ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สกปรก

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกปรก-, *สกปรก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกปรก[V] be dirty, See also: be unclean, tarnish, Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, ขาวสะอาด
สกปรก[ADJ] dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
สกปรก[ADV] snidely, See also: nastily, obscenely, Syn. หยาบคาย, ลามก, Example: ทำไมคุณพูดจาสกปรกแบบนี้ ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลย, Thai definition: ลักษณะกิริยาวาจาซึ่งแสดงออกอย่างหยาบคาย
สกปรก[V] be dirty, See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
สกปรก[ADJ] dirty, See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting, Ant. สะอาด, Example: เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ
สกปรก[ADJ] filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สกปรก(สกกะปฺรก) ว. เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียดหรือที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสื้อผ้าสกปรก เนื้อตัวสกปรกด้วยฝุ่นละออง, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, เช่น น้ำสกปรก จิตใจสกปรก, ลักษณะกิริยาวาจาที่แสดงออกอย่างหยาบคาย เช่น พูดจาสกปรก, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขาเป็นคนสกปรก เล่นสกปรก.
บอดสกปรก เช่น หัวเทียนบอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a pile of dirty dishes!สิ่งที่กองจานสกปรกSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Let's kill the louse!- ไปจัดการหนูสกปรกกัน The Great Dictator (1940)
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา Rebecca (1940)
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
He's a common, ignorant slob.เขาเป็นคนที่ร่วมกันสกปรกไม่รู้ 12 Angry Men (1957)
Now see what you've done with your filthy Eastern ways.ด้วยวิธีการทางทิศตะวันออกของคุณ สกปรก Help! (1965)
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways.คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก Help! (1965)
(Posh accent) How do we know you're not sent by him to nick the ring, when you've lulled us with your filthy ways?ทำอย่างไรเรารู้ว่าคุณไม่เพียงแค่คือ ที่สกปรก และเขาส่งไปกรงขังแหวน โดยคือที่สกปรกเมื่อคุณได้ Help! (1965)
It's got to hold the weight of a pig!มันต้องแบกน้ำหนักหมูสกปรก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Dirty bleeder.ตกเลือดสกปรก How I Won the War (1967)
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled   FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirty[ADJ] สกปรก, See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. uncleaned, unwashed, Ant. clean, washed
filthy[ADJ] สกปรกที่สุด, See also: โสโครก, Syn. dirty, dusty, muddy, spotty, Ant. clean
foul[ADJ] สกปรก, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. dirty, unclean, Ant. clean
grotty[ADJ] ไม่พอใจ (คำสแลง), See also: สกปรก, น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, dirty, nasty, ugly
grubby[ADJ] สกปรก, See also: โสโครก, Syn. dirty, grimy, slovenly
grungy[ADJ] สกปรก
insanitary[ADJ] ไม่ถูกอนามัย, See also: สกปรก, ไม่ถูกสุขลักษณะ, ที่ทำให้เกิดโรคได้, Syn. dirty, septic, unhygienic, Ant. clean, healthy
mean[ADJ] ทรุดโทรม, See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม, Syn. shabby
mucky[ADJ] สกปรก, Syn. filthy, dirty, slimy
cacky[SL] สกปรก, See also: โสโครก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bilge watern. น้ำสกปรกในท้องเรือ,เหลวไหล,ไร้สาะ, Syn. bilge,rubbish
bilgy(บิล'จี) adj. มีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น

English-Thai: Nontri Dictionary
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
blur(n) รอยเปื้อน,รอยสกปรก,รอยเลอะ
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
dirty(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
汚い[きたない, kitanai] (adj) สกปรก, See also: A. きれい,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
汚れる[よごれる, yogoreru] Thai: สกปรก English: to become dirty

German-Thai: Longdo Dictionary
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig
zu schadeน่าเสียดายเกินไป ดีเกินไป เช่น Der Anzug ist für die Schmutzarbeit zu schade. สูทชุดนี้น่าเสียดายเกินไปสำหรับงานที่สกปรก, See also: S. zu gut, zu wertvoll,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schmutzigสกปรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top