ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความชัดเจน

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความชัดเจน-, *ความชัดเจน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligibilityความชัดเจนด้วยอักขระน้ำเสียงและความหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง: The Old Man and the Sea (1958)
- All right, the coast is clear.โอเคชายฝั่งที่มีความชัดเจน Yellow Submarine (1968)
Dear Signora Vaccari, more clarityแด่มาดามVaccari, ความชัดเจนมากกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Are we clear?เรามีความชัดเจนPulp Fiction (1994)
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน Pulp Fiction (1994)
I'm interested in organization, structure, and clarity.ครูใส่ใจในโครงสร้าง และความชัดเจน Wild Reeds (1994)
My pupils shrank to pinholes and everything came into focus.ม่านตาดำหดตัวเท่ารูเข็ม... แล้วทุกอย่างกลับคืนสู่ความชัดเจน Pi (1998)
And what the public should realize now is the patent office was very clear that you cant patent life.ตอนนั้นสำนักงานสิทธิบัตรมีความชัดเจนมาก ว่าคุณจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตไม่ได้ The Corporation (2003)
But it is clear that Moroccan and US government officials are working quickly to secure the area for all citizens.แต่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลโมรอคโค และรัฐบาลสหรัฐ ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ Babel (2006)
clarity.ความชัดเจน It Might Get Loud (2008)
Sergeant, let's be clear, 'cause being clear will save us both a lot of agita.เพราะความชัดเจนจะช่วยไม่ให้ปวดใจได้ Sí se puede (2008)
I'm going to see Rosen tomorrow. We'll get some clarity.พรุ่งนี้ฉันจะไปหาโรเซ่น เราจะได้รับความชัดเจนบางอย่าง Capybara (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชัดเจน[n.] (khwām chatjēn) EN: clearness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarity[N] ความชัดเจน, Syn. clearness, lucidity, purity
clearness[N] ความชัดเจน, Syn. clarity, lucidity
distinctness[N] ความชัดเจน, See also: ความชัดแจ้ง
markedness[N] ความชัดเจน
obtrusiveness[N] ความเด่นชัด, See also: ความชัดเจน
obviousness[N] ความชัดเจน
orotundity[N] ความกังวาน, See also: ความชัดเจน
vividness[N] ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
clarity(แคล'ริที) n. ความชัดเจน,ความใส
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
semantic(ซีแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือเนื่องจากความหมายแตกต่างของคำหรือสัญลักษณ์อื่น,เกี่ยวกับsemantics (ดู) -semantically adv. ความหมายหมายถึง สัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญลักษณ์ในภาษาที่ใช้การเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งความหมายที่กำหนดให้สำหรับคำและสัญลักษณ์นั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักใช้อธิบายด้วยภาษาคณิตศาสตร์ เพราะมีความชัดเจนแน่นอน
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness

English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
legibility(n) ความชัดเจน,ลายมือที่อ่านง่าย
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top