ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effective

IH0 F EH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effective-, *effective*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effective(adj) ได้ผลดี, See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล, Syn. efficient, productive, sufficient
effectively(adv) อย่างได้ผล, See also: อย่างมีผล, อย่างมีประสิทธิผล, Syn. capably, efficiently, productively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล, ไร้ประสิทธิภาพ, ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile, Ant. effective

English-Thai: Nontri Dictionary
effective(adj) มีประสิทธิภาพ, เป็นผล, ได้ผล, มีผลบังคับใช้
ineffective(adj) ไม่สามารถ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสิทธิภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effective addressเลขที่อยู่ยังผล, เลขที่อยู่ประสิทธิผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
effective dateวันเริ่มผลบังคับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective date of terminationวันถึงกำหนดสิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective doseขนาดให้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effective fecundabilityความสามารถมีบุตรถึงขั้นเกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
effective fertilityภาวะเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
effective instructionคำสั่งยังผล, คำสั่งประสิทธิผล [ มีความหมายเหมือนกับ actual instruction ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
effective lengthความยาวยังผล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
effective temperatureอุณหภูมิยังผล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective temperature differenceผลต่างอุณหภูมิยังผล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
effective forceeffective force, แรงประสิทธิผล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Effective half-lifeครึ่งชีวิตยังผล, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี และ กระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Effective multiplication factorตัวประกอบพหุคูณยังผล [นิวเคลียร์]
effective pressureeffective pressure, ความดันประสิทธิผล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Effective radiationการแผ่รังสีที่มีประ สิทธิผลสมดุลย์กัน [อุตุนิยมวิทยา]
effective rainfalleffective rainfall, ฝนใช้การได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Effective rate (of interest)อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง [การบัญชี]
Effective teachingการสอนที่มีประสิทธิภาพ [TU Subject Heading]
Effective, Maximumประสิทธิภาพสูงสุด [การแพทย์]
Effectivenessประสิทธิภาพทางทฤษฎี, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
effectiveness(n) ประสิทธิผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This order is effective immediately.คำสั่งนี้จะมีผลทันที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ Ghost in the Shell (1995)
Effective combat range 3.500 Meter.- ยิงระยะหวังผล 3, 500 เมตร The Jackal (1997)
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์ Seven Years in Tibet (1997)
Don't you think the greatest game artist ought to be punished for the most effective deforming of reality?คุณไม่คิดเหรอว่าศิลปินเกม ผู้ยิ่งใหญ่ควรถูกลงทัณฑ์ สำหรับผลกระทบต่อ รูปแบบที่บดเบี้ยวต่อความเป็นจริง eXistenZ (1999)
Severing the top of the spinal column or massive trauma to the brain... are the most effective methods.ตัดขาดข้อต่อเหนือกระดูกสันหลัง หรือทำให้สมองมันบาดเจ็บ วิธีหลังจะได้ผลมากที่สุด Resident Evil (2002)
Symbols are most effective when seen.- สัญลักษณ์จะใช้ได้ผลเมี่อได้เห็น The Scorpion King (2002)
It's a far more effective killing machine.เป็นเครื่องจักสังหารขั้นสุดยอด Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
As a public demonstration it wasn't very effective due to the fact that this is a very rural area two people and a dog and it's not a very big house which I think rather surprised them but then we sat down and talked to themถ้ามองในแง่ของการประท้วง มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร เพราะบ้านผมอยู่ในเขตชนบท มีคนอยู่แค่ 2 คนกับสุนัขตัวหนึ่ง The Corporation (2003)
Sometimes it surprises me how effective you can actually be.บางครั้งผมเองยังประหลาดใจว่าเราก็ทำได้เหมือนกัน หลังจากเราเอาชนะ แก็ป ได้ The Corporation (2003)
It's an effective one.มันได้ผล Æon Flux (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effectiveAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
effectiveAs of midnight tonight the contract becomes effective.
effectiveAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
effectiveCommercial television is an effective medium for advertising.
effectiveDaily exercise is effective in overcoming obesity.
effectiveDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
effectiveEffectively dealing with competition is an important part of life.
effectiveGirls wearing mini-skirts, walking or sitting, are very effective eye-openers.
effectiveHe could not take effective measures.
effectiveHis speech was an effective apology for the Government's policies.
effectiveHis suggestion was, effectively, an order.
effectiveHowever, the guarantee is not effective at all outside the fixed form.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีประสิทธิภาพ(adj) effective, See also: efficient, Example: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ(adv) effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
อิทธิบาท(n) Four Rddhippada, See also: effective means to attain successes, Example: เขารักที่จะสืบทอดเจตน์จำนงค์ของบิดาผู้เป็นบุรพาจารย์ของตนด้วยอำนาจของอิทธิบาท 4, Thai Definition: คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ชะงัด(adv) effectively, See also: certainly, surely, efficaciously, Syn. แน่, ได้จริง, Example: ยาสมุนไพรขนานนี้ใช้ได้ผลชะงัด
ได้การ(adv) effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: effective
ใช้ได้ผล[chai dāi phon] (v, exp) EN: be effective
ชะงัด[cha-ngat] (adj) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific  FR: efficace ; garanti ; adapté
ได้การ[dāikān] (v) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully
ได้ผล[dāi phon] (v, exp) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work  FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลดี[dāi phon dī] (adj) EN: effective
ได้เรื่อง[dāi reūang] (v) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective
อิทธิบาท[itthibāt] (n) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success  FR: base d'accomplissement [ f ] ; chemin vers le pouvoir [ m ]
คุ้มทุน[khumthun] (v, exp) EN: break even ; be cost-effective
ความมีประสิทธิภาพ[khwām mī prasitthiphāp] (n, exp) EN: efficiency ; effectiveness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EFFECTIVE IH0 F EH1 K T IH0 V
EFFECTIVE IY1 F EH0 K T IH0 V
EFFECTIVELY IH0 F EH1 K T IH0 V L IY0
EFFECTIVELY IY1 F EH0 K T IH0 V L IY0
EFFECTIVENESS IH0 F EH1 K T IH0 V N AH0 S
EFFECTIVENESS IY1 F EH0 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effective (j) ˈɪfˈɛktɪv (i1 f e1 k t i v)
effectively (a) ˈɪfˈɛktɪvliː (i1 f e1 k t i v l ii)
effectiveness (n) ˈɪfˈɛktɪvnəs (i1 f e1 k t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有效[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ,  ] effective; in effect; valid #701 [Add to Longdo]
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ,   /  ] effective (in some matter); involved (in some matter) #19,744 [Add to Longdo]
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ,  ] effectiveness of fertilizer #57,370 [Add to Longdo]
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ,  ] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity) [Add to Longdo]
有结果[yǒu jié guǒ, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ,    /   ] effective [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Effektivwert { m }effective value; mean [Add to Longdo]
Messbereich { m }effective range [Add to Longdo]
Nutzfläche { f }effective surface [Add to Longdo]
Wärmekapazität { f } | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity [Add to Longdo]
Wirkleistung { f }effective power [Add to Longdo]
effektiv { adj } | effektiver | am effektivsteneffective | more effective | most effective [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
効果[こうか, kouka] (n, adj-no) effect; effectiveness; efficacy; result; (P) #1,375 [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] (v5k, vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) { ling } to be conjugated; (P) #5,440 [Add to Longdo]
利き[きき, kiki] (n) work; efficacy; effective #5,711 [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
エフェクティブ[efekuteibu] (adj-na) effective [Add to Longdo]
コストエフェクティブ[kosutoefekuteibu] (n) { comp } cost effective [Add to Longdo]
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) { comp } effective status of a marked section [Add to Longdo]
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
緩手[かんしゅ, kanshu] (n) ineffective or wasted move (in Go or Shoji) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
実効転送速度[じっこうてんそうそくど, jikkoutensousokudo] effective transfer rate [Add to Longdo]
実効利用者ID[じっこうりようしゃID, jikkouriyousha ID] effective user ID [Add to Longdo]
有効[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid [Add to Longdo]
有効データ転送速度[ゆうこうデータてんそうそくど, yuukou de-ta tensousokudo] effective data transfer rate [Add to Longdo]
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]
実効長[じっこうちょう, jikkouchou] effective length [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effective \Ef*fect"ive\, n.
   1. That which produces a given effect; a cause. --Jer.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is capable of active service.
    [1913 Webster]
 
       He assembled his army -- 20,000 effectives -- at
       Corinth.               --W. P.
                          Johnston.
    [1913 Webster]
 
   3. [F. effectif real, effective, real amount.] (Com.) Specie
    or coin, as distinguished from paper currency; -- a term
    used in many parts of Europe. --Simmonds.
    [1913 Webster]
 
   4. The serviceable soldiers in a country; an army or any
    military body, collectively; as, France's effective.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effective \Ef*fect"ive\, a. [L. effectivus: cf. F. effectif.]
   Having the power to produce an effect or effects; producing a
   decided or decisive effect; efficient; serviceable;
   operative; as, an effective force, remedy, speech; the
   effective men in a regiment.
   [1913 Webster]
 
      They are not effective of anything, nor leave no work
      behind them.               --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Whosoever is an effective, real cause of doing his
      heighbor wrong, is criminal.       --Jer. Taylor.
 
   Syn: Efficient; forcible; active; powerful; energetic;
     competent. See {Effectual}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effective
   adj 1: producing or capable of producing an intended result or
       having a striking effect; "an air-cooled motor was more
       effective than a witch's broomstick for rapid long-
       distance transportation"-LewisMumford; "effective
       teaching methods"; "effective steps toward peace"; "made
       an effective entrance"; "his complaint proved to be
       effectual in bringing action"; "an efficacious law" [syn:
       {effective}, {effectual}, {efficacious}] [ant:
       {ineffective}, {ineffectual}, {uneffective}]
   2: able to accomplish a purpose; functioning effectively;
     "people who will do nothing unless they get something out of
     it for themselves are often highly effective
     persons..."-G.B.Shaw; "effective personnel"; "an efficient
     secretary"; "the efficient cause of the revolution" [syn:
     {effective}, {efficient}]
   3: works well as a means or remedy; "an effective reprimand"; "a
     lotion that is effective in cases of prickly heat"
   4: exerting force or influence; "the law is effective
     immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is
     already in effect (or in force)" [syn: {effective}, {good},
     {in effect(p)}, {in force(p)}]
   5: existing in fact; not theoretical; real; "a decline in the
     effective demand"; "confused increased equipment and
     expenditure with the quantity of effective work done"
   6: ready for service; "the fort was held by about 100 effective
     soldiers"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top