Search result for

ผลลัพธ์

(57 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลลัพธ์-, *ผลลัพธ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลลัพธ์[N] result, Syn. ผลสรุป, ผล, Example: ผลลัพธ์ของสองบวกสามเท่ากับห้า, Thai definition: จํานวนที่ได้จากการคํานวณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลลัพธ์น. จำนวนที่ได้จากการคำนวณ เช่น ถอดกรณฑ์ที่ ๒ ของ ๔๙ ได้ผลลัพธ์เป็น ๗, ผล ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resultผลลัพธ์, ผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
informationสารสนเทศ, ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And besides,I think the end result was worth it.ฉันยังคิดว่าผลลัพธ์มันคุ้มค่าออกนะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Lord Sidious demands more dramatic results, more dead Jedi.ลอร์ดซีเดียสต้องการผลลัพธ์ ที่เร้าอารมณ์มากกว่านี้ เจไดที่ตายมากกว่านี้ Lair of Grievous (2008)
You did not like the outcome.พวกเจ้าไม่ค่อยพอใจกับผลลัพธ์สักเท่าไรนี่ Le Morte d'Arthur (2008)
Are you certain of these results?คุณแน่ใจกับผลลัพธ์เหล่านี้มั้ย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So produce results.เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตอบกลับมา Episode #1.8 (2008)
Red phosphorus in the presence of moisture and accelerated by heat yields phosphorus hydride.ความดันธาตุฟอสฟอรัส ความเปียกชื้นและด้วยความร้อนสูง ผลลัพธ์ฟอสฟอรัสไฮไดรด์ Pilot (2008)
Any effort to contact her or warn anybody about this will have the same result, do you understand?ถ้าคุณพยายามที่จะติดต่อเธอ หรือจะเตือนคนอื่นๆเรื่องนี้นะ จะทำให้เกิดผลลัพธ์เดียวกัน คุณเข้าใจมั๊ย? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I was wondering if we could do something where I could start working with you more- not just doing my sessions where I'm getting a piece of them, but something where I could help you train the trainersเพราะถ้าผลลัพธ์ ออกมาผิดคาดล่ะก็ สมาชิกหายเรียบ คือผมอยากปรึกษา เรื่องอยากทำงานให้คุณเพิ่ม The Girlfriend Experience (2009)
Which resulted in some strange behavior.ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นพฤติกรรมที่แปลก ๆ Crime Doesn't Pay (2009)
Lie and cheat all you want with others. Do so with me and expect consequences!โกหกพกลมเวลาต้องการของจากใคร ลองทำงั้นกะฉันแล้วดูผลลัพธ์ Nowhere Boy (2009)
They say that it's not over till the fat lady sings.เค้ามักกล่าวว่า ผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน หากเกมยังไม่สิ้นสุด You've Got Yale! (2009)
About the repercussions of what you're doing.เกี่ยวกับผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทำ You've Got Yale! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลลัพธ์[n.] (phonlap) EN: quotient ; result   FR: résultat [m] ; total [m]
ผลลัพธ์[n.] (phonlap) EN: product ; outcome ; output   
ผลลัพธ์ที่ตามมา[n. exp.] (phonlap thī tām mā) EN: consequences   
ผลลัพธ์สมบูรณ์[n. exp.] (phonlap sombūn) EN: absolute outcome   

English-Thai: Longdo Dictionary
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequence[N] ผล, See also: ผลลัพธ์, ผลสรุป, Syn. effect, outcome
event[N] ผลลัพธ์ (คำโบราณ), See also: ผลที่ได้, ผล, Syn. consequence, outcome, result
eventuate[VI] ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ), See also: (ผล) ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย, Syn. result
fate[N] ผลลัพธ์, See also: ผลสุดท้าย
fruit[N] ผลลัพธ์, Syn. outcome, result
upshot of[IDM] ผลลัพธ์, See also: ผล, ผลที่ออกมาของบางสิ่ง
outcome[N] ผล, See also: ผลลัพธ์, สิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง, Syn. result, consequence
quotient[N] ผลลัพธ์ของการหาร, See also: ผลหาร, Syn. outcome, remainder, computation
result[N] ผลลัพธ์, See also: ผลตอบ, ผลที่ตามมา, Syn. effect, outcome
sequent[N] ผลลัพธ์ (คำทางการ), See also: ผล, ผลที่ตามมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
answer(อาน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
consequence(คอน'ซะเควินซฺ) n. ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง,ความสำคัญ -Phr. (in consequence ผลก็คือ), Syn. result,effect ###A. antecedent,cause
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
edp(อีดีพี) ย่อมาจาก electronic data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว แล้วแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
electronic data processinการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า EDP (อ่านว่า อีดีพี) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
consequence(n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ
consequent(adj) เป็นผลลัพธ์,เป็นผลเนื่องมาจาก
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
illative(adj) ที่เป็นผลลัพธ์,เกี่ยวกับการสรุป
issue(n) การออกไป,ปัญหา,ผลลัพธ์,ผลประโยชน์,การส่งออกไป,รุ่น,ชุด,ฉบับ
outcome(n) ผลลัพธ์,ผลสุดท้าย,ทางออก
output(n) ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล
outturn(n) ผลลัพธ์,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
結果[けっか, kekka] (n) ผลลัพธ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Ergebnis(n) |das, pl. Ergebnisse| ผลลัพธ์, See also: das Resultat
Resultat(n) |das, pl. Resultate| ผลลัพธ์, See also: das Ergebnis
Wert(n) |der, pl. Werte| ค่าหรือผลลัพธ์ที่มาจากการวัดต่างๆ เช่น Der Luftdruck erreicht abends Werte um 780 Torr.
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่ยังไม่แน่นอน, ที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินใจ เช่น Die Ergebnisse sind noch zweifelhaft. ผลลัพธ์นี้ยังเป็นที่ไม่แน่นอน
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top