ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defile

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defile-, *defile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defile(vt) ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน, See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง, Syn. dishonor, sully, Ant. honor, appreciate
defile(vt) ทำให้สกปรก (คำทางการ), See also: ทำให้เกิดมลพิษ, Syn. pollute, dirty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน, เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile

English-Thai: Nontri Dictionary
defile(n) ช่องแคบ, โตรกธาร, ทางแคบๆ
defile(vi) เดินเรียงแถว, เดินเป็นขบวน
defile(vt) ทำให้ด่างพร้อย, ทำให้มีมลทิน, ทำให้เสื่อมเสีย
defilement(n) ความสกปรก, มลทิน, ความด่างพร้อย, ความเสื่อมเสีย
undefiled(adj) บริสุทธิ์, ไม่ด่างพร้อย, แท้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their presence defiles the iron.สถานะของพวกเขา defiles เหล็ก Princess Mononoke (1997)
All that will do is defile you and turn you into something else!ทั้งหมดที่จะทำคือการทำให้เกิดมลพิษกับคุณและทำให้คุณเป็นอย่างอื่น! Princess Mononoke (1997)
You fell in love. Do not defile it with cliche.เรื่องแบบนี้ไม่มีคำนิยาม มันไม่มีชื่อ I Heart Huckabees (2004)
I think of all the ways I can defile you.ผมคิดแต่หนทางที่จะทำลายคุณ And How Does That Make You Kill? (2008)
No, I will not let that woman defile nana's lace.ไม่ ฉันไม่ยอยให้ยัยนั่นมาทำลูกไม้ลายฉลุนั่นเละหรอก Home Is the Place (2009)
And we can defile any piece of furniture you want.และเราจะทำให้เฟอนิเจอร์แปดเปื้อน ทุกชิ้นที่คุณต้องการ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
You should be so lucky that a man of his stature would defile your mother.นายน่าจะดีใจนะ ที่ส่วนหนึ่งของเขา ทำให้แม่นายด่างพร้อยได้ Chuck Versus the Colonel (2009)
We're not going to defile his Holiness body just because of these claims.พฤษภาคมตั้งบันทึกวันที่. Angels & Demons (2009)
Just as you liked enticing all those starving men with your flesh luring them into your maker's clutches so that he could murder them and defile their bodies in unspeakable ways as you watched.เหมือนกับที่คุณล่อลวง ผู้ชายที่หิวโหย ด้วยเนื้อหนังของคุณ ล่อลวงพวกเขาไปสู่ผู้สร้างที่เห็นแก่ตัวของคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Stand back and watch her defile our planet?ยืนดูหร่อนทำลายโลกของเราเฉยๆน่ะหรือ The Glamorous Life (2010)
Defile this house further and you will risk the wrath of the gods.ขืนยังลบหลู่อีก เทพจะพิโรธท่านนะ Immortals (2011)
I am going to kill you, and then I'm going to defile your corpse.ฉันจะฆ่าคุณ แล้วฉันจะไปช่องเขาศพของคุณ Drive Angry (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defileHe who touches pitch shall be defiled therewith.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องแคบ[chǿngkhaēp] (n) EN: straits ; channel  FR: détroit [ m ] ; défilé [ m ]
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
แฟชั่นโชว์[faēchan chō] (n, exp) EN: fashion show  FR: défilé de mode [ m ]
ขบวน[khabūan] (n) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row  FR: colonne [ f ] ; cortège [ m ] ; défilé [ m ] ; procession [ f ] ; caravane [ f ] ; convoi [ m ] ; file [ f ] ; train [ m ]
กระบวน[krabūan] (n) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan  FR: défilé [ m ] ; procession [ f[ ; cortège [ m ]
มอม[møm] (v) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile  FR: souiller ; maculer
เปื้อนเปรอะ[peūoenproe] (v) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain  FR: salir ; polluer
ผ่านไป[phān pai] (v, exp) EN: pass through ; go through  FR: défiler ; parcourir ; passer par
พาเหรด[phāraēt] (n) EN: parade  FR: parade [ f ] ; défilé [ m ]
สวนสนาม[sūansanām] (n) EN: march ; military parade ; parade ; review  FR: défilé militaire [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defile (n) dˈiːfaɪl (d ii1 f ai l)
defile (v) dˈɪfˈaɪl (d i1 f ai1 l)
defiled (v) dˈɪfˈaɪld (d i1 f ai1 l d)
defiles (n) dˈiːfaɪlz (d ii1 f ai l z)
defiles (v) dˈɪfˈaɪlz (d i1 f ai1 l z)
defilement (n) dˈɪfˈaɪlmənt (d i1 f ai1 l m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄脏[nòng zāng, ㄋㄨㄥˋ ㄗㄤ, / ] defile; smear, #28,125 [Add to Longdo]
隘路[ài lù, ㄞˋ ㄌㄨˋ, ] defile; narrow passage, #205,578 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] defile; pass; in distress, #299,583 [Add to Longdo]
[miè, ㄇㄧㄝˋ, ] defiled with blood, #421,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s, vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) { Buddh } defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na, n, adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
末那[まな, mana] (n) { Buddh } (See 末那識) manas (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self) [Add to Longdo]
末那識[まなしき, manashiki] (n) { Buddh } manas-vijnana (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self) [Add to Longdo]
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp, v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name [Add to Longdo]
隘路;あい路[あいろ, airo] (n) defile; narrow path; bottleneck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defile \De*file"\ (d[-e]*f[imac]l"), v. i. [imp. & p. p.
   {Defiled} (d[-e]*f[imac]ld"); p. pr. & vb. n. {Defiling}.]
   [F. d['e]filer; pref. d['e]-, for des- (L. dis-) + file a row
   or line. See {File} a row.]
   To march off in a line, file by file; to file off.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defile \De*file"\, v. t. (Mil.)
   Same as {Defilade}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defile \De*file"\ (d[-e]*f[imac]l" or d[=e]"f[imac]l; 277), n.
   [Cf. F. d['e]fil['e], fr. d['e]filer to defile.]
   1. Any narrow passage or gorge in which troops can march only
    in a file, or with a narrow front; a long, narrow pass
    between hills, rocks, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) The act of defilading a fortress, or of raising the
    exterior works in order to protect the interior. See
    {Defilade}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defile \De*file"\ (d[-e]*f[imac]l"), v. t. [OE. defoulen,
   -foilen, to tread down, OF. defouler; de- + fouler to trample
   (see {Full}, v. t.), and OE. defoulen to foul (influenced in
   form by the older verb defoilen). See {File} to defile,
   {Foul}, {Defoul}.]
   1. To make foul or impure; to make filthy; to dirty; to
    befoul; to pollute.
    [1913 Webster]
 
       They that touch pitch will be defiled. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To soil or sully; to tarnish, as reputation; to taint.
    [1913 Webster]
 
       He is . . . among the greatest prelates of this age,
       however his character may be defiled by . . . dirty
       hands.                --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To injure in purity of character; to corrupt.
    [1913 Webster]
 
       Defile not yourselves with the idols of Egypt.
                          --Ezek. xx. 7.
    [1913 Webster]
 
   4. To corrupt the chastity of; to debauch; to violate; to
    rape.
    [1913 Webster]
 
       The husband murder'd and the wife defiled. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. To make ceremonially unclean; to pollute.
    [1913 Webster]
 
       That which dieth of itself, or is torn with beasts,
       he shall not eat to defile therewith. --Lev. xxii.
                          8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defile
   n 1: a narrow pass (especially one between mountains) [syn:
      {defile}, {gorge}]
   v 1: place under suspicion or cast doubt upon; "sully someone's
      reputation" [syn: {defile}, {sully}, {corrupt}, {taint},
      {cloud}]
   2: make dirty or spotty, as by exposure to air; also used
     metaphorically; "The silver was tarnished by the long
     exposure to the air"; "Her reputation was sullied after the
     affair with a married man" [syn: {tarnish}, {stain},
     {maculate}, {sully}, {defile}]
   3: spot, stain, or pollute; "The townspeople defiled the river
     by emptying raw sewage into it" [syn: {foul}, {befoul},
     {defile}, {maculate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top