ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

結果

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -結果-, *結果*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结果[jiē guǒ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄛˇ, / ] to bear fruit, #257 [Add to Longdo]
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch, #257 [Add to Longdo]
不结果[bù jié guǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] fruitless [Add to Longdo]
搜索结果[sōu suǒ jié guǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] search result [Add to Longdo]
有结果[yǒu jié guǒ, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] effective [Add to Longdo]
测验结果[cè yàn jié guǒ, ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] test result [Add to Longdo]
统计结果[tǒng jì jié guǒ, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] statistical results [Add to Longdo]
调查结果[diào chá jié guǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / 調] results (of an investigation, poll) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
結果[けっか, kekka] (n) ผลลัพธ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結果[けっか, kekka] Thai: ผล English: result

Japanese-English: EDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] (n-adv,n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n,vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] (n) {comp} resultant identifier [Add to Longdo]
結果オーライ[けっかオーライ, kekka o-rai] (exp) (See オーライ) (turned out) all right in the end [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] (n) {comp} extended result output function [Add to Longdo]
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability [Add to Longdo]
結果[けっかてき, kekkateki] (adj-na) concerning the result (as opposed to the means used to achieve this result or the original goal) [Add to Longdo]
結果発表[けっかはっぴょう, kekkahappyou] (n) publication of results; announcement of results [Add to Longdo]
結果文書型[けっかぶんしょがた, kekkabunshogata] (n) {comp} result document type (of a link) [Add to Longdo]
結果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] (n) {comp} result element type (of a link) [Add to Longdo]
結果[けっかろん, kekkaron] (n) hindsight-based opinion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The results will be back in a week.1週間以内に検査の結果が出ます。
The success resulted from your efforts.あなたが成功したのは努力の結果だ。
I have no intention of telling you the result.あなたに結果を言うつもりはありません。
You've got to answer for the outcome.あなたはその結果に責任をおわなければならない。
Are you satisfied with the result?あなたはその結果に満足していますか。
What results do you anticipate?あなたはどんな結果を予想していますか。
Every cause produces more than one effect.あらゆる原因は一つ以上の結果をもたらす。
Taking everything into consideration, the result is better than I expected.あらゆる事を考慮に入れれば、結果は私の期待以上だ。
A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.ある研究の報告によれば、間接喫煙の結果53、000のアメリカ人が毎年死亡しているそうだ。
I'm looking forward to good news.いい結果、期待してるからな。
At any rate he was satisfied with the results.いずれにしても彼は結果に満足していた。
A slip of the tongue often brings about unexpected results.うっかり口を滑らせると思わぬ結果を招くことが多い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's only one possible outcome for all of this, and we both know what that is.[JA] 可能なのは1つだけです このすべての結果, 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I don't expect you to forgive what I've done, but you have to understand the consequences here.[JA] 私はあなたに期待していない 私がやったことを許して、 しかし、あなたは理解する必要があります ここの結果 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Challenge me again, this conversation will end differently. You understand?[CN] 再惹我一次 結果就不是這樣了 明白嗎 We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Well, maybe if you had let Dean use force on Connor instead of sending him in on a suicide mission...[CN] 誰讓你叫他去賣萌送死 用上點武力或許就不會是這結果 We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
But he didn't.[CN] 結果他沒有 Life of Pi (2012)
We all know how well that turned out.[CN] 我們都知道最后那是什么結果 Monstrous Ball (2012)
And then, for me to... not lose sight of that, lets me know that I appreciate the work I did.[JA] 俺が頑張った結果だ 努力してきた成果なんだよ CounterPunch (2017)
Yeah, well, turns out this particular john is our shooter.[CN] 結果這位特殊的嫖客就是我們槍擊犯 Dreams Deferred (2012)
This outcome confirms what we've been saying all along about this and other predatory prosecutions.[JA] この結果で今までの強引な 起訴について 私たちが訴えてきたことが 証明できている A Flash of Light (2017)
It was all supposed to happen the way that it did.[JA] こういう結果になっただろう CounterPunch (2017)
Enough justice had been done.[CN] 這已經是很正義的結果 Lincoln (2012)
And don't get mad, but then he lost her.[CN] 先別發火 結果是 他弄丟了她 We All Go a Little Mad Sometimes (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] result [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
結果文書型[けっかぶんしょがた, kekkabunshogata] result document type (of a link) [Add to Longdo]
結果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] result element type (of a link) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] Ergebnis, Folge, Resultat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top