Search result for

ได้ผล

(50 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้ผล-, *ได้ผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้ผล[V] be effective, See also: work, Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, รุ่งเรือง, ได้ผลสำเร็จ, Example: ยาของหมอได้ผลเสมอ
ได้ผลสำเร็จ[V] succeed, See also: work, be successful, be fruitful, Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ, Ant. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ, Example: แผนการนี้ได้ผลสำเร็จตามที่พวกเราคิดไว้แต่แรก, Thai definition: สามารถทำสิ่งที่ปรารถนาไว้ลุล่วงไปได้ด้วยดี, ได้ผลสมประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just mixed metaphors, didn't i? Yeah, but it kind of worked.ฉันแค่เปรียบเทียบนะ ใช่ไหม แต่มันก็ได้ผลนะ Chuck in Real Life (2008)
He wasn't just acting like it didn't work?เขาไม่ได้แกล้งทำว่ามันไม่ได้ผลเหรอ Pret-a-Poor-J (2008)
That's the only way it's gonna work.- มันถึงจะได้ผล There Might be Blood (2008)
Nate and I tried. It didn't work. End of story.--เนทกับฉัน พยายามแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้ผล จบข่าว There Might be Blood (2008)
It's not working.มันไม่ได้ผล Odyssey (2008)
I need full blood work done ASAP.ผมอยากได้ผลเลือดทันที Dead Space: Downfall (2008)
And wishing never works.และหวังว่าไม่เคยได้ผล Not Cancer (2008)
I guess it's working.ฉันคิดว่ามันได้ผล Not Cancer (2008)
That's not the way it works. You have a way of thinking about things.นั่นไม่ใช่ทางที่จะได้ผล คุณมีทางที่จะคิดเอง Not Cancer (2008)
Chemo worked because cells are basically tumors.คีโมได้ผลเพราะว่า เซลเหมือนเนื้องอกธรรมดา Not Cancer (2008)
Good news-- The test is working.ข่าวดี การทดสอบได้ผล Adverse Events (2008)
[Beep] didn't work.ไม่ได้ผล Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลดี[adj.] (dāi phon dī) EN: effective   
ได้ผลประโยชน์[adj.] (dāi phonprayōt) FR: lucratif
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsamret) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful   

English-Thai: Longdo Dictionary
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitalize[VI] ได้ผลประโยชน์, Syn. gain, benefit, profit
capitalize on[PHRV] ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก, See also: ได้ผลประโยชน์จาก
effective[ADJ] ได้ผลดี, See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล, Syn. efficient, productive, sufficient
effectual[ADJ] ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ, See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้, Syn. efficient, qualified
hammer out[PHRV] พูดคุยในรายละเอียดและตัดสินใจได้, See also: ได้ผลสรุป, ได้คำตอบ
return[VT] ให้ผล, See also: ได้ผลกำไร, Syn. earn, yield profit
successfully[ADV] อย่างประสบผลสำเร็จ, See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ, Syn. favourably, prosperously, victoriously
sack up[PHRV] ได้กำไร, See also: ได้ผลประโยชน์
underplay[VI] ได้ผลไม่เต็มที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(vi,vt) ได้ผล,มีส่วนช่วย,เป็นประโยชน์
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
effective(adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
efficacious(adj) เป็นผลดี,ประสิทธิภาพดี,ได้ผลชะงัด
efficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความสามารถ,ประสิทธิผล,ความได้ผล
efficient(adj) สามารถ,ซึ่งมีประสิทธิภาพ,ซึ่งได้ผลต่อ
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
harvest(vt) เก็บเกี่ยว,เกี่ยวข้าว,เก็บผล,ได้ผล
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
work (vi) ได้ผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top