ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

結果

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -結果-, *結果*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结果[jiē guǒ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄛˇ, / ] to bear fruit #257 [Add to Longdo]
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch #257 [Add to Longdo]
不结果[bù jié guǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] fruitless [Add to Longdo]
搜索结果[sōu suǒ jié guǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] search result [Add to Longdo]
有结果[yǒu jié guǒ, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] effective [Add to Longdo]
测验结果[cè yàn jié guǒ, ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] test result [Add to Longdo]
统计结果[tǒng jì jié guǒ, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] statistical results [Add to Longdo]
调查结果[diào chá jié guǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / 調] results (of an investigation, poll) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
結果[けっか, kekka] (n) ผลลัพธ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
結果[けっか, kekka] TH: ผล  EN: result

Japanese-English: EDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] (n-adv, n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n, vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) #317 [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] (n) { comp } resultant identifier [Add to Longdo]
結果オーライ[けっかオーライ, kekka o-rai] (exp) (See オーライ) (turned out) all right in the end [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] (n) { comp } extended result output function [Add to Longdo]
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability [Add to Longdo]
結果[けっかてき, kekkateki] (adj-na) concerning the result (as opposed to the means used to achieve this result or the original goal) [Add to Longdo]
結果発表[けっかはっぴょう, kekkahappyou] (n) publication of results; announcement of results [Add to Longdo]
結果文書型[けっかぶんしょがた, kekkabunshogata] (n) { comp } result document type (of a link) [Add to Longdo]
結果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] (n) { comp } result element type (of a link) [Add to Longdo]
結果[けっかろん, kekkaron] (n) hindsight-based opinion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The results will be back in a week.1週間以内に検査の結果が出ます。
The success resulted from your efforts.あなたが成功したのは努力の結果だ。
I have no intention of telling you the result.あなたに結果を言うつもりはありません。
You've got to answer for the outcome.あなたはその結果に責任をおわなければならない。
Are you satisfied with the result?あなたはその結果に満足していますか。
What results do you anticipate?あなたはどんな結果を予想していますか。
Every cause produces more than one effect.あらゆる原因は一つ以上の結果をもたらす。
Taking everything into consideration, the result is better than I expected.あらゆる事を考慮に入れれば、結果は私の期待以上だ。
A study reports that 53, 000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.ある研究の報告によれば、間接喫煙の結果53、000のアメリカ人が毎年死亡しているそうだ。
I'm looking forward to good news.いい結果、期待してるからな。
At any rate he was satisfied with the results.いずれにしても彼は結果に満足していた。
A slip of the tongue often brings about unexpected results.うっかり口を滑らせると思わぬ結果を招くことが多い。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll summarise our findings.[JP] 結果をまとめてみましょう And Then There Were None (1945)
And you've seen the result.[JP] 結果はごらんのとおりです And Then There Were None (1945)
Neatness is always the result of deliberate planning.[CN] 乾淨俐落一向是周詳計劃的結果 North by Northwest (1959)
Well, now we know where we are.[JP] 結果はこうだ 12 Angry Men (1957)
- No, next result doesn't come in for half an hour.[JP] いいよ レース結果はまだだ D.O.A. (1949)
I feared the worst, I feared losing you.[CN] 我害怕最壞的結果 我擔心失去你 Les Visiteurs du Soir (1942)
You gave them power to do as they please.[CN] 你們選他們就是這樣的結果 你們給了他們患意妄為的權利 Hands Over the City (1963)
Check, good.[JP] 結果良好 Forbidden Planet (1956)
That you continue punishing you unceasingly.[JP] その結果 自を罰し続ける Scarlet Street (1945)
- What did your scientific tests show?[JP] - 実験結果は? He Walked by Night (1948)
He's got me and all he asks for is 30 grand.[CN] 他有我的把柄 結果只要三萬 Ride the Pink Horse (1947)
This election is the clear result of a political alliance between the centre and the right, involving men who were just yesterday under investigation, an investigation demanded and supported by the very same centre.[CN] 這次選舉是一場政治聯合的結果 是中間派和右派的聯合 一個昨天還在接受調查的人也參與其中 Hands Over the City (1963)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] result [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
結果文書型[けっかぶんしょがた, kekkabunshogata] result document type (of a link) [Add to Longdo]
結果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] result element type (of a link) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] Ergebnis, Folge, Resultat [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top