Search result for

พลเรือน

(35 entries)
(0.0588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลเรือน-, *พลเรือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลเรือน[N] civilian, See also: official, Syn. ข้าราชการ, Example: นายกสัญญาว่าจะปรับเงินให้กับข้าราชการ พลเรือน ทุกตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
พลเรือน[N] civilian, See also: noncombatants, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: ผู้มาจากพลเรือนอย่างเขาจะไปสู้กับใครได้, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองของประเทศที่ไม่ใช่ทหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลเรือน(พนละ-) น. ผู้ซึ่งไม่ใช่ทหาร.
พลเรือน(พนละ-) ว. ที่ไม่ใช่ทหาร เช่น ข้าราชการพลเรือน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civilianพลเรือน, ฝ่ายพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civilianพลเรือน, ฝ่ายพลเรือน, ฝ่ายคฤหัสถ์ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
militiaพลเรือนติดอาวุธ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not supposed to go joy-ridin' with civilians.ฉันไม่ควรจะขับเรือเล่นให้แก่พลเรือนนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Saving civilization, honey.ช่วยชีวิตพลเรือนน่ะ ที่รัก Body of Lies (2008)
We're rolling up nationals. We started ferrying people to the border.เรากำลังรวบรวมพลเรือนอเมริกัน แล้วเริ่มส่งพวกเขาข้ามชายแดนไปแล้ว 24: Redemption (2008)
And by sending B-52s to carpet bomb a country, wiping out whole civilian areas, you end up radicalizing a once moderate people, uniting them in anti-American sentiment and creating a monster in the Khmer Rouge that would lead to civil war...แล้วโดยการส่ง... โดยการส่ง B-52s เข้าไป ระเบิดปูพรมในย่าน พักอาศัยของพลเรือน Frost/Nixon (2008)
Look, it was never US policy to kill civilians. That's the enemy's way. Well, I'm not suggesting...เอาล่ะ ไม่เคยเลยที่่นโยบายของสหรัฐ คือให้ฆ่าพลเรือน นั่นมันวิถีของพวกศัตรู Frost/Nixon (2008)
Well, I usually don't make a habit of giving civiliansอืม ปกติแล้วผมไม่เคยให้พลเรือน Blow Out (2008)
Why the hell did you authorize an air strike?ผมมีพลเรือนที่ต้องตกอยู่ในอันตราย วินาทีที่เครื่องบินตก นักโทษของคุณกลายเป็นผู้ก่อการร้าย Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Is the government running a secret military organization with the authority to disregard civil liberty?ในสิทธิตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกำลังจัดตั้งองค์กรลับทางทหาร ที่มีอำนาจในการริดรอนสิทธิ์ของพลเรือนหรือ? Chapter Five 'Exposed' (2009)
All those civilians lost. Tragic.พลเรือนทุกคนหายไป น่าเศร้าจริงๆ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
2-2, covering fire. Two civilians, twelve o'clock.2-2 ยิงคุ้มกัน พลเรือนที่ 12 นาฬิกา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay, air strike. We'll rescue the civilians.กำลังอากาศหยุดยิง กำลังช่วยเหลือพลเรือน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
His men were killing civilians and agents.คนเคยฆ่าทั้งพลเรือน และเจ้าหน้าที่ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลเรือน[n.] (phonlareūoen) EN: civil ; civilian ; noncombatant   FR: civil [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
caesar(ซี'ซาร์) n. ชื่อตำแหน่งของจักรพรรดิโรมัน,จักรพรรดิ,ผู้เผด็จการ,เจ้าหน้าที่พลเรือน,จูเลียสซีซาร์, Syn. tyrant
citizenryn. ประชากรทั้งหลาย,พลเรือนทั้งหลาย
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร,กรุง) ,เทศบาล,สัญชาติ,พลเรือน (พลเมือง,ประชากร) ,ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
civies(ซิฟ'วีซ) n.,pl. เครื่องแต่งกายพลเรือน
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civil aviation)n. การบินพลเรือน
civil servicen. ราชการพลเรือน.
civilian(ซิวิล'เยิน) n. พลเรือน,นักศึกษากฎหมายแพ่ง
commandeer(คอมมันเดียร์') {commandeered,commandeering,commandeers} vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร,ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft,conscript,impress

English-Thai: Nontri Dictionary
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
civilian(n) พลเรือน
noncombatant(n) พลเรือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top