ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efficient

IH0 F IH1 SH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efficient-, *efficient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
efficient(adj) ซึ่งมีประสิทธิภาพ, See also: ที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก, Syn. competent, productive, proficient
efficiently(adv) อย่างมีประสิทธิภาพ, See also: อย่างได้ผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ, มีผลต่อ, ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
inefficient(อินอิฟิช'เชินทฺ) adj. ไม่มีประสิทธิภาพ, ไร้สมรรถภาพ.

English-Thai: Nontri Dictionary
efficient(adj) สามารถ, ซึ่งมีประสิทธิภาพ, ซึ่งได้ผลต่อ
coefficient(n) ค่าคงที่, ตัวเลข, ตัวคูณ, อัตรา
inefficient(adj) ไร้สมรรถภาพ, ไม่มีประสิทธิภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
efficient causeสัมฤทธิเหตุ, สัมฤทธิปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
efficient causeต้นเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But rest assured, this will be the sixth time we have destroyed it and we have become exceedingly efficient at it.แต่วางใจเถอะ เพราะนี่คือครั้งที่ 6 แล้วที่เราจะทำลายมัน ซึ่งเราก็ทำได้อย่างสบายๆมาตลอดด้วย The Matrix Reloaded (2003)
Each one is designed in a very efficient way to accomplish particular objectives.ต่างก็ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของตน The Corporation (2003)
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ The Corporation (2003)
The elevator's by far the most efficient way to get around the factory.ลิฟต์นี่เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเที่ยวชมโรงงาน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect Episode #1.1 (2006)
Be an elusive target and an efficient hunter.ทำตัวเป็นเป้าโฉบเฉี่ยวฉวัดเฉวียน เป็นพรานล่ามือฉมัง Flyboys (2006)
Now the auto companies have sued california to prevent this law from taking effect because, as they point out, 1 1 years from now this would mean that california would have to have cars for sale that are as efficient 1 1 years from nowตอนนี้บริษัทรถยนต์ได้ฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อไม่ให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ในอีก 11 ปีต่อจากนี้ ตามที่พวกเขาบอก An Inconvenient Truth (2006)
If we use more efficient electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere.ถ้าหากเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้มากขนาดนี้ An Inconvenient Truth (2006)
It's more efficient that way.เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น Transporter 3 (2008)
There is a better, more efficient way.บนเส้นทางนี้ มันทำได้มากกว่าการฆ่า Saw V (2008)
Most efficient killing machine ever invented.หุ่นยนต์สังหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยถูกสร้างมา Self Made Man (2008)
That's a remarkably efficient use of resources.นี่เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพพิเศษมาก New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
efficientAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
efficientCan you guess which cooler is the most efficient?
efficientEfficient machinery replaced manual labor.
efficientHe doesn't strike me as efficient.
efficientI hope I am very efficient.
efficientIt is hard to imagine a more efficient way of catching food.
efficientMy father wants an efficient assistant to help him.
efficientShe is an efficient and reliable assistant.
efficientShe is very efficient in the secretarial work.
efficientThe Japanese telephone system is highly efficient.
efficientThe new secretary doesn't strike me as efficient.
efficientThe office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมีประสิทธิภาพ(adv) efficiently, Example: หลักสูตรใหม่สอนนักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่, Thai Definition: อย่างที่ทำให้เกิดผลในการงานดียิ่ง
มีประสิทธิภาพ(adj) effective, See also: efficient, Example: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ(adv) effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
แขนขวา(n) efficient assistance, See also: helper, Syn. มือขวา, คนสนิท, Ant. มือซ้าย, แขนซ้าย, Example: เขาเกิดไปมีความขัดแย้งกับแขนขวาของท่านนายพลเข้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกน้องบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้การ(adv) effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้การ[dāikān] (v) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully
จำนวนสัมประสิทธิ์[jamnūan samprasit] (n, exp) EN: coefficient
แขนขวา[khaēn khwā] (n, exp) EN: efficient assistance
ไม่ได้ผล[mai dāi phon] (v, exp) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work  FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่มีประสิทธิภาพ[mai mī prasitthiphāp] (adj) EN: inefficient  FR: inefficace
มีประสิทธิภาพ[mī prasitthiphāp] (adj) EN: efficient
สมรรถ[samat] (adj) EN: able ; capable ; efficient  FR: efficace ; performant
สามารถ[sāmāt] (adj) EN: able ; capable ; skilful ; efficient  FR: capable ; apte ; compétent
สัมประสิทธิ์[samprasit] (n) EN: coefficient  FR: coefficient [ m ]
สัมประสิทธิ์ความผันแปร[samprasit khwām phanpraē] (n, exp) EN: coefficient of variation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EFFICIENT IH0 F IH1 SH AH0 N T
EFFICIENTLY IH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efficient (j) ˈɪfˈɪʃənt (i1 f i1 sh @ n t)
efficiently (a) ˈɪfˈɪʃəntliː (i1 f i1 sh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高效[gāo xiào, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ, ] efficient; highly effective #4,884 [Add to Longdo]
效能[xiào néng, ㄒㄧㄠˋ ㄋㄥˊ, ] efficient #11,235 [Add to Longdo]
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, ] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people #75,508 [Add to Longdo]
爽利[shuǎng lì, ㄕㄨㄤˇ ㄌㄧˋ, ] efficient; brisk; neat #81,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschäftstüchtig; leistungsfähig { adj } | geschäftstüchtiger | am geschäftstüchtigstenefficient | more efficient | most efficient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
係数[けいすう, keisuu] (n) { math } coefficient; factor; proportional constant #9,721 [Add to Longdo]
有能[ゆうのう, yuunou] (adj-na, n) able; capable; efficient; skill; (P) #17,937 [Add to Longdo]
精鋭[せいえい, seiei] (adj-na, n) elite; picked; powerful; efficient; (P) #19,516 [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ちゃきちゃき[chakichaki] (n) efficient [Add to Longdo]
もたつく;モタつく[motatsuku ; mota tsuku] (v5k, vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient [Add to Longdo]
もたもた[motamota] (adv, n, vs) (on-mim) inefficient; slow [Add to Longdo]
エンゲル係数[エンゲルけいすう, engeru keisuu] (n) Engel's coefficient [Add to Longdo]
ジニ係数[ジニけいすう, jini keisuu] (n) (See 所得不平等度係数) Gini coefficient; Gini's coefficient [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
係数行列[けいすうぎょうれつ, keisuugyouretsu] coefficient matrix [Add to Longdo]
減衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] attenuation coefficient [Add to Longdo]
効率化[こうりつか, kouritsuka] optimization, making efficient [Add to Longdo]
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top