ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unclean

AH0 N K L IY1 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unclean-, *unclean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unclean[ADJ] สกปรก, See also: ไม่สะอาด, Syn. soiled, filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty, Ant. clean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty

English-Thai: Nontri Dictionary
unclean(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วร้าย,มีมลทิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Consume our unclean hearts!กลืนกินหัวใจสกปรก! Akira (1988)
I have unclean thoughts, but deliver me.ข้าพระองค์จักชำระให้ เพียงส่งข้าพระองค์ The Lawnmower Man (1992)
Does he slither all over your unclean body?เค้าเลื้อยไปบนตัวเธอใช่มั้ย บนตัวสกปรกๆของเธอ Ken Park (2002)
I have seen the unclean spirits come out!"ชั้นเห็นวิญญาณสกปรก ออกไป Ken Park (2002)
Only Kira can purify this unclean world.คิระเท่านั้นที่จะบำบัดโลกที่โสมมนี้ Death Note: The Last Name (2006)
I cast you out, unclean spirit...ข้าจะไล่เจ้าออกไป วิญญาณชั่วร้าย Demonology (2009)
And begone, you unclean spirits of terror and darkness. Out!ออกไป เจ้าวิญญานสกปรก \ แห่งความกลัวและมืดมน ออกไป The Rite (2011)
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก The Rite (2011)
I exorcise you, most unclean spirit.ข้าขอไล่แก! เจ้าวิญญาณโสโครก The Rite (2011)
Yes, I-I miss cleansing our fields and forests of the unclean people who stole my country.ใช่ ผมคิดถึงการชำระล้าง ผืนดินและป่าไม้ของพวกเรา จากพวกสกปรกที่มาขโมยประเทศผม Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Be gone unclean spirit.วิญญาณชั่วร้ายจงออกไป Going Dutch (2011)
Be gone unclean spirit.จงออกไปวิญญาณชั่วร้าย Going Dutch (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสุจิ[ADJ] impure, See also: unclean, Thai definition: ที่ไม่สะอาด, ที่ไม่บริสุทธิ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur   FR: impur
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul   FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty   FR: dégoûtant ; immonde
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled   FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCLEAN AH0 N K L IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unclean (j) ˌʌnklˈiːn (uh2 n k l ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] unclean; filthy; foul-mouthed, #79,313 [Add to Longdo]
黑龌[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, / ] unclean; filthy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly [Add to Longdo]
unsauber {adj} | unsauberer | am unsauberstenunclean | more unclean | most unclean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P) [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
不浄場[ふじょうば, fujouba] (n) unclean place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unclean \Un*clean"\ ([u^]n*kl[=e]n"), a. [AS. uncl[=ae]ne. See
   {Unnot}, and {Clean}.]
   1. Not clean; foul; dirty; filthy.
    [1913 Webster]
 
   2. Ceremonially impure; needing ritual cleansing.
    [1913 Webster]
 
       He that toucheth the dead body of any man shall be
       unclean seven days.          --Num. xix.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   3. Morally impure. "Adultery of the heart, consisting of
    inordinate and unclean affections." --Perkins.
    [1913 Webster] -- {Un*clean"ly}, adv. -- {Un*clean"ness},
    n.
    [1913 Webster]
 
   {Unclean animals} (Script.), those which the Israelites were
    forbidden to use for food.
 
   {Unclean spirit} (Script.), a wicked spirit; a demon. --Mark
    i. 27.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unclean
   adj 1: soiled or likely to soil with dirt or grime; "dirty
       unswept sidewalks"; "a child in dirty overalls"; "dirty
       slums"; "piles of dirty dishes"; "put his dirty feet on
       the clean sheet"; "wore an unclean shirt"; "mining is a
       dirty job"; "Cinderella did the dirty work while her
       sisters preened themselves" [syn: {dirty}, {soiled},
       {unclean}] [ant: {clean}]
   2: having a physical or moral blemish so as to make impure
     according to dietary or ceremonial laws; "unclean meat"; "and
     the swine...is unclean to you"-Leviticus 11:3 [syn:
     {unclean}, {impure}] [ant: {clean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top