ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buzz

B AH1 Z   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buzz-, *buzz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buzz[N] เสียงเหมือนผึ้งร้องหึ่งๆ, See also: กระซิบกระซาบ, เสียงพึมพำ, Syn. bumble
buzzer[N] กริ่ง, See also: ออดเสียง, Syn. alarum
buzzard[N] คนละโมบ
buzzard[N] อีแร้ง
buzz off[PHRV] ไปให้พ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ออกไปให้พ้น, ออกไป, Syn. push off
buzzword[N] คำหรือวลีที่นิยมมาก
buzzword[SL] คำศัพท์เฉพาะ, See also: ศัพท์เทคนิค
buzz along[SL] จากไป, See also: ผละไป, ออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buzz(บัซ) {buzzed,buzzing,buzzes} n. เสียงผึ้งร้องหึ่ง,เสียงเครื่องบิน,เสียงพึมพำ,ข่าวลือ,รายงาน,เสียงกระซิบกระซาบ,เสียงโทรศัพท์ vi.,vt. ทำเสียงหึ่ง,ร้องเสียงหึ่ง,กระซิบกระซาบ,โทรศัพท์,บินต่ำ
buzz sawn. เลื่อยวงกลมชนิดหนึ่ง
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก

English-Thai: Nontri Dictionary
buzz(n) เสียงหึ่ง,เสียงพึมพำ,เสียงกระซิบ,ข่าวลือ
buzzard(n) อีแร้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buzzerสัญญาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Harry, buzz us in, will ya?แฮร์รี่ ฉวัดเฉวียนเราไหม First Blood (1982)
Want me to sting her? Buzz off! Okay, fine.ไปให้พ้น ได้ แต่อย่าลืมล่ะ เป็นตัวของตัวเอง Aladdin (1992)
- Buzz him in.- ให้เข้ามา The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Buzz Lightyear to the rescue!บัซ ไลท์เยียล์ ผู้ผดุงความยุติธรรม! Toy Story (1995)
- Buzz Lightyear to Star Command.-บัซ ไลท์เยียล์ เรียก สตาร์ คอมมานด์ Toy Story (1995)
Buzz Lightyear mission log, stardate 4-0-7-2.บัซ ไลท์เยียล์ บันทึกภารกิจ, วันที่ 4-0-7-2. Toy Story (1995)
I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit.ฉันคือ บัซ ไลท์เยียล์, ทหารอวกาศ ผู้พิทักษ์จักรวาล Toy Story (1995)
I am Buzz Lightyear. I come in peace.ฉันคือ บัซ ไลท์เยียล์ ฉันมาอย่างสันติ Toy Story (1995)
Buzz Lightyear to the rescue!บัซ ไลท์เยียล์ ผู้ผดุงความยุติธรรม! Toy Story (1995)
You actually think you're the Buzz Lightyear?นายคิดอย่างนั้นจริงหรอ ว่านายคือ บัซ ไลท์เยียล์ Toy Story (1995)
It's the real Buzz Lightyear!เขาคือ บัซ ไลท์เยียล์! Toy Story (1995)
Buzz! Oh, Buzz! Buzz Lightyear.บัซ โอ้ บัซ บัซ ไลท์เยียล์ Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buzzA bee is buzzing.
buzzAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.
buzzComputer users have so many buzzwords, it's a wonder if anyone else can understand them.
buzzDon't buzz about my ears.
buzzI'll give him a buzz.
buzzPlease push the buzzer.
buzzThat year's buzzword was digital : digital clocks, digital microwave ovens, even digital pens.
buzzThe boss buzzed his secretary.
buzzThe buzzer sounded.
buzzThe crowd buzzed with excitement.
buzzThe plane buzzed the control tower.
buzzThe square buzzed with excitement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออด[N] buzzer, See also: doorbell, bell, Example: วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหตุร้ายที่เกิดขึ้นบนรถเมล์ คือ การติดตั้งออด หรือสัญญาณอันตราย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องบอกสัญญาณที่มีเสียงดังเช่นนั้น
กริ่ง[N] bell, See also: buzzer, Syn. กระดิ่ง, Example: ผู้พักอาศัยกดกริ่งเรียกยามมาเปิดประตู, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องบอกสัญญาณมีเสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping   FR: effleurer ; frôler
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
กระดิ่ง[n.] (krading) EN: bell ; buzzer ; handbell   FR: sonnette [f] ; clochette [f]
กริ่ง[n.] (kring) EN: bell ; buzzer   FR: cloche [f] ; sonnerie [f]
ออด[n.] (øt) EN: buzzer ; doorbell ; bell   FR: sonnette [f] ; vibreur [m]
หวี่[n.] (wī) EN: buzzing sound of insects   FR: bourdonnement [m]
วนเวียน[n.] (wonwīen) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz   FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
เหยี่ยวหน้าเทา[n. exp.] (yīo nā thao) EN: Grey-faced Buzzard   FR: Busautour à joues grises [m] ; Buse à face grise [f] ; Buse à joues grises [f]
เหยี่ยวผึ้ง[n. exp.] (yīo pheung) EN: Oriental Honey-Buzzard ; Crested Honey-Buzzard ; Eurasian Honey-Buzzard (?)   FR: Bondrée orientale [f] ; Bondrée de Malaisie casquée [f] ; Bondrée huppée [f] ; Bondrée de Java
เหยี่ยวผึ้งพันธุ์ตะวันออก[n. exp.] (yīo pheung phan tawan øk) EN: Eastern Honey-Buzzard   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUZZ B AH1 Z
BUZZE B Y UW1 Z IY0
BUZZE B AH1 Z
BUZZY B AH1 Z IY0
BUZZED B AH1 Z D
BUZZER B AH1 Z ER0
BUZZES B AH1 Z IH0 Z
BUZZING B AH1 Z IH0 NG
BUZZARD B AH1 Z ER0 D
BUZZELL B AH0 Z EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buzz (v) bˈʌz (b uh1 z)
buzzed (v) bˈʌzd (b uh1 z d)
buzzer (n) bˈʌzər (b uh1 z @ r)
buzzes (v) bˈʌzɪz (b uh1 z i z)
buzzard (n) bˈʌzəd (b uh1 z @ d)
buzzers (n) bˈʌzəz (b uh1 z @ z)
buzzing (v) bˈʌzɪŋ (b uh1 z i ng)
buzzards (n) bˈʌzədz (b uh1 z @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗡嗡[wēng wēng, ㄨㄥ ㄨㄥ, ] buzz; drone; hum, #18,057 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
ぶんぶん[, bunbun] (n,adv) (on-mim) buzz; hum [Add to Longdo]
キーワード[, ki-wa-do] (n) keyword; buzzword; catch-phrase; (P) [Add to Longdo]
バスブザー[, basubuza-] (n) bath buzzer [Add to Longdo]
バズ[, bazu] (n) buzz [Add to Longdo]
バズセッション[, bazusesshon] (n) buzz session [Add to Longdo]
バズワード[, bazuwa-do] (n) buzzword [Add to Longdo]
ブーン;ぶーん;ぶうん[, bu-n ; bu-n ; buun] (adv-to,adv) (1) whirr; hum; buzz; (2) whoosh; woosh; whiz [Add to Longdo]
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P) [Add to Longdo]
ヨーロッパノスリ[, yo-roppanosuri] (n) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buzz \Buzz\ (b[u^]z), v. i. [imp. & p. p. {Buzzed} (b[u^]zd); p.
   pr. & vb. n. {Buzzing}.] [An onomatop[oe]ia.]
   To make a low, continuous, humming or sibilant sound, like
   that made by bees with their wings. Hence: To utter a
   murmuring sound; to speak with a low, humming voice.
   [1913 Webster]
 
      Like a wasp is buzzed, and stung him.  --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
      However these disturbers of our peace
      Buzz in the people's ears.        --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buzz \Buzz\, v. t.
   1. To sound forth by buzzing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To whisper; to communicate, as tales, in an under tone; to
    spread, as report, by whispers, or secretly.
    [1913 Webster]
 
       I will buzz abroad such prophecies
       That Edward shall be fearful of his life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To talk to incessantly or confidentially in a low humming
    voice. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Phonetics) To sound with a "buzz". --H. Sweet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buzz \Buzz\, n.
   1. A continuous, humming noise, as of bees; a confused
    murmur, as of general conversation in low tones, or of a
    general expression of surprise or approbation. "The
    constant buzz of a fly." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       I found the whole room in a buzz of politics.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       There is a buzz all around regarding the sermon.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. A whisper; a report spread secretly or cautiously.
    [1913 Webster]
 
       There's a certain buzz
       Of a stolen marriage.         --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   3. (Phonetics) The audible friction of voice consonants. --H.
    Sweet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buzz
   n 1: sound of rapid vibration; "the buzz of a bumble bee" [syn:
      {buzz}, {bombilation}, {bombination}]
   2: a confusion of activity and gossip; "the buzz of excitement
     was so great that a formal denial was issued"
   v 1: make a buzzing sound; "bees were buzzing around the hive"
      [syn: {buzz}, {bombinate}, {bombilate}]
   2: fly low; "Planes buzzed the crowds in the square"
   3: be noisy with activity; "This office is buzzing with
     activity" [syn: {hum}, {buzz}, {seethe}]
   4: call with a buzzer; "he buzzed the servant"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 buzz
  vi.
 
   1. Of a program, to run with no indication of progress and perhaps without
   guarantee of ever finishing; esp. said of programs thought to be executing
   tight loops of code. A program that is buzzing appears to be {catatonic},
   but never gets out of catatonia, while a buzzing loop may eventually end of
   its own accord. ?The program buzzes for about 10 seconds trying to sort all
   the names into order.? See {spin}; see also {grovel}.
 
   2. [ETA Systems] To test a wire or printed circuit trace for continuity,
   esp. by applying an AC rather than DC signal. Some wire faults will pass DC
   tests but fail an AC buzz test.
 
   3. To process an array or list in sequence, doing the same thing to each
   element. ?This loop buzzes through the tz array looking for a terminator
   type.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top