หรือคุณหมายถึง cleanneß?
Search result for

cleanness

(9 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleanness-, *cleanness*, cleannes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleanness[N] ความสะอาด, Syn. purity, cleanliness

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: purity ; pureness ; cleanness ; innocence   FR: innocence [f] ; sincérité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEANNESS    K L IY1 N N AH0 S
CLEANNESS    K L IY1 N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace [Add to Longdo]
透明[とうめい, toumei] (adj-na,adj-no,n) transparency; cleanness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleanness \Clean"ness\, n. [AS. cl?nnes. See {Clean}.]
   1. The state or quality of being clean.
    [1913 Webster]
 
   2. Purity of life or language; freedom from licentious
    courses. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleanness
   n 1: the state of being clean; without dirt or other impurities
      [ant: {dirtiness}, {uncleanness}]
   2: without moral defects

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top