ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ineffective

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ineffective-, *ineffective*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ineffective(adj) ซึ่งใช้การไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถทำได้, ซึ่งไม่ได้ผล, หมดอายุ, Syn. ineffectual, incompetent, impractical, Ant. productive, efficient, capable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล, ไร้ประสิทธิภาพ, ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile, Ant. effective

English-Thai: Nontri Dictionary
ineffective(adj) ไม่สามารถ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสิทธิภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ineffective contractสัญญาที่ไม่เกิดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
GA series serum 391 compound 6, ineffective on humans.ชุดทดสอบ GA391 สารประกอบ 6 ใช้ไม่ได้ผลกับมนุษย์ I Am Legend (2007)
Their government is as corrupt and ineffective as ours.นอกจากนี้รัฐบาลก็โกงกิน และไร้ความสามารถ Sherlock Holmes (2009)
FYI, my noise-canceling headphones proved ineffective last night.รู้ไว้ด้วย หูฟังเก็บเสียงใช้ไม่ได้ผลเมื่อคืนนี้ The Lunar Excitation (2010)
They're being singularly ineffective in this instance.พวกเขาใช้ไม่ได้กับเรื่องนี้น่ะสิ An Innocent Man (2012)
In the wake of the Sydney incident which showed the ineffective nature of the Wall of Life program, many are questioning the government's motives and wondering why the Jaeger program has been discontinued.หลังเหตุการณ์โจมตีที่ซิดนีย์ แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของ โครงการกำแพงแห่งชีวิต หลายคนตั้งคำถามต่อแรงจูงใจของรัฐบาล Pacific Rim (2013)
It's an antiquated treatment, but some hemophiliacs can inject plasma into their wounds, kick-starting the clotting process that's ineffective in their own systems.เป็นการรักษาแบบสมัยเก่า แต่ผู้ป่วยบางคน สามารถฉีดพลาสม่าเข้าไปที่แผล ทำให้เกิดการสร้างเกร็ดเลือด โดยไม่มีผลกระทบกับระบบเลือดด้วย Magnum Opus (2013)
Such an ineffective projectile.เหมือนว่าอาวุธนี้ไม่ไร้ประสิทธิภาพ League of Assassins (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้ผล(adv) ineffectively, See also: inefficiently, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล, Example: ยาฆ่าเห็บที่ซื้อมาใช้ไม่ได้ผลเลย มันก็ยังมีอยู่มากเหมือนเดิม, Thai Definition: อย่างไม่ประสบผลตามที่ตั้งใจไว้, อย่างไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ผล[mai dāi phon] (v, exp) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work  FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่ได้ผล[mai dāi phon] (adj) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless
ไม่มีผล[mai mī phon] (v, exp) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect  FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
โมฆะ[mōkha] (adj) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective  FR: caduc ; nul et non avenu
ไร้ผล[rai phon] (v) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective
ไร้ผล[rai phon] (adj) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless  FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[rai prayōt] (adj) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless  FR: inutile ; inefficace ; vain

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ineffective
ineffectiveness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ineffective
ineffectively
ineffectiveness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwirksam; wirkungslos; erfolglos { adj } | unwirksamer; wirkungsloser; erfolgloser | am unwirksamsten; am wirkungslosesten; am erfolglosestenineffective | more ineffective | most ineffective [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩手[かんしゅ, kanshu] (n) ineffective or wasted move (in Go or Shoji) [Add to Longdo]
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ineffective \In`ef*fect"ive\, a. [Pref. in- not + effective: cf.
   F. ineffectif.]
   Not effective; not having the desired effect; ineffectual;
   futile; inefficient; useless; as, an ineffective appeal; an
   ineffective herbal remedy.
   [1913 Webster +PJC]
 
      The word of God, without the spirit, [is] a dead and
      ineffective letter.           --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ineffective
   adj 1: not producing an intended effect; "an ineffective
       teacher"; "ineffective legislation" [syn: {ineffective},
       {uneffective}, {ineffectual}] [ant: {effective},
       {effectual}, {efficacious}]
   2: lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler";
     "like an unable phoenix in hot ashes" [syn: {ineffective},
     {ineffectual}, {unable}]
   3: lacking the ability or skill to perform effectively;
     inadequate; "an ineffective administration"; "inefficient
     workers" [syn: {ineffective}, {inefficient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top