ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effects

IH0 F EH1 K T S   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effects-, *effects*, effect
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectsทรัพย์สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effects of drought onผลกระทบของสภาพแล้ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effects (n ) สินค้า, สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินส่วนตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The promotional effects of Nanaka Hiraki were fabulous.ผลจากการใช้เรื่องของฮิรากิ นานากะ ช่วยโฆษณานั้นไปได้สวยมาก Ready (2017)
The promotional effects of Nanaka Hiraki were fantastic.ผลจากการใช้เรื่องของฮิรากิ นานากะ ช่วยโฆษณานั้นไปได้สวยมาก Reason (2017)
What, special effects puppets?- พวกหุ่นเชิดเทคนิคพิเศษนี่เหรอ Close Encounters (2017)
And the truth of the matter is there are negative effects of condoms.และความจริงก็คือ ถุงยางนั้นมีผลด้านลบ After Porn Ends 2 (2017)
You can see the effects of the serum are wearing off.นายก็เห็นผลเซรุ่มกำลังจะเสื่อม Logan (2017)
I've heard of the effects of dark magic... but I've never before seen it with my own eyes!ข้าเคยได้ยินอิทธิฤทธิ์ของมนต์ดำ แต่เพิ่งเคยเห็นกับตาก็วันนี้ Beauty and the Beast (2017)
He's suffering the effects of a head wound.ศีรษะเขาบาดเจ็บ สมองกระทบกระเทือน Inferno (2016)
Marcus created the T-virus to save her, but the effects didn't last.มาร์คัสคิดค้นทีไวรัสเพื่อช่วยเธอ แต่ผลของมันไม่อยู่ยาว Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Yeah, I've seen similar side effects before.ใช่ ฉันเคยเห็นคนที่โดนผลคล้าย ๆ กัน Deadpool (2016)
When I was cautioning Laurel about the effects of the pit,ตอนที่พ่อเตือนลอเรลเรื่อง ผลกระทบจากบ่อ Restoration (2015)
There were some side effects to him getting his Grimm back.มันมีผลข้างเคียงบางอย่าง/ตอนที่เขาเปลี่ยนมาเป็นกริมม์อีกครั้งน่ะ Cry Havoc (2015)
It counteracts the effects of antipsychotic drugs.มันลดผลกระทบจาก ยาต้านจิตเวช Jehoshaphat (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effects67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
effectsFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
effectsFirst they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).
effectsHe's suffering from the effects of overwork.
effectsI like the Terminator films because the special effects are fantastic.
effectsIndeed, in some parts of the world we can see the effects already.
effectsIt has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.
effectsIt produced strange visual effects.
effectsShe seems to devote all her effects to her career.
effectsShort-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.
effectsSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.
effectsSome people argue that technology has negative effects.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ของส่วนตัว[n. exp.] (khøng suantūa) EN: personal effects   FR: effets personnels [mpl]
ควันหลง[n.] (khwanlong) EN: consequence ; aftermath ; after effects   FR: conséquence [f]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: things ; effects ; belongings   FR: choses [mpl] ; affaires [fpl] ; effets [mpl]
ทรัพย์สินส่วนตัว[n. exp.] (sapsin suantūa) EN: personal effects ; private property   

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFECTS    IH0 F EH1 K T S
EFFECTS    IH0 F EH1 K S
EFFECTS(2)    IY1 F EH0 K T S
EFFECTS(3)    IY1 F EH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effects    (v) ˈɪfˈɛkts (i1 f e1 k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegseinwirkung {f}effects of war; aftermath of war [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェクツ[, efekutsu] (n) effects [Add to Longdo]
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
サウンドエフェクト[, saundoefekuto] (n) sound effects [Add to Longdo]
プレスコ[, puresuko] (n) (abbr) prescoring (recording the music or sound effects before filming a scene) [Add to Longdo]
飲酒の害[いんしゅのがい, inshunogai] (n) ill effects of drinking [Add to Longdo]
音響効果[おんきょうこうか, onkyoukouka] (n) (1) sound effects; (2) acoustics [Add to Longdo]
業果[ごうか, gouka] (n) effects of karma [Add to Longdo]
業報[ごうほう, gouhou] (n) karma effects; fate; inevitable retribution [Add to Longdo]
携帯品[けいたいひん, keitaihin] (n) personal effects; hand baggage [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effects
   n 1: property of a personal character that is portable but not
      used in business; "she left some of her personal effects in
      the house"; "I watched over their effects until they
      returned" [syn: {effects}, {personal effects}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top