Search result for

successfully

(39 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -successfully-, *successfully*, successful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
successfully[ADV] อย่างประสบผลสำเร็จ, See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ, Syn. favourably, prosperously, victoriously

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I threw a bottle into the mirror, which successfully conveyed my message.ผมเลยกว้างขวดไปที่กระจกเงา Birthmarks (2008)
He makes others think his mother is a joke. What can he be doing successfully?เขาทำให้ คนอื่นคิดว่า แม่ของเขาเป็นเรื่องตลก แล้ว เขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร? Episode #1.7 (2008)
Power successfully rerouted.* พลังงานกลับคืนมา * WarGames: The Dead Code (2008)
Well, if you recall, I successfully negotiatedเอาล่ะ ถ้าท่้านจำได้ ผมต่อรอง Safe and Sound (2008)
We have no way of confirming if he successfully completed his operation.เราไม่รู้ว่า เขาทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่า Greatness Achieved (2008)
- It's not that you must think, that people of good birth and successfully, flirts off potential, could be.ที่จะคิดว่าผู้คนที่มีชนชั้นและประสบความสำเร็จ จะเพิ่มศักยภาพได้ในชีวิตจริง จริงไหม Drag Me to Hell (2009)
This is the largest operation that MNU has ever undertaken, and we believe that it is going to be undertaken successfully.นี่คือมาตรการที่ใหญ่โต ที่ MNU ได้เคยทำมา และเราเชื่อมั่นว่า มันจะดำเนินไปจนประสบความสำเร็จ District 9 (2009)
He was the only human who had ever... successfully been combined with alien genetics and remained alive.เขาเป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นทีประสบ ... ผลสำเร็จในการที่ยีนส์สามารถรวมตัวกับเอเลี่ยน และเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ District 9 (2009)
How can ordinary people hide the truth of their feelings so successfully?คนปกติจะทำอย่างไร เพื่อหลบซ่อนความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองได้อย่างแนบเนียน Rose's Turn (2009)
Clone troopers, under the command of the Jedi, have successfully invaded the Separatist-occupied world of Ryloth.เหล่าโคลนทรูปเปอร์ ภายใต้การบัญชาการของเจได ประสบความสำเร็จในการบุกรุกดาวไรลอธ ที่ถูกยึดครองโดยพวกแบ่งแยก Liberty on Ryloth (2009)
She has to believe that she's successfully summoned forthหล่อนต้องเชื่ือว่า ตัวเองประสบความสำเร็จในการเรียก Frenzy (2009)
I believe you can do this successfully.ผมเชื่อว่าคุณสามารถทำได้ Invest in Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
successfullyFew governments can manage the economy successfully.
successfullyHe managed to find a new job successfully.
successfullyHe successfully passed the exam.
successfullyIf a player hit the tree with the ball, it meant that the crops would grow successfully.
successfullyMr Smith carried out the plan successfully.
successfullySuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
successfullyThe new car underwent its tests successfully.
successfullyTo reduce misunderstandings we should learn the techniques for communicating successfully.
successfullyWe carried out our mission successfully.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller   FR: conquérir le marché

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCESSFULLY    S AH0 K S EH1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
successfully    (a) (s @1 k s e1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
遣り熟す;遣りこなす[やりこなす, yarikonasu] (v5s,vt) (uk) to manage (to do successfully); to get through [Add to Longdo]
旨々;旨旨[うまうま, umauma] (adv-to) successfully; nicely [Add to Longdo]
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously [Add to Longdo]
旨くやる;巧くやる;甘くやる(iK)[うまくやる, umakuyaru] (exp,v5r) (uk) to manage something successfully; to be successful [Add to Longdo]
首尾よく;首尾良く[しゅびよく, shubiyoku] (adv) successfully; with success [Add to Longdo]
脱北[だっぽく, dappoku] (n) successfully fleeing from North Korea [Add to Longdo]
脱北者[だっぽくしゃ, dappokusha] (n) people who have successfully fled from North Korea; North Korean defectors [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, ] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Successful \Suc*cess"ful\, a.
   Resulting in success; assuring, or promotive of, success;
   accomplishing what was proposed; having the desired effect;
   hence, prosperous; fortunate; happy; as, a successful use of
   medicine; a successful experiment; a successful enterprise.
   [1913 Webster]
 
      Welcome, nephews, from successful wars. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Happy; prosperous; fortunate; auspicious; lucky. See
     {Fortunate}.
     [1913 Webster] -- {Suc*cess"ful*ly}, adv. --
     {Suc*cess"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 successfully
   adv 1: with success; in a successful manner; "she performed the
       surgery successfully" [ant: {unsuccessfully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top