ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ineffectual

IH2 N AH0 F EH1 K CH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ineffectual-, *ineffectual*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ineffectual(adj) ซึ่งไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่มีประสิทธิผล, ซึ่งไม่มีประโยชน์, Syn. ineffective, unavailing, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality, ineffectualness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last year's student council, led by my opponent, was the most ineffectual in a generation.สภานักเรียนปีกลาย ซึ่งนำโดยคู่แข่งของผม เป็นสภาที่ไร้สมรรถภาพที่สุดของยุค Makeover (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้เรื่อง(v) ineffectually, Syn. ไม่สำเร็จ, Example: เด็กคนนี้สั่งให้ทำอะไรไม่ได้เรื่องทุกที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้ผล[rai phon] (v) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective
ไร้ผล[rai phon] (adj) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless  FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[rai prayōt] (adj) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless  FR: inutile ; inefficace ; vain

CMU English Pronouncing Dictionary
INEFFECTUAL IH2 N AH0 F EH1 K CH UW0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ineffectual (j) ˌɪnɪfˈɛktʃuəʳl (i2 n i f e1 k ch u@ l)
ineffectually (a) ˌɪnɪfˈɛktʃuəʳliː (i2 n i f e1 k ch u@ l ii)
ineffectuality (n) ˌɪnɪfˌɛktʃuˈælɪtiː (i2 n i f e2 k ch u a1 l i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ineffectual \In`ef*fec"tu*al\ (?; 135), a.
   Not producing the proper effect; without effect; inefficient;
   weak; useless; futile; unavailing; as, an ineffectual
   attempt; an ineffectual expedient. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      The peony root has been much commended, . . . and yet
      has been by many found ineffectual.   --Boyle.
 
   Syn: Inefficient; useless; inefficacious; vain; fruitless;
     unavailing; futile. See {Useless}, {Inefficacious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ineffectual
   adj 1: not producing an intended effect; "an ineffective
       teacher"; "ineffective legislation" [syn: {ineffective},
       {uneffective}, {ineffectual}] [ant: {effective},
       {effectual}, {efficacious}]
   2: producing no result or effect; "a futile effort"; "the
     therapy was ineffectual"; "an otiose undertaking"; "an
     unavailing attempt" [syn: {futile}, {ineffectual}, {otiose},
     {unavailing}]
   3: lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler";
     "like an unable phoenix in hot ashes" [syn: {ineffective},
     {ineffectual}, {unable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top