai Definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผลกระทบ(n) effect, See also: affectation, influence, Syn. ผลพวง, Example: ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้, Thai Definition: ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา
อิทธิบาท(n) Four Rddhippada, See also: effective means to attain successes, Example: เขารักที่จะสืบทอดเจตน์จำนงค์ของบิดาผู้เป็นบุรพาจารย์ของตนด้วยอำนาจของอิทธิบาท 4, Thai Definition: คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ประสิทธิผล(n) effect, See also: success, effectiveness, Syn. ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น, Example: เขาทำงานเพื่อหวังประสิทธิผลสูงสุดเท่านั้น
ชะงัด(adv) effectively, See also: certainly, surely, efficaciously, Syn. แน่, ได้จริง, Example: ยาสมุนไพรขนานนี้ใช้ได้ผลชะงัด
ความกระทบกระเทือน(n) effect, See also: impact, Syn. ผลกระทบ, ผลกระทบกระเทือน, Example: เศรษฐกิจได้รับความกระทบกระเทือนจากความวุ่นวายทางการเมือง
ได้การ(adv) effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการข้างเคียง[ākān khāngkhīeng] (n, exp) EN: side effect  FR: effet secondaire [ m ]
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: effective
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
ใช้ได้ผล[chai dāi phon] (v, exp) EN: be effective
ชะงัด[cha-ngat] (adj) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific  FR: efficace ; garanti ; adapté
ได้การ[dāikān] (v) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully
ได้ผล[dāi phon] (v, exp) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work  FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลดี[dāi phon dī] (adj) EN: effective
ได้เรื่อง[dāi reūang] (v) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
effect
effect
effect
effects
effects
effected
effected
effected
effector
effecting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effect
effects
effected
effecting
effective
effectual
effectively
effectually
effectuality
effectiveness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有效[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ,  ] effective; in effect; valid #701 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] effect; efficacy; imitate #2,913 [Add to Longdo]
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ,   /  ] effect (e.g. greenhouse effect) #2,964 [Add to Longdo]
成效[chéng xiào, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ,  ] effect; result #4,982 [Add to Longdo]
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ,   /  ] effective (in some matter); involved (in some matter) #19,744 [Add to Longdo]
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ,  ] effectiveness of fertilizer #57,370 [Add to Longdo]
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ,  ] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity) [Add to Longdo]
有结果[yǒu jié guǒ, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ,    /   ] effective [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
効力[こうりょく, kouryoku] TH: ผล  EN: effect

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswirkung { f } (auf) | Auswirkungen { pl }; Wirkungen { pl }effect (on) | effects [Add to Longdo]
Effekt { m } | Effekte { pl }effect | effects [Add to Longdo]
Effektgarn { n }effect yarn [Add to Longdo]
Wirkung { f }; Ergebnis { n }; Eindruck { m } | sich allmählich ausbreitende Wirkung | Wirkung erlangeneffect | ripple effect | to take effect; to become effective [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
結果[けっか, kekka] (n-adv, n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n, vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) #317 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
影響[えいきょう, eikyou] (n) (1) influence; effect; (vs) (2) to influence; to affect; to have an influence on; to impact; to have an effect on; (P) #666 [Add to Longdo]
[づけ, duke] (n-suf) dated (e.g. a letter); date of effect (e.g. a rule change) #899 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
効果[こうか, kouka] (n, adj-no) effect; effectiveness; efficacy; result; (P) #1,375 [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] (n, vs) opening; open; taking effect; becoming active; (P) #2,362 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]
効果音[こうかおん, koukaon] sound effect(s) [Add to Longdo]
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
実効転送速度[じっこうてんそうそくど, jikkoutensousokudo] effective transfer rate [Add to Longdo]
実効利用者ID[じっこうりようしゃID, jikkouriyousha ID] effective user ID [Add to Longdo]
書式制御文字[しょしきせいぎょもじ, shoshikiseigyomoji] format effector, layout character [Add to Longdo]
電界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effect \Ef*fect"\, n. [L. effectus, fr. efficere, effectum, to
   effect; ex + facere to make: cf. F. effet, formerly also
   spelled effect. See {Fact}.]
   1. Execution; performance; realization; operation; as, the
    law goes into effect in May.
    [1913 Webster]
 
       That no compunctious visitings of nature
       Shake my fell purpose, nor keep peace between
       The effect and it.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Manifestation; expression; sign.
    [1913 Webster]
 
       All the large effects
       That troop with majesty.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In general: That which is produced by an agent or cause;
    the event which follows immediately from an antecedent,
    called the cause; result; consequence; outcome; fruit; as,
    the effect of luxury.
    [1913 Webster]
 
       The effect is the unfailing index of the amount of
       the cause.              --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   4. Impression left on the mind; sensation produced.
    [1913 Webster]
 
       Patchwork . . . introduced for oratorical effect.
                          --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
       The effect was heightened by the wild and lonely
       nature of the place.         --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   5. Power to produce results; efficiency; force; importance;
    account; as, to speak with effect.
    [1913 Webster]
 
   6. Consequence intended; purpose; meaning; general intent; --
    with to.
    [1913 Webster]
 
       They spake to her to that effect.   --2 Chron.
                          xxxiv. 22.
    [1913 Webster]
 
   7. The purport; the sum and substance. "The effect of his
    intent." --Chaucer.
 
   8. Reality; actual meaning; fact, as distinguished from mere
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       No other in effect than what it seems. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Goods; movables; personal estate; -- sometimes used to
    embrace real as well as personal property; as, the people
    escaped from the town with their effects.
    [1913 Webster]
 
   {For effect}, for an exaggerated impression or excitement.
 
   {In effect}, in fact; in substance. See 8, above.
 
   {Of no effect}, {Of none effect}, {To no effect}, or {Without
   effect}, destitute of results, validity, force, and the like;
    vain; fruitless. "Making the word of God of none effect
    through your tradition." --Mark vii. 13. "All my study be
    to no effect." --Shak.
 
   {To give effect to}, to make valid; to carry out in practice;
    to push to its results.
 
   {To take effect}, to become operative, to accomplish aims.
    --Shak.
 
   Syn: {Effect}, {Consequence}, {Result}.
 
   Usage: These words indicate things which arise out of some
      antecedent, or follow as a consequent. Effect, which
      may be regarded as the generic term, denotes that
      which springs directly from something which can
      properly be termed a cause. A consequence is more
      remote, not being strictly caused, nor yet a mere
      sequence, but following out of and following
      indirectly, or in the train of events, something on
      which it truly depends. A result is still more remote
      and variable, like the rebound of an elastic body
      which falls in very different directions. We may
      foresee the effects of a measure, may conjecture its
      consequences, but can rarely discover its final
      results.
      [1913 Webster]
 
         Resolving all events, with their effects
         And manifold results, into the will
         And arbitration wise of the Supreme. --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         Shun the bitter consequence, for know,
         The day thou eatest thereof, . . . thou shalt
         die.               --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effect \Ef*fect"\, v. t. [imp. & p. p. {Effected}; p. pr. & vb.
   n. {Effecting}.]
   1. To produce, as a cause or agent; to cause to be.
    [1913 Webster]
 
       So great a body such exploits to effect. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to pass; to execute; to enforce; to achieve; to
    accomplish.
    [1913 Webster]
 
       To effect that which the divine counsels had
       decreed.               --Bp. Hurd.
    [1913 Webster]
 
       They sailed away without effecting their purpose.
                          --Jowett (Th.
                          ).
 
   Syn: To accomplish; fulfill; achieve; complete; execute;
     perform; attain. See {Accomplish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effect
   n 1: a phenomenon that follows and is caused by some previous
      phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod
      was lengthwise"; "his decision had depressing consequences
      for business"; "he acted very wise after the event" [syn:
      {consequence}, {effect}, {outcome}, {result}, {event},
      {issue}, {upshot}]
   2: an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted
     to create an impression of success"; "she retained that bold
     effect in her reproductions of the original painting" [syn:
     {impression}, {effect}]
   3: an impression (especially one that is artificial or
     contrived); "he just did it for effect"
   4: the central meaning or theme of a speech or literary work
     [syn: {effect}, {essence}, {burden}, {core}, {gist}]
   5: (of a law) having legal validity; "the law is still in
     effect" [syn: {effect}, {force}]
   6: a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of
     sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
   v 1: produce; "The scientists set up a shock wave" [syn:
      {effect}, {effectuate}, {set up}]
   2: act so as to bring into existence; "effect a change"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 effect /ɛfɛkt/
  1. effect; impression
  2. effect
  3. impression
  4. conclusion; effect; result

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top