ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambiguity

AE2 M B IH0 G Y UW1 AH0 T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambiguity-, *ambiguity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambiguity[N] ข้อความกำกวม, See also: ข้อความคลุมเครือ
ambiguity[N] ความกำกวม, See also: ความเคลือบคลุม, ความน่าสงสัย, การตีความหมายได้หลายอย่าง, Syn. vagueness, incertitude, double meaning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)

English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ambiguityความกำกวม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambiguityความเคลือบคลุม, ความกำกวม [ดู equivocation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambiguity errorความผิดพลาดกำกวม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ambiguity (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
Ambiguity (polysemie, polysemy, polysemic) (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a fag. And I hate ambiguity.ฉันหมดอาลัยตายอยาก ฉันสิ้นหวังกับชีวิต No Regret (2006)
If I have not been clear about how I feel about you, I apologize for any ambiguity.ถ้าฉันยังไม่ชัดอีกว่าฉันรู้สึกยังไงกับคุณ If It's Only in Your Head (2009)
No ambiguity, just essential information.น้ำเสียงไม่สั่นคลุมเครือ แจ้งแค่ข้อมูลส่วนที่สำคัญ Episode #1.2 (2010)
This whole place reeks of moral ambiguity.กลิ่นความคลุมเครือทางศีลธรรมฟุ้งไปหมด Accounting for Lawyers (2010)
My point is, Sheldon, the legal principle is, ambiguity in a contract benefits the party that did not draft it, in this case, Leonard.เชลดอน ประเด็นคือว่า ตามกฎหมายแล้ว ข้อกำกวมในกฎหมายจะถูกยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ร่าง ในกรณีก็คือเลนเนิร์ด The Agreement Dissection (2011)
You know I get antsy taking cases with moral ambiguity.นายก็รู้ว่าชั้นถูกสอบสวน เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ Chuck Versus the Zoom (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกำกวม[N] ambiguity, See also: vagueness, obscurity, Syn. ความคลุมเครือ, ความน่าสงสัย, ความไม่ชัดแจ้ง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, Example: ประโยค โคลงเรือ นี้มีความกำกวมในเรื่องการตีความประโยค
ความคลุมเครือ[N] ambiguity, See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity, Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด, Ant. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Example: เรื่องดังกล่าวยังมีความคลุมเครือต่อผู้ถูกกล่าวหา, Thai definition: ความไม่ชัดแจ้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBIGUITY    AE2 M B IH0 G Y UW1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambiguity    (n) ˌæmbɪgjˈuːɪtiː (a2 m b i g y uu1 i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歧义[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, / ] ambiguity; several possible meanings, #31,851 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppeldeutigkeit {f}; Zweideutigkeit {f} | Doppeldeutigkeiten {pl}; Zweideutigkeiten {pl}ambiguity | ambiguities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
アンビギュイティ[, anbigyuitei] (n) ambiguity [Add to Longdo]
多義性[たぎせい, tagisei] (n) {ling} ambiguity (of a word); polysemy [Add to Longdo]
曖昧さ[あいまいさ, aimaisa] (n) (See 曖昧) ambiguity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambiguity \Am`bi*gu"i*ty\, n.; pl. {Ambiguities}. [L.
   ambiguitas, fr. ambiguus: cf. F. ambiguit['e].]
   The quality or state of being ambiguous; doubtfulness or
   uncertainty, particularly as to the signification of
   language, arising from its admitting of more than one
   meaning; an equivocal word or expression.
   [1913 Webster]
 
      No shadow of ambiguity can rest upon the course to be
      pursued.                 --I. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      The words are of single signification, without any
      ambiguity.                --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambiguity
   n 1: an expression whose meaning cannot be determined from its
      context
   2: unclearness by virtue of having more than one meaning [syn:
     {ambiguity}, {equivocalness}] [ant: {unambiguity},
     {unequivocalness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top