ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

begrime

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begrime-, *begrime*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ

English-Thai: Nontri Dictionary
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
begrimed    (j) bˈɪgrˈaɪmd (b i1 g r ai1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Begrime \Be*grime"\, v. t. [imp. & p. p. {Begrimed}; p. pr. &
   vb. n. {Begriming}.]
   To soil with grime or dirt deeply impressed or rubbed in.
   [1913 Webster]
 
      Books falling to pieces and begrimed with dust.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 begrime
   v 1: make soiled, filthy, or dirty; "don't soil your clothes
      when you play outside!" [syn: {dirty}, {soil}, {begrime},
      {grime}, {colly}, {bemire}] [ant: {clean}, {make clean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top